SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODLUKA O BLIŽEM DEFINISANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA I PREDSEDNIKADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.678

Shodno članu 42. stav 6. Statuta SPOS-a, Izvršni odbor SPOS-a doneo je odluku o bližem definisanju postupka utvrđivanja kandidata za članove Izvršnog odbora i predsednika SPOS-a.

ODLUKA IO SPOS-a
O BLIŽEM DEFINISANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA I PREDSEDNIKA SPOS-a

POSTUPAK UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA SPOS-a

Svaki član Izvršnog odbora SPOS-a dužan je da sazove izabrane delegate za Skupštinu SPOS-a sa teritorije svog regiona, kako bi na zajedničkom sastanku utvrdili predlog jednog kandidata za novi saziv Izvršnog odbora SPOS-a, i to od onih kandidata koje su skupštine pčelarskih organizacija kandidovale, shodno Statutu.
U avgustovskom broju časopisa Pčelar biće obaveštena sva društva i udruženja pčelara, članovi SPOS-a, da su dužna da najkasnije do 30. septembra 2011. godine sazovu sednicu Skupštine svog društva/udruženja, i da sekretaru SPOS-a do istog datuma (petak, 30. septembar 2011. godine, do 15 sati) dostave pisani predlog jednog njihovog kandidata za člana Izvršnog odbora SPOS-a u narednom mandatu (do tog vremena predlog mora biti dostavljen, ne poslat). Ovakav, naizgled rani rok, neophodan je, jer se mora zakazati 14 regionalnih sednica, za šta je potrebno 14 neradnih dana, tj. 7 vikenda, što znači da će se izbori kandidata za članove IO SPOS-a završiti u oktobru i novembru, kako bi u decembru mogao da se pošalje poziv za Skupštinu SPOS-a, koja će se održati 28. januara 2012. godine. Naravno, održavanje skupština u društvima/udruženjima i utvrđivanje predloga kandidata nije obavezno, ali je ovo procedura propisana Stautom, a društva sama odlučuju da li žele ili ne žele da nekoga kandiduju. Regionalnim sednicama delegata skupštine SPOS-a će naravno prisustvovati, i na njima glasati, svi delegati regiona, i iz društava koja imaju kandidate, i iz onih koja nemaju.
Ako u zadatom roku ne dostave pisani predlog o izboru kandidata, potpisan od strane predsednika društva/udruženja i overen pečatom društva/udruženja, smatraće se da njihovo društvo/udruženje nema predlog kandidata. Na osnovu dostavljenih predloga kandidata za članove Izvršnog odbora SPOS-a, sekretar SPOS-a sačiniće jedinstveni spisak kandidata, koji će se naći u prilogu zvaničnog poziva na sednicu izabranih delegata za Skupštinu SPOS-a koji će uputiti svaki član Izvršnog odbora SPOS-a delegatima sa teritorije njegovog regiona. Tehnički, poziv će biti poslat u pismenom obliku, sa povratnicom. Takođe, svi delegati i pčelari članovi SPOS-a, biće o datumu, lokaciji i vremenu održavanja sednica delegata skupštine SPOS-a njihovog regiona, obavešteni u oktobarskom časopisu Pčelar, a zvanični poziv je oficijelni dokument o pozivanju delegata, uz koji će biti priložen spisak kandidata za članove IO SPOS-a sa tog regiona. Sekretar SPOS-a je dužan da u arhivi obezbedi pisani dokaz o prijemu poziva od strane svakog delegata (poštanska povratnica koja dokazuje da je poziv isporučen delegatu). Ako se povratnica ne vrati u roku od 7 dana od dana slanja poziva, sekretar SPOS-a dužan je da odmah, bez odlaganja, obavesti telefonom delegata, i da ga upozna sa dnevnim redom i datumom sednice (telefonski razgovor biće snimljen diktafonom, uz obaveštavanje delegata na početku razgovora da će razgovor biti snimljen, kao dokaz o obaveštavanju). Ipak, bez odlaganja će mu ponovo poslati novi poziv sa povratnicom, prethodno ga obavestivši da je poziv ponovo poslat.
Ovim postupkom obezbeđuje se stoprocentno pravovremeno obaveštavanje svih delegata o datumu i dnevnom redu sednica u svakom regionu.
Pošto na prethodnoj sednici Skupštine SPOS-a (a ni do danas), od strane nekih društava, još uvek nije dostavljeno pismeno obaveštenje SPOS-u o izboru delegata Skupštine SPOS-a, udruženjima se daje rok do 15. septembra da pošalju pismeno obaveštenje sa kontakt podacima o svom delegatu. Ako ga ne pošalju, poziv za sednicu biće poslat predsedniku društva, ali on ne može punopravno učestvovati i glasati na toj sednici, već mora poslati delegata sa overenim i potpisanim imenovanjem. Naravno da delegat može biti i predsednik društva/udruženja, ali to mora biti zvanično potvrđeno pisanim i potpisanim dokumentom koji potvrđuje da je delegata izabrao nadležni organ društva/udruženja, shodno Statutu društva/udruženja.
Pošto je procedura takva da isključuje mogućnost da neki delegat ne bude obavešten o sednici, a vremena za ponavljanje sednica jednostavno nema, apeluje se na ozbiljnost svih delegata, jer, sednica će se održati i na njoj punopravno odlučivati bez obzira na broj prisutnih delegata Skupštine SPOS-a, jer će svi o sednici biti obavešteni i preko časopisa Pčelar i preko internet sajta SPOS-a i pozivom preko Pošte. Sednice će biti održane tokom oktobra i novembra, radi blagovremenog slanja materijala tokom decembra za Skupštinu SPOS-a koja će biti održana 28. januara 2012. godine.
Na početku sednice, svi prisutni delegati su dužni da svojim potpisom potvrde prisustvo na sednici.
Sednicom delegata Skupštine SPOS-a za svaki region, predsedavaće dosadašnji član Izvršnog odbora SPOS-a sa tog regiona. Delegati Skupštine SPOS-a moraju biti fizički odvojeni od ostalih prisutnih, u prvim redovima sale, o čemu će računa voditi sekretar SPOS-a, radi lakšeg brojanja glasova. Ukoliko je postojeći član Izvršnog odbora sa tog regiona, sprečen da prisustvuje sednici, sednicom će predsedavati sekretar SPOS-a. Ako je i on sprečen, predsedavaće neki drugi član Izvršnog odbora SPOS-a sa teritorije nekog drugog regiona, koga odredi Izvršni odbor SPOS-a. Dosadašnji član Izvršnog odbora pročitaće listu dospelih predloga kandidata za novog člana Izvršnog odbora sa tog regiona, poređanih po broju prispelih kandidatura. Ako dva kandidata imaju isti broj glasova, biće poređani po azbučnom redu prvog i narednih slova prezimena. Zatim će pitati delegate da li je neki delegat, koji do tada nije dostavio predlog društva/udruženja kojeg zastupa, možda na samu sednicu doneo takav overeni i potpisani predlog. Usmeni predlozi ne mogu biti prihvaćeni, jer nema dokaza da je kandidat izabran na Skupštini društva/udruženja, kako je to Statut SPOS-a propisao u članu 42. stav 5. Nakon utvrđivanja konačne liste kandidata, stavlja se na glasanje najpre prvi sa liste, zatim drugi, treći i tako dalje, do poslednjeg sa liste. Glasanje za članove Izvršnog odbora je javno, kao i na Skupštini SPOS-a. Sekretar SPOS-a i dva delegata Skupštine SPOS-a izabrana na početku sednice (verifikaciona komisija) prebrojavaju glasove.
Ako je jedan od kandidata prilikom glasanja dobio više od 50% glasova prisutnih delegata, postaje i zvanični kandidat za člana Izvršnog odbora tog regiona, i stavlja se na jedinstvenu listu kandidata koja će se Skupštini SPOS-a podneti na verifikaciju. Ako u prvom krugu glasanja nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova prisutnih delegata, glasanje se ponavlja, sada samo sa prva dva kandidata sa liste koja su dobila najveći broj glasova, ili, u slučaju da ako dva ili više kandidata imaju potreban, a jednak broj glasova, svi oni ulaze u drugi krug glasanja. U ovom slučaju, izabrani kandidat je onaj koji osvoji najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata ponovo imaju isti broj glasova, glasanje se još jednom ponavlja. Ako i nakon ponovljenog glasanja kandidati imaju isti broj glasova, postupiće se prema članu 42. stav 7, Statuta SPOS-a. Ovakav način glasanja obezbeđuje da predstavnik tog regiona u Izvršnom odboru SPOS-a bude onaj koji odgovara većini pčelarskih organizacija sa tog regiona.

POSTUPAK ZA IZBOR PREDSEDNIKA SPOS-a

Pisane predloge kandidata za predsednika SPOS-a, potpisane i overene pečatom društva, treba dostaviti na adresu SPOS-a u istom roku kao i za članove Izvršnog odbora. Na osnovu pisanih predloga biće sastavljena lista kandidata, sa imenima kandidata poređanih po broju prispelih kandidatura. Ako postoje dva kandidata sa istim brojem kandidatura, biće poređani po azbučnom redu prvog slova prezimena.
Pošto Statut ne nalaže da predlozi za predsednika SPOS-a budu doneti na Skupštinama članica SPOS-a, i na samoj Skupštini SPOS-a se mogu predlagati novi kandidati.
Pošto je 2012. izborna godina za predsednika SPOS-a, a on je taj koji po Statutu predlaže Program aktivnosti SPOS-a prilikom svog izbora, ove godine IO SPOS-a neće praviti program rada (aktivnosti), već ga moraju izraditi svi predloženi kandidati za predsednika SPOS-a, zajedno sa preciznim finansijskim planom shodno predlogu njihovih programa aktivnosti (stručna služba im stoji na raspolaganju za sva pitanja i podatke). Kandidati za predsednika SPOS-a su dužni da iskopiraju predlog svog Programa aktivnosti u potrebnom broju primeraka (broj delegata na Skupštini SPOS-a) i da ga dostave SPOS-u u vidu ukoričenog ili uheftanog jedinstvenog dokumenta koji se ne može raspasti, najkasnije do 15 sati 30. novembra 2011. godine, kako bi se programi svih kandidata priložili uz materijal za delegate na Skupštini SPOS-a i pravovremeno dostavili. Molimo kandidate da materijal šalju poštom, sa povratnicom, radi obezbeđenja dokaza o pravovremenom pristizanju materijala.
Plan aktivnosti i finansijski plan moraju biti u saglasnosti sa Statutom SPOS-a i preuzetim obavezama SPOS-a iz prethodnog perioda.

VAŽNE NAPOMENE

1) Pošto su nakon isteka roka za podnošenje zahteva za preregistraciju udruženja po novom Zakonu o udruženjima, sva udruženja koja nisu poslala takav zahtev izbrisana iz registra udruženja, i više formalno ne postoje, IO SPOS-a je doneo odluku da su sva preregistrovana udruženja, shodno članu 21. Statuta SPOS-a, dužna da SPOS-u dostave rešenje Agencije za privredne registre o preregistraciji i novi Statut udruženja, najkasnije do 15 sati 30. septembra 2011. godine. Jer, udruženja koja formalno pravno ne postoje, ne mogu biti članovi SPOS-a, te je to razlog što sva udruženja članovi SPOS-a, moraju da dostave ove dokumente u propisanom roku, kao dokaz svog postojanja, kako bi mogla da učestvuju na predstojećoj Skupštini SPOS-a.
Udruženja koja su propustila rok za podnošenje zahteva za preregistraciju, više ne postoje, i dužna su da se ponovo registruju. Kada završe proces registracije, dužna su da SPOS-u, pored navedenih dokumenata, dostave i potpisanu pristupnicu, jer su to potpuno nova udruženja, bez kontinuiteta sa prethodnim ugašenim udruženjima, shodno Zakonu. Takođe, shodno Zakonu o udruženjima, odluka o učlanjivanju u SPOS mora biti doneta na Skupštini udruženja, te savetujemo da se osnivačka skupština iskoristi i za donošenje takve odluke, kako bi sve bilo po Zakonu.
2) Obaveštavamo društva i udruženja da je danom stupanja na snagu novog Statuta SPOS-a (1. jul 2010. godine), prestao da važi stari Statut SPOS-a. To znači da prilikom predlaganja kandidata za IO SPOS-a i predsednika SPOS-a, društva i udruženja mogu predlagati i dosadašnje vršioce tih dužnosti, ako to žele, kao i sasvim nove kandidate, bez ograničenja.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien