SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ZDRAVLJU PČELA ODRŽANA U BRISELUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.200

MisijaRepublikeSrbijepriEvropskojUniji, dostavilajeizveštajoTrećojmeđunarodnojkonferencijiozdravljupčela, kojajeodržanauBriselu 2. aprila 2014. godine.

U Briselu je 2.aprila u organizaciji Intergrupe za klimatske promene,biodiverzitet i održivi razvoj Evropskog parlamenta (EP) održana Treća međunarodna konferencija o zdravlju pčela pod nazivom „Novo proleće za pčele”.

Na konferenciji su učestvovali najviši zvaničnici evropske komisije(Tonio Borg,komesar za zdravlje;Dačian Ciolos,komesar za poljoprivredu i ruralni razvoj; Karl Falkenberg,generalni direktor za životnu sredinu; Piet Vit,predsednik IUCNmeđunarodne unije za konzervaciju prirode; Monika Eloit,zamenik generalnog direktora OIEMeđunarodne organizacije za zdravlje životinja;i Nj.V.Princ  Albert II od Monaka.

Svi učesnici su se saglasili da je potrebna hitna akcija za zaustavljanje trenda povećanja poremećaja ponašanja i smrtnosti pčela i osa u Evropi.

Tonio Borg je istakao da je potrebna koordinirana međusektorska aktivnost za rešavanje ovog problema.

Istakao je da je Evropska komisija (EK) već preduzela niz mera kao što su:

imenovanje referentnih laboratorija za zdravlje pčela;

– sprovela harmonizovan sistem praćenja aktivnosti pčela kofinansiran od strane EU;

– obavila obuku više stotina veterinara za oblast zdravlja pčela;

podržavaključne EU istraživačke projekte;

pokrenula proces revizije EU legislative za veterinarske lekove za pčele.

Istakao je predanost EK da nastavi započete aktinosti u ovoj oblasti i zamolio za nastavak koordinisanog rada svih zainteresovanih strana za obezbeđenje budućeg zdravlja pčela i oprašivača.

Gaston Franko,član EP,obavestio je da je istraživačka služba evropskog parlamenta 31.marta objavila Studiju o zdravstvenom stanjupčela u EU.

Većina učesnika istakla je značaj uspostavljanja čvrstih i institucionalizovanih veza između nauke i donosioca političkih odluka. Takođe je naglasio da je već dokazan negativan uticaj pojedinih pesticida na poremećaje u ponašanju pčela kao i na njihovu smrtnost. To se prvenstveno odnosi na neonikotinoide. Ova i pojedine druge supstance koje su sastavni deo pesticida i insekticida kontaminiraju i vodu i zemlju  posebno kad se koriste kao zaštita za seme pre sadnje (tzv.sistemski insekticidi).

Predstavnica OIE istakla je važnost zaštite zdravlja životinja kao preduslova za zaštitu ljudi. Takođe je istakla štetnost primene neautorizovanih farmaceutskih proizvoda u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dacian Ciolos,komesar za poljoprivredu i ruralni razvoj,podvukao je značaj koji nova Zajednička poljoprivredna politika daje promociji proširenja zona bez upotrebe veštačkih sredstava tzv.ekoloških površina,što je pozitivno za očuvanje bio – diverziteta, pa i zdravlja pčela i osa. Takođe je istakao da EK planira izdvajanje od oko 100 miliona evra u narednom trogodišnjem periodu za pomoć pčelarima kroz tehničku pomoć,monitoring i sl.

Ciolos je predložio da med poput mleka i voća može biti uključen u program promocije zdrave hrane u školama. Odluku o tome bi trebalo da donesu predstavnici zemalja članica u EP i Savetu EU.Princ Albert IIobavestio je o njegovoj Fondaciji koja finansira projekte širom sveta za promociju održive upotrebe prirode i da je zaštita insekata oprašivača prioritet.

Učesnici skupa su istakli da ekonomski značaj proizvodnje meda nije veliki i iznosi oko 140 miliona evra godišnje,ali da se vrednost oprašivanja na godišnjem nivou procenjuje na oko 20 milijardi evra. Takođe je izražena potreba za uspostavljanjem merila za zdravlje pčela i merila za procenu nivoa stresa pčela kako bi se moglo sistemom ranog uzbunjivanja sprečiti njihova smrt.

Predstavnik Evropskog istraživačkog centra obavestio je da se procenjuje da bi šteta od gubitka insekata oprašivača u Evropi iznosila oko 30% ukupne poljoprivredne proizvodnje.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien