SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KOMPLETNA PROIZVODNJA ARGUS RASA DO SADA BILA JE NELEGALNADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.490

Nakon zvaničnog saopštenja Veterinarskog instituta Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ iz Banja Luke, koje je potpisao direktor Instituta, da je u preparatu Argus Ras nađena hemikalija koje nema na spisku sastojaka preparata, SPOS se odmah obratio Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, sa zahtevom da se ispita istinitost navoda Instituta iz Banja Luke, te da se preduzmu potrebne mere, jer ako je istina ono što piše u saopštenju, preti značajna opasnost po izvoz srpskog meda, koji je u zamahu, i donosi sve veći devizni priliv našoj namučenoj i osiromašenoj državi. Danas je stigao zvaničan odgovor Uprave za veterinu, iz Odeljenja veterinarske inspekcije, od rukovodioca Grupe za kontrolu proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava, hrane za životinje i medicinirane hrane.

Iz odgovora se vidi nešto što do sada nismo znali, a to je da je kompletna dosadašnja proizvodnja Argus Rasa bila nelegalna, u suprotnosti sa zakonom, jer Uprava za veterinu nikada nije firmi MATEX iz Šapca izdala rešenje za proizvodnju ovog preparata (suplementa u ishrani – kako je reklamiran od proizvođača), jer izdavanje dozvole, tj. rešenja, praktično proizlazi da nikada nije ni zatraženo, pošto je proizvođač izjavio da „nije bio upoznat da mu za to trebaju dodatne dozvole“.

Pošto se radi o preparatu koji je na tržište stavljen protivzakonito, inspekcija je naložila zabranu proizvodnje i stavljanja u promet Argus Rasa, sa rokom – odmah. Zatečene količine Argus Rasa moraju se poništiti, i dokaz o poništenju dostaviti Upravi za veterinu u roku od 15 dana.

Uostalom, pročitajte sami kompletan odgovor Ministarstva:
 

 

ODGOVOR UPRAVE ZA VETERINU:

 

Imajući u vidu Vaš dopis poslat veterinarskoj inspekciji Uprave za veterinu mejlom od 22.avgusta 2014 god. kao i predhodni od 8. jula 2014 god , obaveštavam Vas o sledećem.

Obaveštenje koje ste uputili Upravi za veterinu i kabinetu ministra poljoprivrede, a koje sadrži i link SPOS-a, primljeno je sa pažnjom.

Naime, informacije koje su postavljene na sajt SPOS-a 4. jula pod naslovom Aktivna materija Argus rasa- Hlorfenvinfos, a tiče se Važnog obavještenja sa sajta Veterinarskog instituta Republike Srpske ,,Dr Vaso Butozan” iz Banja Luke, je inicirala opsežnu istragu Uprave za veterinu. Podaci izneti u navedenom tekstu su predstavljali ozbiljno upozorenje da se u predstavljenom proizvodu nalazi nedozvoljena supstanca. Istog dana je obavljen telefonski razgovor sa kolegama iz Banja Luke kako bi navedene informacije bile dodatno obrazložene.

Imajući u vidu da domaći proizvođač  preduzeće ,,MATEX” iz Šapca na svom sajtu ima predstavljen Argus ras kao svoj proizvod, pozvan je vlasnik preduzeća, Matija Marković da dođe u Upravu za veterinu kod nadležne inspekcije, kako bi objasnio navode koji su iznešeni na sajtu SPOS-a. Navedeno lice se odazvalo pozivu i priložio na uvid važeća rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojima ,,MATEX”- ispunjava propisane veterinarsko sanitarne uslove za proizvodnju pogača za dodatnu prehranu pčela, kao i da ispunjava opšte i posebne uslove za higijenu hrane za životinje, te da mu se dodeljuje izvozni kontrolni broj za pogače za dodatnu prehranu pčela. Kako su informacije o sadržaju nedozvoljenih supstanci u Argus rasu bile objavljene na javnoj mreži, vlasnik ,,MATEX”-a je izjavio da taj proizvod nađen u prometu u Republici Srpskoj nije njegov i da mu je to potureno jer on nema dozvolu za izvoz  za taj proizvod. Takođe je priložio izveštaj o ispitivanju preparata Argus ras od strane fakulteta veterinarske medicine, izdat 2009 god  i potpisan od strane dekana fakulteta, kojim se potvrđuje da je preparat suplement biljnog porekla i da ne sadrži pesticide. Navedeno lice je još izjavilo da je na osnovu tog izveštaja i pristupilo kasnijoj proizvodnji i da nije bilo upoznat da mu za to trebaju dodatne dozvole. Osim toga, rekao je da će podneti zahtev za proširenje dozvole za proizvodnju hrane za životinje i za ovaj i još jedan proizvod koji ima nameru da proizvodi.

Kako nije imao više argumenata da objasni kako se navedeni i ispitivani proizvod našeo u Banja Luci, napustio je kancelarije Uprave za veterinu.

Nakon toga, obaveštena je regionalna kancelarija veterinarske inspekcije u Šapcu i zakazana zajednička inspekcijska kontrola mesta proizvodnje navedenog subjekta.

Inspekcija je obavljena 26. Avgusta 2014.god. i na mestu proizvodnje je zatečena određena količina preparata Argus ras, upakovana u primarnu ambalažu sa rokom upotrebe 20.03.2015.god. i složena u kutije. Proizvođač je na uvid  dao negativne izveštaje o ispitivanju na pesticide za preparat Argus ras, od strane nekoliko laboratorija iz Srbije koji su izrađeni u julu i avgustu 2014.god. To je, po izjavi vlasnika, uradio jer je imajući u vidu upozorenja koja su izneta na sajtu SPOS-a, hteo da dokaže bezbednost i neškodljivost svog proizvoda. Priložio je na uvid i zahtev koji je podneo Upravi za veterinu radi proširenja proizvodnje za nove proizvode.   

Kako za proizvodnju navedenog proizvoda proizvođač preduzeće  ,,MATEX” iz Šapca ne poseduje rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine- Uprave za veterinu, inspekcija je sačinila zapisnik u kome je konstatovala zatečeno stanje i donela Usmeno rešenje. Izrekom usmenog rešenja zabranjuje se proizvodnja i stavljanje u promet suplementa Argus ras- rok odmah. Zatečene količine se stavljaju van prometa i njihovo poništavanje. Dokaz o poništavanju dostaviti veterinarskoj inspekciji- rok 15 dana. Zapisnik sa Usmenim rešenjem odgovorno lice- direktor preduzeća ,,MATEXRadivoj Marković je potpisao i preuzeo.

S poštovanjem,

 

Vladimir Raketić
Rukovodilac
Grupe za kontrolu proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava, hrane za životinje i medicinirane hrane

Odeljenje veterinarske inspekcije
Ministarstvo poljoprivrede
i zaštite životne sredine

Uprava za veterinu
Beograd, Omladinskih brigada 1

 

   

 

 

Mi smo u SPOS-u danas analizirali i kaznene odredbe Zakona o veterinarstvu, i pošto je proizvođač deklarisao preparat Argus Ras kao suplement u ishrani pretpostavljamo da se on svrstava u hranu za životinje, našli smo član 157 u kome, između ostalog, piše:

 

Član 157

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

9) proizvodi, stavlja u promet ili koristi hranu za životinje i hranu životinjskog porekla odnosno stavi so u promet za ishranu životinja suprotno članu 111. st. 1, 2, 3, 4. i 5. ovog zakona;

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien