SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

КОНКУРС ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.937

У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије, Министарство заштите животне средине расписало је конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, за шта је определило 41.000.000 динара. Право на подношење захтева за доделу средстава имају јединице локалне самоуправе (градови и општине), као и градске општине на територији Републике Србије. Рок за подношење захтева по овом конкурсу је 5. фебруар 2020. године.

 

Наведена средства додељују се за набавку садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту у јавној својини на територији јединица локалне самоуправе (градови и општине), као и градских општина, и то за:

– пошумљавање деградираних површина или површина за које постоји опасност од деградације,

– пошумљавање у циљу стварања ветрозаштитних појасева,

– пошумљавање градских шума и других јавних површина,

– остали видови пошумљавања у циљу заштите животне средине.

 

Позивамо друштва и удружења пчелара да оду до својих локалних самоуправа и анимирају их да конкуришу на овај конкурс тако што ће тражити да се засађује медоносно дрвеће, и тако оствари двострука корист. Немојте се обесхрабрити ако ваша локална самоуправа не буде спремна да конкурише, битно је да их анимирате да приступе прикупљању неопходне документације, а конкурса ће бити још.

 

Уз Захтев се подноси следећа документација:

1) пројекат пошумљавања, потписан од стране одговорног пројектанта, који садржи:

– пројектни задатак;

– циљеве пројекта;

– опис стања истраживаног подручја за пошумљавање;

– опис радова и активности на пошумљавању;

– извор врста садног материјала за пошумљавање;

– опис технике пошумљавања на третираној површини;

– мере за одржавање, неговање и заштиту пошумљених површина;

– преглед радова и спецификацију трошкова;

– прилоге.

2) изјава о начину финансирања пројекта која садржи:

– укупну вредност пројекта и висину средстава која се траже из средстава Зеленог фонда;

– начин на који ће подносилац захтева обезбедити сопствена средства и висину износа;

– финансијски преглед – спецификацију трошкова;

3) сагласност или споразум о сарадњи и реализацији пројекта са управљачем заштићеног подручја, уколико се пошумљавају површине у оквиру граница заштићеног подручја;

4) дозволе, одобрења, услове и сагласности неопходне за реализацију пројекта;

5) копију добијене сагласности за промену намене пољопривредног земљишта издату од стране министарства надлежног за послове пољопривреде, а у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште, ако се пошумљавање изводи на обрадивом пољопривредном земљишту;

6) изјаву одговорног лица да се поднети програм не финансира код неког другог даваоца средстава за исте намене или уколико се финансира доставити копију уговора закљученог са тим даваоцем средстава за програм – пројекат.

 

Критеријуми за оцењивање захтева су:

1) врста и тип пројекта у односу на степен општег утицаја и значај пројекта на животну средину;

2) оцена пројекта (степен припремљености пројектне документације, стручна основаност пројекта, технички услови за извођење пројекта, обезбеђеност контроле реализације пројекта, спремност пројекта за реализацију, план одржавања пошумљених површина);

3) финансијски критеријуми:

– висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује корисник средстава;

4) степен развијености општине на чијој се територији реализује пројекат;

5) површина обухваћена пројектом у текућој години.

 

Kонкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица) доставља се у једном примерку у затвореној коверти поштом на адресу:

Министарство заштите животне средине

ул. Омладинских бригада 1

11070 Нови Београд

са назнаком: За КОНКУРС „ПОШУМЉАВАЊЕ 2020.”

(НЕ ОТВАРАТИ)

 

или лично (у затвореној коверти) на наведену адресу, у писарници републичких органа.

Конкурсну документацију је обавезно доставити и у електронском облику, на адресу: [email protected] у пдф формату, у наведеном року.

 

Образац захтева се може преузети на следећој страни, као и критеријуми за оцену пројекта и текст конкурса: https://www.ekologija.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-zelenog-fonda-republike-srbije-za-posumljavanje-u-2020-godini/.

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien