SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPOS UČESTVUJE U RADU PREGOVARAČKE GRUPE 12 U PREGOVORIMA SA EVROPSKOM UNIJOMDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.603

Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo je predstavnike SPOS-a koji će učestvovati u Pregovaračkoj grupi 12, u okviru pregovora sa Evropskom Unijom.

Održavanjem prve Međuvladine konferencije država članica Evropske unije (EU) i Republike Srbije (RS), 21. januara 2014. godine u Briselu, zvanično su otvoreni pregovori o pristupanju EU iako su, i pre ove konferencije, održani i prvi analitički pregledi zakonodavstva za Poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost), sa kojima će RS i otvoriti i zatvoriti proces pregovora.

Posle zvaničnog otvaranja pregovora počinje faza analitičkog pregleda zakonodavstva (skrining), čiji je cilj da se uoče razlike između propisa države kandidata i pravnih tekovina EU. Proces skrininga se obavlja za svako pregovaračko poglavlje posebno, kojih ukupno ima 35, među kojima je i Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja.

U prvoj fazi procesa skrininga Evropska komisija predstavlja pravne tekovine EU podeljene u pregovaračka poglavlja (eksplanatorni skrining), a u drugoj fazi (bilateralni skrining) država kandidat predstavlja svoje zakonodavstvo, daje svoje ocene usklađenosti propisa sa pravnim tekovinama EU i ocenu spremnosti za preuzimanje obaveza iz članstva, kao i planove za postizanje potpune usaglašenosti.

Eksplanatorni skrining za Srbiju za Poglavlje 12 će biti održan 3. – 7. februara 2014. godine, dok je bilateralni skrining zakazan za 8. – 12. decembra 2014. godine.

Posle obavljenog skrininga za svako pregovaračko poglavlje Evropska komisija izrađuje izveštaj o skriningu. Evropski Savet (Savet) će RS izvestiti o ishodu skrininga i odrediti i merila za otvaranje pregovora koje treba da ispuni kao preduslov za otvaranje pregovora u tim poglavljima. RS će moći da otvori pregovore u poglavljima tek nakon odluke Saveta da je ta merila i ispunila.

Kada je u Savetu ostvarena saglasnost da je država kandidat u određenom poglavlju ostvarila zadovoljavajući nivo usaglašenosti sa pravnim tekovinama EU, Savet poziva državu kandidata da predloži pregovaračku poziciju za dato poglavlje.

Nakon predstavljanja pregovaračke pozicije RS, Savet će usvojiti Zajedničku poziciju EU. Pregovori o pojedinim poglavljima se privremeno otvaraju i zatvaraju u okviru sastanaka međuvladine konferencije.

Pregovori o pristupanju su završeni kada je postignuta saglasnost EU i države kandidata u svih 35 poglavlja i kada to potvrdi Savet.

Rezultati pregovora se zatim ugrađuju u Ugovor o pristupanju, koga potpisuju sve države članice EU i zemlja kandidat. Nakon toga sledi ratifikacija Ugovora o pristupanju od strane svih zemalja članica EU i zemlje kandidata, nakon čega zemlja kandidat postaje punopravni član EU.

Za proces pregovora RS je uspostavila pregovoračku strukturu koju čine: Koordinaciono telo za proces pristupanja RS Evropskoj uniji, Savet Koordinacionog tela, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju RS Evropskoj uniji i Pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju RS Evropskoj uniji.

Pregovaračka grupa za Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja ima sledeću strukturu:

–       predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

–       članovi Pregovaračke grupe (PG 12), predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine; Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske integracije.

Pregovaračka grupa 12 je, kako zbog obimnosti, tako i efikasnijeg rada, podeljena u devet podgrupa, i to:

 

1)     Podgrupa 1: Pravila bezbednosti hrane i veterinarski medicinski proizvodi/rezidue;

2)     Podgrupa 2: Međunarodna trgovina (veterinarska pitanja);

3)     Podgrupa 3: Unutrašnja trgovina (veterinarska pitanja);

4)     Podgrupa 4: Zdravlje životinja (veterinarska pitanja);

5)     Podgrupa 5: Dobrobit životinja i zootehnike (veterinarska pitanja)

6)     Podgrupa 6: Zdravlje bilja – Sredstva za zaštitu bilja (fitosanitarna pitanja);

7)     Podgrupa 7: Zdravlje bilja – Štetni organizmi (fitosanitarna pitanja);

8)     Podgrupa 8: Seme, sadni materijal i registracija sorti (fitosanitarna pitanja) i

9)     Podgrupa 9: Zaštita prava oplemenjivača i GMO (fitosanitarna pitanja)

U ovako složenom i dugotrajnom procesu najveća odgovornost i posao će svakako biti na državnoj administraciji RS. Međutim, sam proces pregovaranja podrazumeva pre svega rad na unutrašnjem planu u smislu reformi koje moraju biti sprovedene u RS i u kojima je neophodan konsenzus svih aktera, dakle i civilnog društa.

Predstavnici SPOS-a će aktivno učestvovati u radu u okviru podgrupa Pregovaračke grupe 12, i to za sledeće podgrupe:

1)     Podgrupa 1: Pravila bezbednosti hrane i veterinarski medicinski proizvodi/rezidue;

2)     Podgrupa 4: Zdravlje životinja;

3)     Podgrupa 5: Dobrobit životinja i zootehnike;

4)     Podgrupa 6: Zdravlje bilja – Sredstva za zaštitu bilja.

Predstavnici SPOS-a, odlukom IO SPOS-a, biće dr Nebojša Nedić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, inače dugogodišnji član i saradnik SPOS-a, i dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien