SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

TAČNA INFORMACIJA O „UVOĐENjU“ POREZA NA DOHODAK OD POLjOPRIVREDEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 7.213

Kao što se sećate, u svom „Zahtevu za spas pčelarstva“ (detalje pročitajte u Pčelaru za septembar 2013. godine na 523. strani), SPOS je prvi u Srbiji digao glas protiv izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana, koje su usvojene još 29. maja 2013, ali su u javnosti prošle potpuno nezapaženo, dok SPOS nije reagovao.

Tada je prvi put predviđeno da fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, plaćaju porez na prihode u poljoprivredi i šumarstvu na nov način – vođenjem knjiga, dok je dotadašnji katastarski prihod obrisan. Za knjigovođu je trebalo davati od 50 do 100 evra mesečno.
6. decembra, u Službenom glasniku 108/2013. objavljuju se nove izmene Zakona (pogledajte ga na sajtu SPOS-a pod rednim brojem 21: OVDE).
9. decembra ministar finansija Lazar Krstić daje objašnjenje na sajtu Ministarstva finansija (OVDE), gde jasno kaže da fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede stiče status preduzetnika u samo dva slučaja (i samo tada postoji obaveza vođenja poslovnih knjiga):
1) po sili zakona – ukoliko je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (ovo je uvedeno istovremeno sa uvođenjem poreza na dodatu vrednost, od 1. januara 2005);
2) po sopstvenom opredeljenju – ukoliko je reč o nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanom u registar poljoprivrednih gazdinstava, koji se opredelio da ima svojstvo preduzetnika. To opredeljenje vrši se podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG-1).
Fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede, a nema status preduzetnika, nema obavezu vođenja poslovnih knjiga.
11. decembra Poreska uprava na svom sajtu (OVDE) objavljuje detaljnu informaciju, koju smo koristili u pisanju narednog teksta:
Članom 32. stav 2. Zakona o  porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", broj 24/01…48/13 – u daljem tekstu Zakon), propisano je, da je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva, fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i koje vodi poslovne knjige, u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona. S tim u vezi, da bi fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, imalo status preduzetnika, mora kumulativno da ispunjava dva uslova: 1) da je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i 2) da vodi poslovne knjige. Ukoliko fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ne ispuni kumulativno navedena dva uslova, nema status preduzetnika.
Odredbama člana 34. Zakona o PDV ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012) propisano je da poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.
Poljoprivrednik, takođe, može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave propisane u skladu sa ovim zakonom nadležnom poreskom organu i u tom slučaju stiče prava i obaveze koje obveznik PDV ima po ovom zakonu (u tom slučaju obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine).
Odredbama člana 7. i 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13) propisano je da su poljoprivrednici – obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i obaveznog zdravstvenog osiguranja.
U vezi napred navedenog može se zaključiti:
1.         fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda, pa i registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nema status preduzetnika nije u obavezi da vodi poslovne knjige i nije dužan da plaća porez na dohodak građana. Navedena kategorija fizičkih lica nije poreski obveznik sa aspekta poreza na dohodak građana, a ima obavezu plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovom da ima prijavu na osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti kod nadležnog fonda.
 2.         fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda, stiče status preduzetnika i ima obavezu vođenja poslovnih knjiga:
•          ako se nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava opredelio da ima svojstvo preduzetnika, podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG-1).
•          ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo obveznik poreza na dodatu vrednost.
U vezi obaveze vođenja poslovnih knjiga fizičkog lica koje ostvaruje prihod od poljoprivrede i šumarstva počev od 1. januara 2014. godine, prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana dato je objašnjenje Ministarstva finansija broj: 413-00-168/2013-04 od 9. 12. 2013. godine prema kome obavezu vođenja poslovnih knjiga imaju navedena fizička lica koja stiču status preduzetnika i to: obveznici poreza na dodatu vrednost (po sili zakona), i nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su se samostalno opredelili za svojstvo preduzetnika podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG-1).
3.         fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od poljoprivrednih i šumskih proizvoda a koje je preduzetnik shodno propisu koji uređuje oporezivanje dohotka građana ne može biti paušalno oporezovano imajući u vidu da pravo na paušalno oporezivanje ima preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige.
Znači, nezaposlena lica vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ne moraju da vode knjige i nisu obveznici poreza na dohodak građana, OSIM ako dobrovoljno ne podnesu prijavu PPDG-1, čime stiču sva prava i obaveze kao i preduzetnici. Ako su do sada plaćali doprinose za PIO, kao poljoprivrednici – osiguranici koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao osnovnu delatnost, plaćaće ih i dalje, tu se ništa nije promenilo.
Ostali, kojima poljoprivredna delatnost nije osnovno zanimanje, nemaju obavezu plaćanja PIO doprinosa, kao i do sada.
Ako je neko u radnom odnosu i doprinose za PIO plaća po osnovu radnog odnosa, i tu se ništa nije promenilo. Takvo lice može da registruje komercijalno gazdinstvo, i neće voditi knjige, ako ne preda PPDG-1.
Znači, porez će plaćati i knjige voditi samo oni kojima godišnji prihod preko računa poljoprivrednog gazdinstva pređe 8.000.000 dinara, ili sami podnesu PPDG-1.
Prethodnih dana, neki mediji su netačno interpretirali ovo objašnjenje Poreske uprave i Ministarstva finansija (Večernje novosti: OVDE), napisavši da će sva poljoprivredna gazdinstva koja su izabrala status komercijalnog gazdinstva, morati da vode knjige i da plaćaju porez, što nije tačno, gore je lepo objašnjeno kako stvari zaista stoje.

Radovan Ilić, Lazarevac
Dobrica Vulićević, Smederevska Palanka
Rodoljub Živadinović, Žitkovac

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien