SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA IZBOR PROJEKTANTA POGONA ZA PRIKUPLJANJE I PLASMAN MEDA PČELARA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.399

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) raspisuje konkurs za izbor projektanta za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije (po staroj zakonskoj terminologiji – glavnog građevinskog projekta, na osnovu kog ćemo raspisati javni poziv za izbor izvođača radova za izgradnju pogona) za izgradnju objekta Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a.

 

Predmet konkursa je:

–         Izrada Idejnog rešenja, na osnovu postojećeg Nacrta idejnog rešenja, koji se nalazi OVDE i OVDE.

–         Izrada Projekta za građevinsku dozvolu i celokupne prateće dokumentacije neophodne za dobijanje gradjevinske dozvole za izgradnju objekta Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a.

–         Izrada Projekta za izvođenje.

–         Priprema tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a.

 

Projektna dokumentacija treba da sadrži sve prateće elaborate i studije koje se po zakonu i podzakonskim aktima zahtevaju za ovakav projekat. U okviru dokumentacije izrađuju se arhitektonski deo, građevinski deo, deo elektroinstalacija, mašinske instalacije, hidrotehničke instalacije, elaborat zaštite od požara, elaborat energetske efikasnosti i svi drugi elaborati, a prema dobijenim uslovima i saglasnostima.

Tehnička dokumentacija treba da bude urađena po sadržaju, obimu i kvalitetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14), pozitivnim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla.

Na konkurs se mogu prijaviti pravna lica – projektantske organizacije ili konzorcijumi, koji ispunjavaju sledeće uslove:

–         Najmanje 3 reference koje se odnose na izradu projektne dokumentacije za objekte kategorije B, proizvodne pogone koji u svom kompleksu imaju kompletnu infrastrukturnu opremljenost shodno nameni objekata, kao i da su ti površine preko 500 m2.

Pod ovim se podrazumevaju objekti za preradu hrane, poput proizvodnih pogona za preradu mleka, meda, praškastih sirovina, hladnjača i slično.

–         Važeće licence Inženjerske komore Srbije: 300, 310, 314, 315, 330, 350, 353, 381 i 393 (u pravnom licu ili pod ugovorom).

–         Lične reference projektanata na objektima za proizvodnju i preradu hrane, kao glavni nadzori ili kao nadzor nad pojedinačnim delovima na izgradnji ovakvih objekata.

U slučaju da potencijalno zainteresovani pravni subjekt ne ispunjava neki od navedenih uslova, a ima čvrstu argumentaciju da je u stanju da izradi sve iz predmeta Konkursa, i tu argumentaciju dokumentuje, može se prijaviti na ovaj Konkurs.

Kod odabira najpovoljnijeg ponuđača, SPOS će vrednovati ponuđenu cenu, rok izrade projektne dokumentacije, priložene reference, kao i druge objektivne činjenice. 

 

Za sve neophodne informacije o parceli na kojoj će se graditi Pogon, obratite se Dragani Antonijević, načelnici Odeljenja za urbanizam opštine Rača (pogon će se graditi u gradu Rači), na telefon ‎069/80-84-012, ili na mejl [email protected] 

 

Prijavu na Konkurs DOSTAVITI u SPOS u pisanom ili elektronskom obliku na mejl [email protected] (bez potvrde prijema mejla, smatrajte da mejl niste poslali), najkasnije do 12. maja 2017. godine do 15 sati.

 

Adresa SPOS-a je:

SPOS

Ul. Dr Agostina Neta br. 30 A

11070 Novi Beograd

Kontakt telefoni: 011/6128-071, 060/444-0121 od 9-13 sati 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien