SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a I PRETPLATA NA ČASOPIS PČELAR U 2013. GODINI

Sagledavanjem povećanih troškova, neočekivano velike inflacije (koja će po prognozama biti oko 15%), cene energenata na svetskom tržištu, kao i cene štampanja časopisa zbog porasta cena inputa, članarina je povećana samo za nužni procenat od 9% (200 dinara više nego u 2012. godini), što neće biti dovoljno za planirane aktivnosti SPOS-a, ali će IO morati da uloži napor da deo sredstava obezbedi iz drugih izvora. U donošenju ovakve odluke, IO SPOS-a imao je na umu tešku ekonomsku situaciju u zemlji, i očekuje razumevanje pčelara, jer je povećanje članarine daleko ispod procenta inflacije.

Puna članarina SPOS-a za 2013. godinu iznosi 2.400 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar).

Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1650 dinara, a članovi SPOS-a imaju popust na časopis Pčelar koji dobijaju za svega 750 dinara (pretplata na Pčelar za nečlanove inače iznosi 2.100 dinara). Pravo na taj popust postoji samo ako se istovremeno uplate i članarina od 1650 dinara, i časopis od 750 dinara, tj. jedinstvenom uplatom pune članarine SPOS-u u visini od 2400 dinara (1650+750).

Porodična članarina je 700 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata oba člana na adresu SPOS-a).

KAO I PROŠLE, I OVE GODINE, SVI ČLANOVI U 2012. GODINI, dobiće svoj primerak januarskog Pčelara za 2013. godinu pre dočeka Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! Za naredne brojeve, počev od februarskog, morate strogo ispoštovati navedene rokove uplate članarine, kako bi i rokovi isporuke bili adekvatni.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. januara, a u pisanom obliku do 20. decembra, dobiće februarski Pčelar na vreme.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. februara, a u pisanom obliku do 20. januara, dobiće februarski broj uz martovski Pčelar.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. marta, a u pisanom obliku do 20. februara, dobiće februarski i martovski broj uz aprilski Pčelar, i tako dalje.

Kad god bude bilo tehnički moguće, dešavaće se da isporuke časopisa budu i ranije od ovde obećanih, ali ni u kom slučaju kasnije.

 

VAŽNO!!!

SPOS je 19. novembra 2012. godine uspostavio novi sistem slanja spiskova članova SPOS-u! Novi sistem podrazumeva da sva društva koja imaju tu mogućnost, sama ukucaju podatke o članovima preko interneta, kroz sasvim novu bazu na sajtu SPOS-a, a SPOS će taj trud predsednika društava (ili lica koja društva budu ovlastila) da plati 30 dinara po unesenom članu. Društva koja nemaju takvu mogućnost, moći će da šalju spiskove u pisanom obliku, ali bez naknade. Cilj novog sistema je maksimalno brzo ažuriranje spiskova članova, tako da će slanje časopisa biti moguće bukvalno i onim članovima čija se imena unesu u bazu samo 24 časa pre redovnog termina slanja časopisa.

Sada je došlo vreme da svi predsednici društava ZVANIČNO, i to MEJLOM ([email protected]) ili PISMOM putem pošte, obaveste sekretara SPOS-a o licu koje će za njihovo društvo unositi podatke u bazu podataka o članovima društava i udruženja.

Za jedno društvo može biti zaduženo samo jedno lice. To lice mora biti odgovorna osoba, i od najvećeg poverenja predsednika društva. Lice može biti član društva, ali i ne mora, potrebno je samo da poznaje osnove rada na kompjuteru, jer je baza veoma jednostavna za upotrebu. Baza omogućuje vađenje statističkih podataka o društvu pčelara, kao i štampanje spiska članova sa svim unetim podacima.

Podsećamo na ono što je već napisano u časopisu Pčelar, a to je da se podaci o članovima NE MOGU uneti ako ne sadrže APSOLUTNO SVE tražene podatke. Kako bi bilo što manje problema na terenu, SPOS će uz decembarski broj, na omotnici časopisa, odštampati kompletan obrazac za učlanjivanje u SPOS. Dosadašnjim članovima ostaje samo da taj obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da učlani u SPOS, tj. unese ga u bazu podataka. Lice koje unosi podatke u elektronsku bazu, biće plaćeno od strane SPOS-a za taj posao, sa 30 dinara po unetom članu.

Ako neko društvo nema mogućnosti da u okviru društva, a ni van njega, nađe bar jedno jedino lice koje ume da radi sa kompjuterom i ima vezu sa internetom, onda će prikupljene obrasce SA SVIM PODACIMA, poslati SPOS-u na adresu: SPOS, Ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd. ALI, ako obrasci ne sadrže neko podatak, SPOS neće zvati društvo koje je dostavilo obrasce radi ispravljanja nedostataka, a taj član neće biti unet u bazu. Tu je sva odgovornost na licu koje te podatke šalje SPOS-u, jer kako smo i rekli, lice koje preuzima obrasce od članova, dužno je da proveri da li su svi traženi podaci uneti ili ne. Društva su dužna da ovaj obrazac iskopiraju za one članove koji se po prvi put učlanjuju u SPOS u 2013. godini (pa nisu mogli da obrazac dobiju uz časopis, jer nisu dobijali časopis), kako bi i oni popunili obrazac sa svim traženim podacima.

Prilikom prijavljivanja tog lica treba poslati sledeće podatke, sve bez izuzetka:

1) Pun naziv društva/udruženja i njegovo sedište;
2) Ime i prezime lica koje će unositi podatke o članovima;
3) Puna adresa lica koje će unositi podatke o članovima;
4) Mesto prebivališta lica koje će unositi podatke o članovima;
5) Fiksni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
6) Mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
7) Drugi mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima (ako ima drugi mobilni telefon, ovo je uglavnom predviđeno za slučajeve kada podatke unosi predsednik društva koji ima službeni SPOS-ov mobilni telefon, pre svega);
8) Mejl lica koje će unositi podatke o članovima (OBAVEZNO, jer lice koje nema sopstveni mejl ne može unositi podatke o članovima).

Nakon prijave, u najkraćem roku, lice koje će unositi podatke o članovima, dobiće na svoj mejl KORISNIČKO IME i LOZINKU koje će koristiti da pristupi bazi. To Korisničko ime i Lozinka su tajni, i ne smeju se davati drugim licima. Ako se ipak daju, sva odgovornost je na licu koje je od strane predsednika društva/udruženja određeno da unosi podatke o članovima, kao i na samom predsedniku. Ako dođe do krađe Korisničkog imena i Lozinke, treba reći da se podaci o unetim članovima mogu menjati samo u roku od 24 časa od unosa, što je jedna od mera prevencije eventualnih zloupotreba ukradenog Korisničkog imena ili Lozinke. Samo sekretar SPOS-a može menjati lozinku na zahtev predsednika ili imenovanog lica za unos podataka, ako za tim bude bilo potrebe.

Članovi SPOS-a mogu se unositi u bazu upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma (sistem prihvata i unos podataka latiničnim pismom bez naših srpskih slova). Onako kako članovi budu uneti, tako će im imena i adrese biti ispisivani na časopis Pčelar prilikom isporuke.
Baza za unos članova nalazi se u glavnom meniju sajta SPOS-a, i do nje se dolazi klikom na dugmeUNOS ČLANOVA.

Ovo je prvi put da SPOS na ovakav način organizuje unošenje podataka o članovima. Ovako sistematizovani podaci mnogo će značiti za još bolji rad SPOS-a, i ostvarivanje viših ciljeva.

Pošto društva vode i svoju evidenciju članova, prilažemo im obrazac u EXCEL-u PODACI O CLANOVIMA SPOS gde mogu unositi sve podatke o članovima za sopstvene potrebe.

Obrazac je odštampan i na omotnici decembarskog Pčelara, a možete ga preuzeti i ovde: Образац . On je pogodan za štampanje u A4 formatu, kao i fotokopiranje. Pčelari trebaju samo da popune taj obrazac koji se nalazi na omotnici decembarskog Pčelara, i da ga predaju nadležnom licu u svom društvu prilikom učlanjivanja. To lice je dužno da proveri da li su u obrazac uneti svi podaci. Ako društva koja ne koriste elektronsku internet bazu podataka, pošalju SPOS-u nepotpuno popunjen obrazac, SPOS nema obavezu da pozove društvo da mu to saopšti, i to lice do slanja svih podataka ne može se smatrati članom SPOS-a čak i ako je uplatilo članarinu, jer članarina nije jedina obaveza, obaveza je dati i sve tražene podatke.

Preporučujemo slanje spiskova u elektronskom obliku putem interneta. Elektronski obrazac može da se popunjava i ćirilicom i latinicom, po želji, isključivo izborom pisma u tzv. language bar-u na kompjuteru. Prilikom narednih dopuna spiskova za 2013. godinu, ako ima ispravki bilo kog podatka sa ranije poslatih spiskova za 2013. godinu, dužni ste da tu ispravku posebno naglasite sekretaru u direktnom kontaktu, u suprotnom SPOS ne može biti odgovoran za eventualne probleme.

Spiskovi u pisanom obliku moraju da sadrže sve podatke kao i spiskovi u elektronskom obliku. Spiskovi moraju da sadrže sve propisane podatke kako bi mogli da se unesu u bazu podataka.

 

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2013. GODINI

(bez svih podataka NE MOŽETE postati član):

1)    Ime

2)    Prezime

3)    Ulica i broj

4)    Mesto

5)    Broj pošte

6)    JMBG

7)    Broj košnica po tipovima: DB (Dadan-Blatova), LR (Langstrot-Rutova), AŽ (Albert-Žnideršičeva), AŽG (AŽ Grom), FR (Fararova), POL (Pološka), RV (Rodna Voja), KU (Kunčara), NA (Najzer), AL (Alpska), KO (Kongresovka), TA (Tamaško), EV (Eko Voja), ĐE (Đerzonka), OST (ostale)

8)    Da li seli pčele ili ne

9)    Opština/opštine na čijoj teritoriji se nalazi zimovnik/zimovnici        

10)                       Naziv sela ili grada na čijoj teritoriji ili u blizini se nalazi zimovnik

11)                       Ukupan prinos po vrstama meda u 2012 (bagrem, bagremac, livadski, suncokret, lipa, cvetni, šumski, mešani, uljana repica): Upišite apsolutno tačne podatke, koji će biti tajni, oni ostaju SAMO za internu upotrebu u SPOS-u, jer bez njih teško možemo da tražimo kupce u inostranstvu i pravimo dugoročne planove

12)                       Vrsta članarine (uneti sumu, 2400, 1650 ili 700 – za porodičnu navesti i ime i prezime člana)

13) Da li želi časopis na ćirilici ili latinici


Podaci koji su više nego poželjni (jer ćete imati direktnih koristi ako ih date), ali nisu obavezni:

14)                       Fiksni telefon

15)                       Mobilni telefon

16)                       Mail

17)                       Broj poljoprivrednog gazdinstva

18)                       Broj katastarske parcele zimovnika


 

Inače, SPOS je obezbedio uslove da svi brojevi časopisa Pčelar još od septembra 2012. godine, pa na dalje, stižu na adrese pčelara u Srbiji pre prvog u mesecu, tako da nikakvih kašnjenja više neće biti, ili će odgovorni biti kažnjeni.

 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a: 340–11000568–51. I to, posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (2400 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (1650 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (700 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.

Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi.

VAŽNO: Da bi se časopis isporučivao, sve spiskove članova (unete internetom ili poslate u pisanom obliku poštom), mora da prati i uplata članarine na račun SPOS-a. Ako neko društvo pčelara dostavi spisak kome ne odgovara veličina uplate, niko iz tog društva neće moći da dobija časopis dok se ne izvrši uplata i za poslednjeg člana. Odmah po uplati, javiti mejlom ili telefonom stručnoj službi da je uplata izvršena, kako bi se procedura što pre sprovela, bez kašnjenja.


PRETPLATA NA „PČELAR“ ZA PRETPLATNIKE IZ INOSTRANSTVA

Za sve pretplatnike iz inostranstva koji nemaju mogućnost pretplate preko nekog od zastupnika ili ne žele da to urade preko njih (jer im je jeftinije direktno), pretplata je moguća direktnom uplatom na devizni račun SPOS-a, prema sledećim instrukcijama za uplate iz inostranstva.

Iznos potreban za pretplatu na ovaj način je 36 evra, s tim što bankarsku proviziju plaća uplatilac, i to mora da navede šalterskom radniku prilikom uplate. Provizija je slična i za jednog i za veći broj uplatilaca, pa se preporučuje zajednička uplata. Obavezno je nakon uplate poslati potvrdu o uplati sa potpunom adresom pretplatnika (poštom ili mejlom), kako bi se časopis mogao poslati pravovremeno.

Ipak, pretplata za navedene države može biti i ZNATNO jeftinija, ako se časopisi isporučuju samo na jednu adresu u nekom naselju, ali za ne manje od 16 pretplatnika. Evo cenovnika slanja časopisa pretplatnicima u „M“ vrećama (na jednu adresu, npr. adresu vašeg društva pčelara, ili adresu jednog od pretplatnika):

a) za broj časopisa od 16  do 23, po časopisu, cena je: 25 evra

b) za broj časopisa od 24 do 31, po časopisu, cena je:  23 evra

v) za broj časopisa od 32 do 39, po časopisu, cena je: 22 evra

g) za broj časopisa od 40 do 71, po časopisu, cena je: 21 evro


Instrukcije za uplatu iz inostranstva u evrima:

 
INTERNATIONAL PAYMENTS IN FOREIGN CURRENCY FROM ABROAD TO SERBIA PROCREDIT BANK A.D.
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

For payments to Serbia please instruct your bank in abroad as follows:
Name and Surname of Beneficiary: SAVEZ PCELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE (07054823)
Beneficiary’s adress: Dr. Agostina Neta 30a , 11070 Beograd – Novi Beograd
Beneficiary’s Acc. No. with ProCredit Bank / IBAN: RS35 2201 5305 0000 0166 41
Bank of beneficiary:
ProCredit Bank A.D.
Milutina Milankovica 17

11070 New Belgrade, Republic of Serbia

(formerly: Micro Finance Banka AD)

SWIFT: PRCBRSBG

 

For payments in EUR:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 EUR

2. Standard Chartered Bank (Germany) GmbH, Frankfurt

SWIFT: SCBLDEFX; Correspondent account No. 181 068 04 EUR

3. Deutsche Bank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: DEUTDEFF, Correspondent account No. 100 9358961 00 EUR

 

For payments in CHF:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 CHF

 

For payments in GBP:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 GBP

 

For payments in USD:

1. Standard Chartered Bank, New York

SWIFT: SCBLUS33; Correspondent account No. 3582022121001 USD

2. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 USD


PRETPLATA ZA HRVATSKU PREKO ZASTUPNIKA

Pretplata za Hrvatsku može se obavljati i preko Udruge pčelara neposrednih proizvođača „Pčelinjak“ iz Zagreba, sa isporukom Pčelara na kućnu adresu, uplatom 280 kuna na žiro račun 2340009–1110377908, sa napomenom „Pčelar za 2013“, uz slanje potvrde uplate na adresu elektronske pošte: [email protected]


PRETPLATA NA PČELAR ZA BOSNU I HERCEGOVINU


Časopis „Pčelar“ za celu Bosnu i Hercegovinu zastupaju sledeći predstavnici (možete birati gde ćete se pretplatiti, u zavisnosti od uslova).

1) Pčelarska zadruga „Matica“ iz Banja Luke

Možete se pretplatiti tako što ćete se javiti na adresu zadruge (sa vašom kompletnom adresom, naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje): Pčelarska zadruga „Matica“, ul. Bana Lazarevića 10, 78000 Banja Luka, kontakt osoba: Milutin Kralj. ++387 51 218-538, ++387 51 216-799. Cena je 38 KM, pod uslovom da pretplatnik preuzima časopis na adresi zadruge. Zadruga ne šalje časopis poštom.

2) Pčelarska prodavnica „Medita“ iz Banja Luke

Možete se pretplatiti tako što ćete poslati 40 KM na adresu: Pčelarska prodavnica „Medita“, ul. Kralja Petra I br. 50, 78000 Banja Luka, kontakt osoba: Vidović Nedeljko, ++387 (0) 51 214–269++387 (0) 51 282–755++387 (0) 65 635–912, sa vašom kompletnom adresom, naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje i obaveznom napomenom: Za časopis „Pčelar“. Časopis preuzimate u prodavnici, prodavnica ga ne šalje poštom.

3) Udruženje pčelara „Semberija“ iz Bijeljine

Možete se pretplatiti tako što ćete poslati 50 KM na adresu: Udruženje pčelara „Semberija“, ul. Galac 66, 76300 Bijeljina, kontakt osoba: Milorad Tešić, ++387 (0) 55 205–491++387 (0) 55 206–452, sa vašom kompletnom adresom (isporuka na kućnu adresu), naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje i obaveznom napomenom: Za časopis „Pčelar“.

4) Savez pčelara Tuzlanskog kantona iz Tuzle

Možete se pretplatiti tako što ćete uplatiti 52 KM, na sledeći žiro-račun: 1321000309643117, NLB Tuzlanska banka. Original ili fotokopiju uplatnice, zajedno sa potrebnim podacima (vaša čitko napisana puna adresa jer će vam časopis biti slat na kućnu adresu iz Tuzle, kada dobiju pošiljku iz Srbije, brojevi telefona i naznaka da li želite latinično ili ćirilično izdanje) treba poslati na adresu: Savez pčelara Tuzlanskog Kantona, ul. Ludvika Kube 7, 75000 Tuzla, (sa naznakom: Za časopis „Pčelar“). Telefoni zastupnika su: ++387 (0) 35 263–502++387 (0) 61 567–115++387 (0) 61 292–074++387 (0) 61 937–977. Kontakt osobe: Fehro Mustabašić i Isabegović Mubira. E mail: [email protected]