SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OD 2012. ČASOPIS PČELAR U NOVOM RUHU NA VIŠE STRANA



Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.065

Časopis Pčelar je jedini pčelarski časopis na prostoru bivše Jugoslavije, koji izlazi u 12 brojeva godišnje, bez dvobroja! Od januara 2012. godine izlaziće u novom ruhu, sa debljim, plastificiranim koricama, i na čak 12 strana više nego do sada! Svi članovi SPOS-a u 2011. godini dobiće januarski broj pre Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne.

Kako smo juna i objavili, puna članarina SPOS-a za 2012. godinu iznosi 2.200 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar). Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1550 dinara, a članovi SPOS-a imaju popust na časopis Pčelar koji dobijaju za dodatnih 650 dinara (pretplata na Pčelar za nečlanove inače iznosi 1.800 dinara). Porodičnačlanarinaje 600 dinara.

Pri­li­kom do­no­še­nja ove od­lu­ke, že­le­li smo da pče­la­ri­ma obez­be­di­mo du­ži pe­ri­od vre­me­na u ko­me la­ga­no mo­gu da pri­ku­pe sred­stva za čla­na­ri­nu, već od 1. juna. Od pretprošle godine, kašnjenja januarskog časopisa više nema, za sve one koji strogo ispoštuju uputstva koja ovde dajemo.

OVE GODINE, SVI ČLANOVI IZ 2011. GODINE, dobiće svoj primerak januarskog Pčelara pre Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! Za naredne brojeve, počev od februarskog, morate strogo ispoštovati ovde navedene rokove uplate članarine, kako bi i rokovi isporuke bili adekvatni.

Svi NOVI čla­no­vi SPOS-a (koji nisu bili članovi u 2011) či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. de­cem­bra, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. no­vem­bra, do­bi­će ja­nu­ar­ski Pče­lar pre No­ve go­di­ne.

Svi čla­no­vi SPOS-a či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. ja­nu­a­ra, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. de­cem­bra, dobiće fe­bru­ar­ski Pče­lar na vreme.

Svi čla­no­vi SPOS-a či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. fe­bru­a­ra, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. ja­nu­a­ra, do­bi­će fe­bru­ar­ski broj uz mar­tov­ski Pče­lar.

Svi čla­no­vi SPOS-a či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. mar­ta, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. fe­bru­a­ra, do­bi­će fe­bru­ar­ski i mar­tov­ski broj uz april­ski Pče­lar, i ta­ko da­lje.

Kad god bu­de bi­lo teh­nič­ki mo­gu­će, dešava­će se da is­po­ru­ke ča­so­pi­sa bu­du i ra­ni­je od ov­de obe­ća­nih, ali ni u kom slu­ča­ju ka­sni­je. Pre­po­ru­ču­je­mo sla­nje spi­sko­va u elek­tron­skom ob­li­ku, u obra­scu iz pro­gra­ma ko­ji smo dru­štvi­ma po­sla­li pretpro­šle go­di­ne (za de­ta­lje po­gle­daj­te Pče­lar za de­cem­bar 2008. go­di­ne), NIKAKO u drugim programima kao što su recimo WORDiliEXCEL. Ako je ne­ko taj pro­gram iz­gu­bio, tre­ba da se ja­vi se­kre­ta­ru SPOS-a Pre­dra­gu (011/6128071, 060/444–0–121) i po­sla­će­mo mu po­no­vo. Od pretprošle godine, elek­tron­ski obra­zac mo­že da se po­pu­nja­va i ći­ri­li­com i la­ti­ni­com, po želji, is­klju­či­vo iz­bo­rom pi­sma u tzv. lan­gu­a­ge bar-u na kom­pju­te­ru. Prilikom dopune spiskova, ako ima ispravki bilo kog podatka sa ranije poslatih spiskova za 2012. godinu, dužni ste da tu ispravku posebno naglasite sekretaru, u suprotnom SPOS ne može biti odgovoran za eventualne probleme.

Spi­sko­vi u pi­sa­nom ob­li­ku mo­ra­ju da sa­dr­že sve po­dat­ke kao i spi­sko­vi u elek­tron­skom ob­li­ku, a obra­sce dru­štva poseduju od prethodnih go­di­na. Ako ih je ne­ko iz­gu­bio, ne­ka se ja­vi se­kre­ta­ru SPOS-a i do­bi­će no­ve obra­sce ko­je mo­že ko­pi­ra­ti u po­treb­nom bro­ju pri­me­ra­ka. Spi­sko­vi mo­ra­ju da sa­dr­že sve pro­pi­sa­ne po­dat­ke ka­ko bi mo­gli da se une­su u ba­zu po­da­ta­ka.


NA­ČIN PRE­NO­SA ČLA­NA­RI­NE SPOS-u

 

Čla­na­ri­na SPOS-u mo­ra da se pre­no­si IS­KLJU­ČI­VO sa ra­ču­na dru­štva pče­la­ra na ra­čun SPOS-a: 340–11000568–51. I to, po­seb­nim na­lo­gom za pre­nos – za čla­na­ri­nu sa ča­so­pi­som (2200 di­na­ra), po­seb­nim na­lo­gom za pre­nos – za čla­na­ri­nu bez ča­so­pi­sa (1550 di­na­ra) i po­seb­nim na­lo­gom za pre­nos – za po­ro­dič­nu čla­na­ri­nu (600 di­na­ra), što je ve­o­ma bit­no zbog ob­ra­ču­na PDV-a u knji­go­vod­stvu SPOS-a.

Ako upla­te vr­ši­te pri­vat­no, obič­nim na­lo­gom za upla­tu, a ne na­lo­gom za pre­nos sa ra­ču­na va­šeg dru­štva pče­la­ra, ta­kve upla­te mo­ra­mo da knji­ži­mo kao pret­plat­ni­ke na ča­so­pis, bez ob­zi­ra na upla­će­nu su­mu, jer smo du­žni da ta­kve, prak­tič­no pri­vat­ne upla­te, pro­knji­ži­mo kroz fi­skal­nu ka­su i da ob­ra­ču­na­mo od­go­va­ra­ju­ći po­rez, što po­di­že tro­ško­ve SPOS-a. Ako ipak bu­de­te ta­ko ra­di­li, sve­sno gu­bi­te čla­no­ve, pre­tva­ra­ju­ći ih u pret­plat­ni­ke na ča­so­pis, a to zna­či da se oni ne mo­gu ra­ču­na­ti u broj čla­no­va va­šeg dru­štva ili udru­že­nja, i na nji­ho­vo ime ne mo­že­te ostva­ri­ti bi­lo ka­kve pri­vi­le­gi­je kao na čla­no­ve, jer oni ta­kvom upla­tom po­sta­ju sa­mo pret­plat­ni­ci na ča­so­pis, a ne i čla­no­vi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien