SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ОCENJIVANJE MEDA I MEDENIH PIĆA NA SIMPOZIJUMU APIMEDICA&APIQUALITY 2010. U SLOVENIJIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.276

U okviru simpozijuma Apimedica & Apiquality 2010. održaće se svetsko senzorno ocenjivanje meda i medenih pića. Ocenjivanje je javna priredba na kojoj mogu da učestvuju svi pčelari i punioci meda iz zemalja članica Apimondije.

 

 

 

USLOVI OCENJIVANJA MEDA I MEDENIH PIĆA

u okviru simpozijuma Apimedica & Apiquality 2010.

 

 

 

MED

Osnovni uslovi učestvovanja:

Med mora da bude proizveden u periodu od 1.8.2009. do 31.7.2010.

Med mora da odgovara zahtevima kvaliteta navedenim u ovom dokumentu.

Med mora da bude homogen. Poželjno je da je med u tečnom stanju. Ukoliko med bude kristalisan, pre senzorskog ocenjivanja biće utečnjen izlaganjem temperaturi od 40 °C.

Pasterizacija i ultrafiltracija meda nisu dozvoljene.

Med će se ocenjivati prema važećem slovenačkom Pravilniku za senzorsko ocenjivanje meda koji je priložen ovom dokumentu.

Vrste meda

Uzorci meda ocenjivaće se u okviru sledećih kategorija:

         cvetni med – med od nektara (Cvetni med može da bude proizveden od različitih biljaka koje cvetaju u isto vreme. Električna provodljivost treba da iznosi < 0,8 mS/cm.);

         medljikovac – med od medljike (Medljikovac može da bude proizveden od različitih biljaka koje mede u isto vreme. Električna provodljivost treba da iznosi > 0,8 mS/cm.);

         med od bagrema (Robinia pseudoacacia);

         med od kestena (Castanea sativa);

         med od lipe (Tilia spp.);

         med od jele (Abies alba);

         med od smrče (Picea abies).

Sortni medovi (od bagrema, kestena i lipe, jele i smrče) treba da imaju tipična svojstva pojedinačne vrste meda.

Ocenjivanje u okviru pojedinačne kategorije biće sprovedeno ukoliko bude prijavljeno najmanje 10 uzoraka.

 

Postupak prijave uzorka

Senzorsko ocenjivanje će se vršiti u tri koraka.

 

 1. Analiza

Uzorak meda treba da pošaljete laboratoriji akreditovanoj prema standardu ISO 17 025 prema sopstvenom izboru.

Uz uzorak treba da priložite analitički izveštaj o sadržaju vode, električnoj provodljivosti i sadržaju HMF-a.

Med koji prijavljujete za ocenjivanje treba da odgovara sledećim fizičko-hemijskim parametrima:

 • sadržaj vode u medu može da iznosi najviše 18,6 %. Uzorci sa većim sadržajem biće izuzeti i neće se ocenjivati. Sadržaj vode se ocenjuje u intervalu od 13,0 % do 18,6 %, pri čemu jedna desetina procenta vode vredi 0,025 boda. Uzorak meda koji sadrži 18,6 % vode dobiće 0 bodova, a uzorak sa sadržajem vode od 13,0 % – 1,4 boda.
 • Med ne sme da sadrži više od 15 mg HMF-a po kg meda.

 

 1. Prijava za senzorsko ocenjivanje

Uzorak meda treba da prijavite na obrascu koji je priložen ovom dokumentu.

Uz prijavu priložite analitički izveštaj na slovenačkom ili engleskom jeziku i potvrdu o plaćenoj kotizaciji u vrednosti od 50 evra i sve zajedno pošaljite organizatoru do 15. avgusta 2010.

 

 1. Uzorci

Uzorci stranog meda primaće se u sedištu ČZS-a od 1.9.2010. nadalje, od ponedeljka do petka, od 8 do 12 sati, i 28.9.2010. na Gospodarskom razstavišču u Ljubljani do 12 sati.

 

Učesnici iz ostalih zemalja treba za svaki prijavljeni uzorak da pošalju 3 teglice meda iste šarže.

Med treba da bude pakovan u teglice od po najmanje 450 g i opremljen odgovarajućom deklaracijom. Deklaracija treba da sadrži podatke o: vrsti meda, proizvođaču, zemlji porekla, neto masi, roku trajanja i lotu šarže.

Posebna komisija za preuzimanje uzoraka pretočiće med u neutralnu ambalažu i odgovarajuće ga šifrirati.

Jedan uzorak meda ostaće u originalnom pakovanju.

Uz uzorak treba priložiti 1–2 fotografije mesta na kome je med proizveden. Fotografije mogu da budu i u digitalnom obliku.

 

 1. Kotizacija

Kotizacija u vrednosti od 50 evra mora da bude plaćena prilikom prijave uzorka za ocenjivanje.

 

 1. Izjave

Prilikom prijave, odnosno dostavljanja uzorka na ocenjivanje, pčelar treba da dostavi i priložene izjave:

         izjavu da vlasnik uzorka pristaje na javno objavljivanje svojih podataka i rezultata ocenjivanja;

         izjavu o poreklu medu;

         izjavu o sredstvima koja je pčelar koristio u lečenju pčela u 2009/2010. godini.

 

 1. Superanaliza

Organizator zadržava pravo da naknadno izvrši analizu radi utvrđivanja usklađenosti sa zahtevanim fizičko-hemijskim parametrima. Ukoliko rezultati izvršene analize ukažu na odstupanja od dozvoljenih vrednosti, priznanje koje je prethodno dodeljeno uzorku može da se oduzme.

 

 1. Komisija

Senzorsko ocenjivanje vršiće se 29. i 30.9.2010. na Gospodarskom razstavišču u Ljubljani.

Zvanično proglašenje rezultata biće 1.10.2010. u Kulturnom centru u Semiču.

 

Komisije za ocenjivanje biće sastavljene od po 3 člana. U svakoj komisiji biće najmanje jedan strani predstavnik i 1 ili 2 domaća stručnjaka za senzorsko ocenjivanje.

Komisija će ocenjivati u skladu sa kriterijumima iz priloženog Pravilnika o senzorskom ocenjivanju meda.

 

Lice koje je prijavilo med za ocenjivanje ne može da bude član senzorske komisije.

 

MEDENA PIĆA

Osnovni uslovi učestvovanja:

Medena pića treba da odgovaraju zahtevima kvaliteta navedenim u ovom dokumentu.

Medena pića biće ocenjivana na osnovu Pravilnika Društva izdelovalcev medenih pijač (Društvo proizvođača medenih pića) priloženog ovom dokumentu.

 

Vrste medenih pića:

Medena pića ocenjivaće se u okviru sledećih kategorija:

         medena rakija,

         medovina,

         medeni liker,

         penušava medovina.

 

Postupak prijave uzorka

Senzorsko ocenjivanje će se vršiti u tri koraka.

 

1. Analiza

Uzorak medenog pića treba da pošaljete akreditovanoj laboratoriji, to jest laboratoriji pri Poljoprivredno- šumarskom zavodu u Mariboru ili drugoj ovlašćenoj laboratoriji u inostranstvu.

Uz uzorak medenog pića koje prijavljujete za ocenjivanje treba da priložite rezultate sledećih analiza:

         medena rakija: sadržaj alkohola – vol % alk.;

         medovina: vol % alk., relativna gustina (GIB), ukupni ekstrakt (GIB), šećer ( invertni), ekstrakt bez šećera, ukupne kiseline (kao vinska), isparljive kiseline (kao sirćetna), slobodni sumpor, ukupni sumpor;

         medeni liker: vol % alk, relativna gustina (GIB), ukupni ekstrakt (GIB), šećer (invertni);

         penušava medovina: vol % alk, relativna gustina (GIB), ukupni ekstrakt (GIB), šećer (invertni), ekstrakt bez šećera, ukupne kiseline (kao vinska), isparljive kiseline (kao sirćetna), slobodni sumpor, ukupni sumpor.

 

Medena pića koja prijavljujete za ocenjivanje moraju da odgovaraju sledećim fizičko-hemijskim parametrima:

         medena rakija: min. 33 vol % alkohola;

         medovina: min. 9,5 vol % alkohola;

         medeni liker: min. 16 % alkohola,

min. 100 g/l meda izraženo kao invertni šećer;

         penušava medovina: min. 9,5 vol % alkohola, pritisak min. 3 bara.

 

 1. Prijava za senzorsko ocenjivanje

Uzorak medenog pića prijavite na obrascu priloženom ovom dokumentu.

Uz prijavu priložite analitički izveštaj na slovenačkom ili engleskom jeziku i potvrdu o plaćenoj kotizaciji u vrednosti od 70 evra i sve zajedno pošaljite organizatoru do 15. avgusta 2010.

 

 1. Uzorci 

Uzorci medenih pića primaće se u sedištu ČZS-a od 1.9.2010. dalje, od ponedeljka do petka, od 8 do 12 sati, i 28.9.2010. na Gospodarskom razstavišču u Ljubljani do 12 sati.

 

Za svaki prijavljeni uzorak treba da pošaljete 3 uzorka medenog pića iste šarže. Medeno piće treba da bude pakovano u boce od po 500 ml, osim medovine za koju su dozvoljene boce od 375 ml i penušave medovine za koju su dozvoljene boce od 750 ml. Medeno piće treba da bude opremljeno odgovarajućom deklaracijom koja treba da sadrži podatke o: vrsti medenog pića, proizvođaču, sadržaju i lotu šarže.

Medena pića možete da prijavite za ocenjivanje samo ukoliko je u okviru iste šarže proizvedeno najmanje 15 l medene rakije, ili 50 l medovine, ili 20 l medenog likera, ili 50 l penušave medovine.

 

4.   Kotizacija

Kotizacija u vrednosti od 70 evra mora da bude plaćena prilikom prijave uzorka za ocenjivanje.

 

 1. Izjave

Prilikom prijave, odnosno dostavljanja uzorka na ocenjivanje, pčelar treba da dostavi i priložene izjave:

         izjavu da vlasnik uzorka pristaje na javno objavljivanje svojih podataka i rezultata ocenjivanja;

         izjavu o veličini šarže iz koje dolazi pojedinačni uzorak.

 

 1. Superanaliza

Organizator zadržava pravo da naknadno izvrši analizu radi utvrđivanja usklađenosti sa zahtevanim fizičko-hemijskim parametrima. Ukoliko rezultati izvršene analize ukažu na odstupanja od datih parametara, priznanje koje je prethodno dodeljeno uzorku može da se oduzme.

 

 1. Komisija

Senzorsko ocenjivanje vršiće se 29. i 30.9.2010. u Mariboru.

Zvanično proglašenje rezultata biće 30.9.2010. u Mariboru.

 

Komisije za senzorsko ocenjivanje biće sastavljene od po 3 člana. U svakoj komisiji biće najmanje jedan strani predstavnik i 1 ili 2 domaća stručnjaka za ocenjivanje medenih pića.

 

Lice koje je prijavilo medeno piće za ocenjivanje ne može da bude član senzorske komisije.

 

 

Prilozi:

         Pravilnici o senzorskom ocenjivanju

         Izjave

         Prijavnica

 

 

Dodatne informacije:

         Nataša Lilek – [email protected]

         Malči Božnar – [email protected]

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien