SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

TENDER ZA IZBOR ŠTAMPARIJE ZA ŠTAMPANJE ČASOPISA PČELARDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.763

IO SPOS-a raspisao je tender za izbor štamparije koja će štampati časopis Pčelar. Ponude treba da budu dostavljene SPOS-u najkasnije do 11. septembra 2009. godine (preporučujemo lično donošenje, jer ne možemo prihvatiti potvrdu o slanju pošiljke, već pošiljka mora da se nađe u SPOS-u najkasnije 11. septembra).

Ponude slati na: SPOS, Molerova 13, 11000 Beograd, sa naznakom "Ponuda – ne otvaraj". Otvaranje ponuda obaviće se 12. septembra u 10.30 u prostorijama SPOS-a, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača, uz prethodno predato punomoćje. Ponuda mora u potpunosti da odgovori navedenim zahtevima.

– period štampanja: februar 2010 – januar 2011. godine.

– tiraž: 9.000-10.000, 10.001-13.000 (cenu izraziti posebno za svaki raspon tiraža na mesečnom nivou)

– pri formiranju cene imati u vidu da će 10-20% tiraža biti na latiničnom pismu (zamena crne ploče za unutrašnje strane, dok se korice štampaju posebno).

– ponude u kojima su cene izražene u dinarima imaće prednost u izboru, u odnosu na cene izražene u evrima

– format: B-5

– obim: 3 tabaka (48 strana + korica + omot ).

– papir – materijal: kunstdruk 90 grama za knjižni blok; kunstdruk 135 grama za korice; ofset 80 grama za omot.

– priprema: slog i kolor priprema štamparije (u slučaju da tokom trajanja ugovornog perioda SPOS angažuje tehničko lice za grafičku pripremu časopisa koje nije radnik izabrane štamparije, štamparija je dužna da mu isplaćuje honorar u iznosu od 220 evra neto po broju u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate, iz sopstvenih sredstava).

-štampa: knjižni blok 4/4 (obostrani kolor), korica 4/4 (obostrani kolor).

– povez: ubačeno u omot, šiveno klamerom kroz prevoj.

Zahtevana oprema:

CTP – kompjuterska mašina za osvetljavanje ploča.

– četvorobojna štamparska mašina B2 i B1.

– savijačica B2 i B1.

– automatska mašina za žičani povez sa trorezačem.

– pakerica sa PVC trakom.

Uslovi plaćanja:

– virmanom ili jednim od instrumenata plaćanja prema sledećoj dinamici: 70% avansno (od ukupne sume) do 31. marta 2010. godine, a narednih meseci preostalih 30% na mesečnom nivou, po mesečnim fakturama. Razlika od 30% za februarski i martovski broj biće uplaćena takođe do 31. marta 2010. godine, zajedno sa avansom.

Ostalo:

– Isporuka gotove robe vršiće se u sedištu poslodavca, ul. Molerova 13, Beograd, najkasnije sedmog radnog dana od dana predaje rukopisa i fotografija štampariji, ili najkasnije četvrti radni dan od predaje časopisa u PDF formatu od strane urednika i eventualno angažovanog eksternog tehničkog lica za grafičku pripremu časopisa.

– Rizik od propasti ili oštećenja poslodavac snosi od trenutka isporuke u Beogradu.

– Prijem i kontrola količine i kvaliteta vrši se u trenutku isporuke u Beogradu, u Molerovoj 13 i to brojanjem i izdvajanjem jednog referentnog primerka (kvalitet) koji potpisuju na licu mesta predstavnici obe strane prema kome će se pri pakovanju časopisa upoređivati kvalitet štampe i poveza. Ukoliko dođe do eventualnog neslaganja u količini i kvalitetu poslodavac mora u roku od tri dana predati davaocu usluga spornu količinu. Davalac usluga je dužan da u najhitrijem roku otkloni nastalu grešku popravkom ili štampanjem nove količine i isporuči na ugovoreno mesto.

– Svaki ponuđač mora da dostavi primerak štampanog materijala sličnog obima i kvaliteta zahtevanom, koji je štampan u njegovoj štampariji na traženom papiru.

– Uz ponudu treba dostaviti i sledeće:

1) Kopija dokumenta o registraciji izdata od strane Agencije za privredne registre,

2) Potvrda Trgovinskog suda da nije izrečena pravosnažna ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti za poslednje 3 godine,

3) Potvrda poreskog organa da su izmirene poreske obaveze i doprinosi,

4) Kopija bilansa stanja za poslednje 3 poslovne godine. 

IO SPOS-a

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien