SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ANKETA O INOVACIJAMA U POLJOPRIVREDI SRBIJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.203

Ova anketa je deo istraživačkog projekta II U-001/20 Procena uticaja Covid-19 na socijalni i  ekonomski razvoj Republike Srbije koji se sprovodi na Fakultetu za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerziteta iz Beograda.

Anketom su obuhvaćena registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i privredna društva sa delovanjem u oblasti poljoprivrede, registrovane povrtarske zadruge i ribarska gazdinstva, privatne vinarije iz baze podataka Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Srbije, pčelari i pčelarski savezi iz baze podataka Saveza pčelarskih organizacija Srbije, kao i registrovani proizvođači organskih proizvoda, mahom sa teritorije Republike Srbije čije je e-mail adrese (vlasnika, članova i/ili zaposlenih) bilo moguće saznati putem Interneta. Cilj anketiranja jeste da se na odabranom uzorku poljoprivrednih proizvođača utvrdi da li i u kojoj meri vlasnici poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji uvode poljoprivredne inovacije u svoje poslovanje, koji su im bili motivi za to, kao i koji su konkretni rezultati i efekti sprovedenih poljoprivrednih inovacija u njihovom poslovanju. Anketiranje će se, za potrebe ove istraživačke studije, sprovoditi u periodu od kraja juna do avgusta 2021. godine.

Generalno posmatrano, inovacije predstavljaju konkretnu primenu novih znanja, veština i poslovnih praksi u proizvodnim, uslužnim i organizacionim procesima. Inovacija se definiše kao proces putem kojeg pojedinci ili organizacije sprovode i uvode dizajn proizvoda, usluge ili proizvodnog i/ili organizacionog procesa koji je za njih u potpunosti nov i revolucionaran, bez obzira na to da li je taj proces nov za njihove konkurente, sugrađane, zemlju kojoj pripadaju ili ceo svet. Dakle, da bi se neki proces mogao smatrati inovacijom, nezavisno od toga da li se radi o unapređenom ili potpuno novom poljoprivrednom proizvodu, usluzi ili proizvodnom i/ili organizacionom procesu, potrebno je da bude u potpunosti nov za posmatranog poljoprivrednika, ali ne i nužno za njegovo neposredno okruženje, stanovnike njegovog mesta, grada ili države u kojoj to lice živi.

Poljoprivredna inovacija se može definisati kao: a) primenjena nova poljoprivredna tehnologija, nova proizvodna i/ili poslovna praksa ili novi način rukovanja proizvodima koji donose povećane prinose, a samim tim i prihod poljoprivredniku; b) primena savremene, unapređene ili superiorne proizvodne tehnologije koja se koristi za poboljšanje kvaliteta procesa poljoprivredne proizvodnje, kao i za povećanje obima i kvaliteta proizvedenih poljoprivrednih proizvoda i kao c) nova ideja, novi proces, novi ili značajno unapređeni poljoprivredni proizvod ili usluga, nova vrsta poljoprivrednih alata, nova poljoprivredna mašina ili novo rešenje koje doprinosi rastu kvaliteta, bezbednosti i hranljivosti poljoprivrednih proizvoda i/ili usluga. Konkretnije rečeno, poljoprivredne inovacije se mogu javiti u vidu uzgoja potpuno novih vrsta useva, ratarskih i povrtarskih sorti, uvođenja potpuno novih ili unapređenih tehnologija u proizvodni ili uslužni proces, novih ili unapređenih načina uzgajanja domaćih životinja, korišćenja potpuno novih vrsta đubriva, pružanja inovirane, originalne i bolje usluge, primene novih tehnika isušivanja, navodnjavanja i izgradnje poljoprivrednih terasa sa ciljem izbegavanja erozije tla, uvođenja potpuno novih ili unapređenih načina i tehnika pakovanja, korišćenja daleko efikasnije ili potpuno nove poljoprivredne opreme (plugova, poljoprivrednih mašina, žetelica, uređaja za navodnjavanje i isušivanje i sl.), uvođenja nove prakse upravljanja gazdinstvom, proizvodnjom i čuvanjem poljoprivrednih proizvoda, smanjenja intenziteta upotrebe hemikalija, novih organskih kultura, novih ili unapređenih metoda pasterizacije i prerade hrane, korišćenja dronova u poljoprivredne svrhe, primene Interneta stvari (internet of things-IoT), pametnih poljoprivrednih mašina i digitalnih aplikacija, korišćenja specijalizovanog softvera za praćenje i procenu prinosa, korišćenja specijalizovanih elektronskih platformi za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima i dr. 

Ovaj on-line upitnik namenjen je vlasnicima, članovima i zaposlenima u poljoprivrednim gazdinstvima, preduzetnicima i privrednim društvima iz oblasti poljoprivrede (ratarski i povrtarski proizvođači, klanice, ribnjaci, vinarije, proizvođači organskih proizvoda i pčelari) mahom sa teritorije Republike Srbije. Vreme potrebno za popunjavanje ovog upitnika iznosi najviše 10 minuta.

Upitniku možete pristupiti sa sledećeg linka: https://forms.gle/USTpMYsmDt6ULvu79

Nakon popunjavanja upitnika, molim Vas pritisnite dugme Submit.

 

Najlepše Vam se zahvaljujem na nesebičnoj pomoći, kao i na izdvojenom trudu i vremenu.

Doc. dr Lidija Madžar

Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju

Alfa BK univerzitet, Beograd

Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien