SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a I PRETPLATA NA ČASOPIS „SRPSKI PČELAR“ U 2023.

 

 

 

Članarina SPOS-a za 2023. godinu iznosi 3.500 dinara.

Puna članarina SPOS-a za 2023. godinu iznosi 4.500 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa „Srpski pčelar“):
Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 3.500 dinara, a pčelari SPOS-a imaju popust na časopis „Srpski pčelar“ koji dobijaju za svega 1000 dinara (pretplata na „Srpski pčelar“ za nečlanove inače iznosi 4.400 dinara). Pravo na taj popust postoji samo ako se istovremeno uplate i članarina od 3.500 dinara, i časopis od 1.000 dinara, tj. jedinstvenom uplatom pune članarine SPOS-u u visini od 4.500 dinara (3.500+1.000). 
Porodična članarina je 900 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata ili nekog drugog ličnog dokumenta u kome se mora videti adresa za oba člana, na adresu SPOS-a, sa izjavom i potpisom oba lica da prihvataju slanje kopije ličnog dokumenta i obradu podataka sa nje). 

Razlog za nužno podizanje članarine je evidentan i pisali smo već detaljno o tome, ove godine je SPOS imao velike gubitke zbog enormnog porasta mnogih troškova usled poskupljenja koja je nemoguće planirati, a sve njih moramo plaćati i naredne godine, što dostiže nivoe koje SPOS ne može da prevaziđe na drugi način, a da ne ugrozi razvojne aktivnosti.

 

________________________________________________________________

 

ČLANARINA SPOS-a

SAMO 292 DINARA MESEČNO

Plaća se odjednom za celu godinu. 

Član SPOS koji želi da prima i časopis „Srpski pčelar“ doplaćuje samo 1000 dinara godišnje! 

________________________________________________________________

 

SPOS je još 2013. godine uspostavio novi sistem slanja spiskova članova SPOS-u. Novi sistem podrazumeva da sva društva sama ukucavaju podatke o članovima preko interneta, kroz elektronsku bazu na sajtu SPOS-a. Cilj novog sistema je maksimalno brzo ažuriranje spiskova članova, tako da je slanje časopisa moguće bukvalno i onim članovima čija se imena unesu u bazu samo 24 časa pre redovnog termina za slanje časopisa. 

KAO I PRETHODNIH 12 GODINA, SVI ČLANOVI U 2023. GODINI, dobiće svoj primerak januarskog „Srpskog pčelara“ za 2023. godinu pre dočeka Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! 

 

 

VAŽNO 

 

 

Ni ove godine, članarina ZA NOVE PČELARE KOJI U PERIODU OD 2015. DO 2022. GODINE NISU PLAĆALI ČLANARINU SPOS-u, ne može se primati (i ako neko greškom primi, ne smatrajte da ste platili članarinu SPOS-a!) bez popunjenog i POTPISANOG obrasca za učlanjenje u SPOS (radi punog usklađivanja sa zakonom).

Svaki novi pčelar SPOS-a mora da popuni obrazac sa SVIM podacima, i na kraju da se potpiše. Onaj ko prikuplja članarinu, odgovorno je lice za čuvanje tih obrazaca, koje će jednog trenutka proslediti SPOS-u. Obrazac se krajem svake godine štampa na omotnici časopisa „Srpski pčelar“. Znači, svi pčelari SPOS-a su na omotnici „Srpskog pčelara“ dobili obrazac. Obrasci se mogu i kopirati.

Pčelari koji su prilikom učlanjenja u prethodnim godinama popunili i POTPISALI obrazac za učlanjenje, sada ga ne moraju popunjavati AKO to ne zahteva lice koje vrši učlanjenje u njihovom društvu pčelara, već mu mogu samo izdiktirati podatke. Ipak, SPOS preporučuje ovlašćenim licima za učlanjivanje, da je sigurnije da zahtevaju popunjen obrazac, da sutra ne bi bilo nekih žalbi, pa da oni budu krivci kao odgovorna lica za tačnost unetih podataka u elektronsku bazu SPOS-a… Ne vidimo da je bilo kom pčelaru komplikovano da popuni ovaj jednostavni obrazac.

SPOS je svim članovima poslao ID kartice, kojim ostvaruju sva prava članova SPOS-a. ID kartice imaju trajnu vrednost, preko kompjutera će se proveravati da li je konkretan pčelar član SPOS-a ili ne, znači trajaće više godina i treba ih brižljivo čuvati. One su i besplatna ulaznica članovima na Državni pčelarski sajam za neograničen broj ulaza (jedan ulaz za nečlanove je 450 dinara). Tako da ako neko do Nove godine ne bude unet u elektronsku bazu, praktično određena svoja prava (pun pristup sajtu i forumu SPOS-a za početak, predaju meda Pogonu „Naš med“…) neće moći da koristi već 1. januara 2023. godine, iako je uplatio članarinu, jer nije dovoljno samo uplatiti, treba biti upisan u bazu članova, tek onda je ID kartica aktivna za konkretnu godinu.

Ponavljamo da ID i kontrolni broj sa kartica ne smete davati NIKOME, da vaša prava ne bi bila zloupotrebljena i/ili iskorišćena od strane neovlašćenih osoba. Takođe, podležete punoj disciplinskoj i statutarnoj odgovornosti zbog nepoštovanja odluka i pravila Saveza. Takođe se radi o krivičnom delu ako davanjem svoje šifre trećem licu, njemu omogućite pristup zaštićenim delovima sajta i intelektualnoj svojini poslenika SPOS-a. Pristup svim informacijama na sajtu SPOS-a već 6 godina unazad imaju samo pčelari SPOS-a koji pristupaju sajtu sa svojom šifrom i kontrolnim kodom.

SPOS više ne obaveštava nikoga, sem svojih članova, o većini aktivnosti na obezbeđivanju subvencija, primeni propisa i slično. Nikoga sem članova nećemo više da učimo bilo čemu, pčelar SPOS-a će morati da se razlikuje od nečlanova, jer izdvaja novac za aktivnosti SPOS-a, i to mora biti valorizovano. Maksimalno ćemo smanjiti korist od operativnih aktivnosti SPOS-a za nečlanove. Zbog njih smo se svi i učlanili, jer želimo da organizovani postignemo više! Drugog načina i nema.

 

Podsećamo da o eventualnoj promeni lica koje unosi podatke u elektronsku bazu članova SPOS-a, predsednici društava moraju ZVANIČNO, i to MEJLOM (na [email protected]) ili PISMOM putem pošte, da obaveste tehničkog sekretara SPOS-a o tome. 
Za jedno društvo može biti zaduženo samo jedno lice. To lice mora biti odgovorna osoba, i od najvećeg poverenja predsednika društva, koji je odgovoran za njegova postupanja. Lice može biti član društva, ali i ne mora, potrebno je samo da poznaje osnove rada na kompjuteru, jer je baza veoma jednostavna za upotrebu. Baza omogućuje vađenje statističkih podataka o društvu pčelara, kao i štampanje spiska članova sa izabranim podacima. 
Prilikom prijavljivanja lica koje će za vaše društvo unositi podatke u elektronsku bazu, treba poslati sledeće podatke, sve bez izuzetka:

 

1) Pun naziv društva/udruženja i njegovo sedište;
2) Ime i prezime lica koje će unositi podatke o članovima;
3) Puna adresa lica koje će unositi podatke o članovima;
4) Mesto prebivališta lica koje će unositi podatke o članovima;
5) Fiksni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
6) Mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima;
7) Drugi mobilni telefon lica koje će unositi podatke o članovima (ako ima drugi mobilni telefon, ovo je uglavnom predviđeno za slučajeve kada podatke unosi predsednik društva koji ima službeni SPOS-ov mobilni telefon, pre svega);
8) Mejl lica koje će unositi podatke o članovima (OBAVEZNO, jer lice koje nema sopstveni mejl ne može unositi podatke o članovima).

 

Nakon prijave, u najkraćem roku, lice koje će unositi podatke o članovima, dobiće na svoj mejl KORISNIČKO IME i LOZINKU koje će koristiti da pristupi bazi. To Korisničko ime i Lozinka su tajni, i ne smeju se davati drugim licima. Ako se ipak daju, sva odgovornost je na licu koje je od strane predsednika društva / udruženja određeno da unosi podatke o članovima, kao i na samom predsedniku. Ako dođe do krađe Korisničkog imena i Lozinke, treba reći da se podaci o unetim članovima mogu menjati samo u roku od 24 časa od unosa, što je jedna od mera prevencije eventualnih zloupotreba ukradenog Korisničkog imena ili Lozinke. Samo tehnički sekretar SPOS-a može menjati lozinku na zahtev predsednika ili imenovanog lica za unos podataka, ako za tim bude bilo potrebe. 
Pčelari SPOS-a se unose u bazu upotrebom ćiriličnog ili latiničnog pisma (SA OBAVEZNOM UPOTREBOM SRPSKIH SLOVA!). Onako kako članovi budu uneti, tako će im imena i adrese biti ispisivani na časopis „Srpski pčelar“ prilikom isporuke, kao i na ID karticama. Za ispravnost unosa podataka odgovara unosilac. SPOS ne može snositi troškove izrade novih ID kartica zbog greške unosioca podataka, koji je odgovoran za tačnost podataka u potpunosti. 
Baza za unos članova nalazi se u glavnom meniju sajta SPOS-a, i do nje se dolazi klikom na dugme SPOS, a onda iz menija izabrati UNOS ČLANOVA. Od 2020. godine, društva pčelara sa teritorije Srbije mogu kroz svoju bazu da unose i svoje članove koji žive u inostranstvu. 
Ovako sistematizovani podaci mnogo znače za bolji rad SPOS-a, i ostvarivanje viših ciljeva, to se mnogo puta do sada pokazalo i dokazalo.

PODACI NEOPHODNI DA BI SE NEKO UČLANIO U SPOS U 2023. GODINI naći će se na omotnici „Srpskog pčelara“! Traže se potpuno isti podaci kao i prošle godine. 
Dosadašnjim članovima ostaje samo da obrazac, tj. omotnicu časopisa, otcepaju, i da obrazac sami popune SA SVIM TRAŽENIM PODACIMA, potpišu, i da ga predaju licu u društvu koje prikuplja članarinu. To će pojednostaviti proceduru, i sprečiti da neki podaci nedostaju. Lice koje prima ovaj obrazac, mora da proveri da li su upisani svi podaci, jer kako smo i naveli, bez svih podataka neće moći nikoga da upiše u bazu podataka. 
 

 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u 

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara ISKLJUČIVO na račun SPOS-a kod Banke Poštanske štedionice: 200-2361360102033-24.

To se mora učiniti posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (4500 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (3500 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (900 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.
Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo isključivo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a po maksimalnim cenama, jer nisu članovi, već su za njih cene umanjene za 1 evro po kilogramu.

 

VAŽNO: Da bi se časopis isporučivao, sve pčelare unete u bazu, mora da prati i uplata članarine na račun SPOS-a. Ako neko društvo pčelara unese broj pčelara kome ne odgovara veličina uplate (u bilo kom delu godine), niko iz tog društva neće moći da dobija časopis dok se ne izvrši uplata i za poslednjeg člana. Odmah po uplati, javiti mejlom ili telefonom stručnoj službi da je uplata izvršena, kako bi se procedura što pre sprovela, bez kašnjenja. 

 

 

PRETPLATA NA ČASOPIS IZ INOSTRANSTVA 

 

 

UZ DOBIJANJE ČASOPISA NA KUĆNU ADRESU: Pojedinačna pretplata za pretplatnike iz inostranstva za 2023. godinu iznosi 70 evra i časopis se šalje svakom pretplatniku na kućnu adresu.

Instrukcije za uplatu iz inostranstva možete preuzeti na www.spos.info/wp-content/uploads/2014/05/Ino-instructions-2017.pdf, ali podsećamo da provizija banke pada na uplatioca i to se mora navesti šalterskom službeniku prilikom uplate, jer ako to ne uradite, SPOS će dobiti manje novca (umanjen za značajan iznos provizije) i neće moći da vam šalje časopis dok ne izvršite doplatu za nedostajuća sredstva, a onda morate i za tu doplatu da platite praktično istu proviziju banci koja nije mala.

Za sve detalje se možete informisati na mejlu [email protected] i telefonima 011/61-28-071, 060/444-01-24 i 060/444-08-08.

 

UZ DOBIJANJE ČASOPISA NA ADRESU U SRBIJI: Za pretplatnike iz inostranstva koji imaju mogućnosti da časopis primaju na nečiju tuđu adresu na teritoriji Srbije (pa da kasnije od njih preuzmu na pogodan način), pretplata iznosi svega 38 evra, i može se uplatiti na gore navedeni način.

 

 

GRUPNA PRETPLATA IZ INOSTRANSTVA

 

Na žalost od prošle godine nema više grupne pretplate iz razloga što je pošta ukinula M-vreće a svaki drugi način distribucije časopisa u inostranstvo osim pojedinačnog bio bi skuplji.

 

Samo u Udruženju pčelara „Semberija“ iz Bijeljine možete se pretplatiti tako što ćete, ukoliko želite da časopis preuzimate u udruženju, poslati 80 KM na adresu: Udruženje pčelara „Semberija“, ul. Galac 66, 76300 Bijeljina, kontakt osoba: Dragan Božić, Bijeljina, Vojvode putnika 19b +387 (0) 65 623-226.

Ukoliko želite časopis da dobijate na kućnu adresu, na adresu pomenutog društva pošaljite 90 KM. U tom slučaju napišite i vašu kompletnu adresu sa naznakom da li želite ćirilično ili latinično izdanje, i obaveznom napomenom: „Za časopis Srpski pčelar“.