SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRET­PLA­TA NA ČA­SO­PIS PČE­LAR IZ INO­STRAN­STVADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.021

Zbog naročitog interesovanja, izdvojili smo posebno informaciju o načinu pretplate na časopis Pčelar iz inostranstva.


 

PRET­PLA­TA ZA
BO­SNU I HER­CE­GO­VI­NU


 

Ča­so­pis „Pče­lar“ za ce­lu Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu za­stu­pa­ju sle­de­ći pred­stav­ni­ci (mo­že­te bi­ra­ti gde će­te se pret­pla­ti­ti, u zavisnosti od uslova).

1) Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te se ja­vi­ti na adre­su za­dru­ge (sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje): Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“, ul. Ba­na La­za­re­vi­ća 10, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Mi­lu­tin Kralj. ++387 51 218-538, ++387 51 216-799. Ce­na je 38 KM, pod uslo­vom da pret­plat­nik pre­u­zi­ma ča­so­pis na adre­si za­dru­ge. Za­dru­ga ne ša­lje ča­so­pis po­štom.

2) Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 40 KM na adre­su: Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“, ul. Kra­lja Pe­tra I br. 50, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Vi­do­vić Ne­delj­ko, ++387 (0) 51 214–269; ++387 (0) 51 282–755; ++387 (0) 65 635–912, sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“. Ča­so­pis pre­u­zi­ma­te u pro­dav­ni­ci, pro­dav­ni­ca ga ne ša­lje po­štom.

3) Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“ iz Bi­je­lji­ne

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 50 KM na adre­su: Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“, ul. Ga­lac 66, 76300 Bi­je­lji­na, kon­takt oso­ba: Mi­lo­rad Te­šić, ++387 (0) 55 205–491, ++387 (0) 55 206–452, sa va­šom kom­plet­nom adre­som (is­po­ru­ka na kuć­nu adre­su), na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“.

4) Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog kan­to­na iz Tu­zle

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te upla­ti­ti 50 KM, na sle­de­ći ži­ro-ra­čun: 1321000309643117, NLB Tu­zlan­ska ban­ka. Ori­gi­nal ili fo­to­ko­pi­ju uplat­ni­ce, za­jed­no sa po­treb­nim po­da­ci­ma (va­ša čit­ko na­pi­sa­na pu­na adre­sa jer će vam ča­so­pis bi­ti slat na kuć­nu adre­su iz Tu­zle, ka­da do­bi­ju po­šilj­ku iz Sr­bi­je, bro­je­vi te­le­fo­na i na­zna­ka da li že­li­te la­ti­nič­no ili ći­ri­lič­no iz­da­nje) tre­ba po­sla­ti na adre­su: Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog Kan­to­na, ul. Ludvika Kube 7, 75000 Tu­zla, (sa na­zna­kom: Za ča­so­pis „Pče­lar“). Te­le­fo­ni za­stup­ni­ka su: ++387 (0) 35 263–502; ++387 (0) 61 567–115; ++387 (0) 61 292–074; ++387 (0) 61 937–977. Kon­takt oso­ba je Fe­hro Mu­sta­ba­šić.

 

PRET­PLA­TA ZA HRVATSKU

Ča­so­pis „Pče­lar“ za celu Hrvatsku možete naručiti preko Udruge pčelara neposrednih proizvođača "Pčelinjak" iz Zagreba. Kontakt ostvarujete preko Damira Rogulje, ul. Svačićev trg br. 11, 10000 Zagreb. Telefon je: 098/322 413, a mejl: [email protected]

Potrebno je da pretplatnici uplate 280 kuna na žiro račun 2340009-1110377908, sa napomenom "Pčelar za 2012", i svakako pošalju potvrdu uplate na adresu elektronske pošte: [email protected]. Novi pretplatnici, uz potvrdu o plaćanju, svakako moraju poslati i svoje podatke: ime i prezime, ulicu i broj, grad i poštanski broj, kontakt telefon i adresu elektronske pošte. Časopis se isporučuje poštom na kućnu adresu.

 


PRET­PLA­TA ZA SVE PRETPLATNIKE IZ HRVATSKE, CRNE GORE, BOSNE I HERCEGOVINE, SLOVENIJE, MAKEDONIJE I DRUGIH ZEMALJA U OPSEGU ISTE POŠTARINE, KOJI NE UPLAĆUJU PRETPLATU PREKO NAŠIH
PREDSTAVNIKA

Za sve pret­plat­ni­ke iz ino­stran­stva ko­ji ne­ma­ju mo­guć­nost pret­pla­te pre­ko ne­kog od za­stup­ni­ka ili ne že­le da to ura­de pre­ko njih (jer im je jef­ti­ni­je di­rekt­no), pret­pla­ta je mo­gu­ća di­rekt­nom upla­tom na de­vi­zni ra­čun SPOS-a, pre­ma sle­de­ćim in­struk­ci­ja­ma za upla­te iz ino­stran­stva. Iz­nos po­tre­ban za pret­pla­tu na ovaj na­čin je 35 evra, s tim što ban­kar­sku pro­vi­zi­ju pla­ća upla­ti­lac, i to mo­ra da na­ve­de šal­ter­skom rad­ni­ku pri­li­kom upla­te. Provizija je slična i za jednog i za veći broj uplatilaca, pa se preporučuje zajednička uplata. Oba­ve­zno je na­kon upla­te po­sla­ti po­tvr­du o upla­ti sa pot­pu­nom adre­som pret­plat­ni­ka (po­štom ili mej­lom), ka­ko bi se ča­so­pis mo­gao po­sla­ti pra­vo­vre­me­no.

Ipak, pretplata može biti i ZNATNO jeftinija, ako se časopisi isporučuju samo na jednu adresu u nekom naselju, ali za ne manje od 16 pretplatnika. Evo cenovnika slanja časopisa pretplatnicima u „M“ vrećama (na jednu adresu, npr. adresu vašeg društva pčelara, ili adresu jednog od pretplatnika):

 

a) za broj časopisa od 16  do 23, po časopisu, cena je: 24 evra

b) za broj časopisa od 24 do 31, po časopisu, cena je:  22 evra

v) za broj časopisa od 32 do 39, po časopisu, cena je: 21 evro

g) za broj časopisa od 40 do 71, po časopisu, cena je: 20 evra

 

Za veće količine od datih treba pozvati stručnu službu da izračuna cenu po komadu.

Od 2012. godine moguće je i slanje časopisa u Crnu Goru u „M“ vrećama“, što do 2011. godine nije moglo, i što je isporuku časopisa u Crnu Goru sada znatno pojeftinilo.

 

In­struk­ci­je za upla­tu iz ino­stran­stva u evri­ma:

 
IN­TER­NA­TI­O­NAL PAYMENTS IN FO­RE­IGN CUR­RENCY FROM ABROAD TO SER­BIA PROC­RE­DIT BANK A.D.
ИН­СТРУК­ЦИ­ЈЕ ЗА УПЛА­ТУ ИЗ ИНО­СТРАН­СТВА

For payments to Ser­bia ple­a­se in­struct your bank in abroad as fol­lows:
Na­me and Sur­na­me of Be­ne­fi­ci­ary: SAVEZ PCELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE (07054823)
Be­ne­fi­ci­ary’s adress: Dr. Agostina Neta 30a , 11070 Beograd – Novi Beograd
Be­ne­fi­ci­ary’s Acc. No. with ProC­re­dit Bank / IBAN: RS35 2201 5305 000
0 0166 41
Bank of be­ne­fi­ci­ary:
ProC­re­dit Bank A.D.
Milutina Milankovica 17

11070 New Belgrade, Republic of Serbia

(formerly: Micro Finance Banka AD)

SWIFT: PRCBRSBG

 

For payments in EUR:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 EUR

2. Standard Chartered Bank (Germany) GmbH, Frankfurt

SWIFT: SCBLDEFX; Correspondent account No. 181 068 04 EUR

3. Deutsche Bank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: DEUTDEFF, Correspondent account No. 100 9358961 00 EUR

 

For payments in CHF:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 CHF

 

For payments in GBP:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 GBP

 

For payments in USD:

1. Standard Chartered Bank, New York

SWIFT: SCBLUS33; Correspondent account No. 3582022121001 USD

2. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 USD

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien