SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRET­PLA­TA NA PČELAR ZA BO­SNU I HER­CE­GO­VI­NUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.712

Ovde možete pročitati kako da se pretplatite na časopis Pčelar ako živite u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

 

PRET­PLA­TA NA PČELAR

ZA BO­SNU I HER­CE­GO­VI­NU

(podaci o pretplati za Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Makedoniju… objavljeni su u Pčelaru za novembar 2012. na 688. strani)
 

Ča­so­pis „Pče­lar“ za ce­lu Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu za­stu­pa­ju sle­de­ći pred­stav­ni­ci (mo­že­te bi­ra­ti gde će­te se pret­pla­ti­ti, u zavisnosti od uslova).

1) Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te se ja­vi­ti na adre­su za­dru­ge (sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje): Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“, ul. Ba­na La­za­re­vi­ća 10, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Mi­lu­tin Kralj. ++387 51 218-538, ++387 51 216-799. Ce­na je 38 KM, pod uslo­vom da pret­plat­nik pre­u­zi­ma ča­so­pis na adre­si za­dru­ge. Za­dru­ga ne ša­lje ča­so­pis po­štom.

2) Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 40 KM na adre­su: Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“, ul. Kra­lja Pe­tra I br. 50, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Vi­do­vić Ne­delj­ko, ++387 (0) 51 214–269; ++387 (0) 51 282–755; ++387 (0) 65 635–912, sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“. Ča­so­pis pre­u­zi­ma­te u pro­dav­ni­ci, pro­dav­ni­ca ga ne ša­lje po­štom.

3) Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“ iz Bi­je­lji­ne

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 50 KM na adre­su: Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“, ul. Ga­lac 66, 76300 Bi­je­lji­na, kon­takt oso­ba: Mi­lo­rad Te­šić, ++387 (0) 55 205–491, ++387 (0) 55 206–452, sa va­šom kom­plet­nom adre­som (is­po­ru­ka na kuć­nu adre­su), na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“.

4) Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog kan­to­na iz Tu­zle

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te upla­ti­ti 52 KM, na sle­de­ći ži­ro-ra­čun: 1321000309643117, NLB Tu­zlan­ska ban­ka. Ori­gi­nal ili fo­to­ko­pi­ju uplat­ni­ce, za­jed­no sa po­treb­nim po­da­ci­ma (va­ša čit­ko na­pi­sa­na pu­na adre­sa jer će vam ča­so­pis bi­ti slat na kuć­nu adre­su iz Tu­zle, ka­da do­bi­ju po­šilj­ku iz Sr­bi­je, bro­je­vi te­le­fo­na i na­zna­ka da li že­li­te la­ti­nič­no ili ći­ri­lič­no iz­da­nje) tre­ba po­sla­ti na adre­su: Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog Kan­to­na, ul. Ludvika Kube 7, 75000 Tu­zla, (sa na­zna­kom: Za ča­so­pis „Pče­lar“). Te­le­fo­ni za­stup­ni­ka su: ++387 (0) 35 263–502; ++387 (0) 61 567–115; ++387 (0) 61 292–074; ++387 (0) 61 937–977. Kon­takt oso­be: Fe­hro Mu­sta­ba­šić i Isabegović Mubira. E mail: ugptuzla@ilet.ba

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien