SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a U 2011. GODINI

Kako smo i najavili, članarina SPOS-u za 2011. godinu ostaje na istom nivou kao i u 2010. godini, a uslove učlanjenja možete ovde da pogledate. Novost je da se po novom Statutu SPOS-a, u SPOS mogu učlaniti i pčelarske organizacije iz drugih država celog sveta.

Iz­vr­šni od­bor SPOS-a do­neo je od­lu­ku da ove, kao i prethodne go­di­ne, ra­ni­je ne­go što je go­di­na­ma bi­lo uobi­ča­je­no, od­re­di i ob­ja­vi visinu čla­na­ri­ne za na­red­nu go­di­nu.

Pri­li­kom do­no­še­nja ove od­lu­ke, že­le­li smo da pče­la­ri­ma obez­be­di­mo du­ži pe­ri­od vre­me­na u ko­me la­ga­no mo­gu da pri­ku­pe sred­stva za čla­na­ri­nu, od 1. ok­to­bra do 20. no­vem­bra, za sve one ko­ji že­le da ja­nu­ar­ski Pče­lar do­bi­ju pre No­ve go­di­ne. Od prošle godine, kašnjenja januarskog časopisa više nema, za sve one koji strogo ispoštuju uputstva koja ovde dajemo.

Svi čla­no­vi SPOS-a či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. de­cem­bra, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. no­vem­bra, do­bi­će ja­nu­ar­ski Pče­lar pre No­ve go­di­ne.

Svi čla­no­vi SPOS-a či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. ja­nu­a­ra, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. de­cem­bra, do­bi­će ja­nu­ar­ski uz fe­bru­ar­ski Pče­lar.

Svi čla­no­vi SPOS-a či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. fe­bru­a­ra, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. ja­nu­a­ra, do­bi­će ja­nu­ar­ski i fe­bru­ar­ski broj uz mar­tov­ski Pče­lar.

Svi čla­no­vi SPOS-a či­ja dru­štva do­sta­ve spi­sko­ve u elek­tron­skom ob­li­ku do 1. mar­ta, a u pi­sa­nom ob­li­ku do 20. fe­bru­a­ra, do­bi­će ja­nu­ar­ski, fe­bru­ar­ski i mar­tov­ski broj uz april­ski Pče­lar, i ta­ko da­lje.

Kad god bu­de bi­lo teh­nič­ki mo­gu­će, dešava­će se da is­po­ru­ke ča­so­pi­sa bu­du i ra­ni­je od ov­de obe­ća­nih, ali ni u kom slu­ča­ju ka­sni­je. Pre­po­ru­ču­je­mo sla­nje spi­sko­va u elek­tron­skom ob­li­ku, u obra­scu iz pro­gra­ma ko­ji smo dru­štvi­ma po­sla­li pretpro­šle go­di­ne (za de­ta­lje po­gle­daj­te Pče­lar za de­cem­bar 2008. go­di­ne). Ako je ne­ko taj pro­gram iz­gu­bio, tre­ba da se ja­vi se­kre­ta­ru SPOS-a Pre­dra­gu (011/2458–640, 060/444–01–21) i po­sla­će­mo mu po­no­vo. Od prošle godine, elek­tron­ski obra­zac mo­že da se po­pu­nja­va i ći­ri­li­com i la­ti­ni­com, po želji, is­klju­či­vo iz­bo­rom pi­sma u tzv. lan­gu­a­ge bar-u na kom­pju­te­ru. Prilikom dopune spiskova, ako ima ispravki bilo kog podatka sa ranije poslatih spiskova, dužni ste da tu ispravku posebno naglasite sekretaru, u suprotnom SPOS ne može biti odgovoran za eventualne probleme.

Spi­sko­vi u pi­sa­nom ob­li­ku mo­ra­ju da sa­dr­že sve po­dat­ke kao i spi­sko­vi u elek­tron­skom ob­li­ku, a obra­sce dru­štva poseduju od prethodnih go­di­na. Ako ih je ne­ko iz­gu­bio, ne­ka se ja­vi se­kre­ta­ru SPOS-a i do­bi­će no­ve obra­sce ko­je mo­že ko­pi­ra­ti u po­treb­nom bro­ju pri­me­ra­ka. Spi­sko­vi mo­ra­ju da sa­dr­že sve pro­pi­sa­ne po­dat­ke ka­ko bi mo­gli da se une­su u ba­zu po­da­ta­ka.
 

ŠTA SPOS NU­DI ČLA­NO­VI­MA U 2011?

1) Unikatna tegla za med članova SPOS-a

 

Kao što ste u ovom broju časopisa videli, SPOS je završio veliki projekat zaštite unikatne tegle za med članova SPOS-a. Slede aktivnosti na izradi tegle i njenom stavljanju u funkciju, što će se raditi po fazama, s tim što očekujemo, ako sve bude išlo po planu, da prva faza bude okončana za najviše 6 meseci (stavljanje meda članova SPOS-a u markete širom Srbije u ovoj tegli), a poslednja nakon oko 18 meseci. Med za punjenje ove tegle bi se članovima SPOS-a plaćao po većoj ceni od važeće otkupne cene za izvoz meda. SPOS će pre stavljanja na tržište, imati svoju nezavisnu kontrolu kvaliteta, van one koju propisuje država. Paralelno se radi na Pravilniku o dobroj pčelarskoj praksi, koji će obuhvatiti obaveze pčelara u tehnologiji pčelarenja, što će pčelari morati da potpišu i garantuju njegovo sprovođenje. To su uglavnom mere koje se već sprovode na pčelinjacima, ali se potrošačima mora i garantovati njihova primena, kako bi se naš med razlikovao od drugih u trgovinama i bio u svemu usklađen sa modernim tendencijama tržišta. U jednoj od narednih faza biće objavljen i sistem korišćenja tegle od strane pojedinačnih pčelara članova SPOS-a, koji će svojom imovinom garantovati kvalitet meda kojim pune teglu. Jer, članovi SPOS-a ne mogu da dozvole da ma koliko zanemarljivi broj nesavesnih, upropasti ovaj brend na samom njegovom početku. Zato je sva odgovornost za kvalitet na puniocu tegle. Da ne govorimo o tome koliko je onih kojima nikako ne odgovara ovaj projekat SPOS-a, i koji bi vrlo rado zloupotrebili teglu kako bi rasturili čitav sistem, te nakon toga opet radili ono što su i do sada radili. Našim nepokolebljivim jedinstvom i dobro osmišljenim sistemom kontrole kvaliteta sprečićemo takvu pojavu i osigurati sebi budućnost, kako bi cena meda imala stabilnost i u godinama kada cene na svetskom tržištu padaju. Bandarola na tegli, sa hologramom i odgovarajućim brojevima koji ukazuju na punioca, lot i vreme punjenja, biće garancija kvaliteta sadržaja tegle. U svakom slučaju, naredna godina biće godina novih intenzivnih aktivnosti SPOS-a na dodatnom uređenju tržišta meda na bazi tržišne utakmice i zdrave konkurencije, što će sve rezultovati zaštitom interesa članova SPOS-a i cene njihovog meda, kao nikada do sada.

 

2) Član­ska le­gi­ti­ma­ci­ja

 

Sva­ki član SPOS-a do­bi­će iden­ti­fi­ka­ci­o­nu član­sku le­gi­ti­ma­ci­ju za 2011. go­di­nu, ko­jom će se pred­sta­vlja­ti svo­jim kup­ci­ma, po­što će mar­ke­ting SPOS-a i u 2011. bi­ti sa pre­po­ru­kom da po­tro­ša­či u Sr­bi­ji ku­pu­ju med od čla­no­va SPOS-a. I osta­li pro­gra­mi i ak­tiv­no­sti bi­će kre­i­ra­ni ta­ko da is­klju­či­vu ko­rist ima­ju sa­mo čla­no­vi SPOS-a. Kar­ti­ca ima di­men­zi­je kla­sič­ne ID kar­ti­ce (5,4×8,6 cm) i mo­ći će da se sta­vi u pla­stič­ni omot i oka­či na džep pri­li­kom jav­ne pro­da­je. Svi koji članarinu uplate do 20. novembra, ID karticu dobiće pre Nove godine, ostali u tromesečnim isporukama. Kartice se distribuiraju preko predsednika društava.

 

3) Ber­za me­da (ve­li­ko­pro­da­ja)

 

Svi čla­no­vi SPOS-a ko­ji ima­ju tr­ži­šne vi­ško­ve me­da, mo­gu bes­plat­no da ko­ri­ste uslu­ge Ber­ze me­da SPOS-a. Po­treb­no je da oni koji prihvataju trenutno važeće cene objavljene od SPOS-a, na adre­su SPOS-a (is­klju­či­vo po­štom, sa na­zna­kom: Za Ber­zu me­da) po­ša­lju do­pis o ko­li­či­na­ma i vr­sta­ma me­da ko­ji­ma ras­po­la­žu, sa svo­jom adre­som i te­le­fo­ni­ma. Prispele prijave dostavljaju se direktno otkupljivaču koji radi za SPOS, a ponuda onih koji ove cene ne prihvataju, već traže veće cene, biće is­tak­nu­ta na saj­tu SPOS-a i bi­će do­stup­na svim kup­ci­ma, ko­ji će vas kon­tak­ti­ra­ti. Po­red to­ga, SPOS ula­že mak­si­mal­ne na­po­re da pro­na­đe mo­gu­će no­ve kup­ce u ino­stran­stvu, a sa nji­ma ne­ma pre­go­vo­ra dok ne ras­po­la­že­mo kon­kret­nom po­nu­dom. Pče­la­ri ko­ji ni­su čla­no­vi SPOS-a ne mo­gu ko­ri­sti­ti uslu­ge Ber­ze me­da. Svojim aktivnostima u proteklom periodu, SPOS je obezbedio po prvi put u bližoj istoriji da svi njegovi članovi mogu da prodaju sve količine meda koje ponude po trenutno važećim tržišnim cenama koje je SPOS obezbedio, a koje se sukcesivno objavljuju u časopisu. Trenutne cene objavljene su u Pčelaru za jul 2010.

 

4) Ber­za me­da (ma­lo­pro­da­ja)

 

SPOS od 2010. godine ima ma­lo­pro­daj­nu Ber­zu me­da na svom internet sajtu. Sva­ki za­in­te­re­so­va­ni pče­lar član SPOS-a bes­plat­no do­bija svo­ju lič­nu stra­ni­cu na saj­tu SPOS-a ko­ju će mo­ći da na jed­no­sta­van na­čin sam ure­đu­je, da sta­vi svo­je pro­iz­vo­de sa ce­nov­ni­kom, fo­to­gra­fi­je pro­iz­vo­da i pče­li­nja­ka, svo­ju bi­o­gra­fi­ju i sve osta­le po­dat­ke ko­je sma­tra bit­nim, ka­ko bi se kup­ci od­lu­či­li da od nje­ga ku­pu­ju med na ma­lo. Ori­jen­ta­ci­ja ove Ber­ze je uglav­nom pre­ma kup­ci­ma iz ši­reg kra­ja gde pče­lar ži­vi i ra­di. Ma­lo­pro­daj­nu Ber­zu me­da SPOS će mak­si­mal­no pro­mo­vi­sa­ti u me­di­ji­ma, ka­ko bi kup­ci zna­li gde mo­gu lič­no kon­tak­ti­ra­ti pče­la­re iz svog kra­ja, čim se na Berzi pojavi značajniji broj pčelara sa svojom ponudom. Da bi ste uređivali svoju besplatnu internet stranicu sa ponudom, NIJE vam neophodno posedovanje i poznavanje rada na kompjuteru, prezentaciju može da vam postavi bilo koji poznavalac kompjutera za deset minuta, samo je potrebno da pripremite tekst i slike. Slogan korišćenja Male berze je: Kupujte med od pčelara vašeg kraja! Mi isporučujemo zdravlje!

 

5) Pro­mo­ci­ja po­tro­šnje pče­li­njih pro­iz­vo­da u me­di­ji­ma

 

SPOS će, kao i ove go­di­ne, i u 2011. na­sta­vi­ti sa spro­vo­đe­njem kom­plek­sne mar­ke­tin­ške kam­pa­nje na pro­mo­ci­ji po­tro­šnje pče­li­njih pro­iz­vo­da, ko­ja će osim mar­ke­tin­škim ma­te­ri­ja­lom SPOS-a, bi­ti po­kri­ve­na i na­stu­pom u me­di­ji­ma, ove godine kreće i redovna nedeljna rubrika o pčelarstvu u TV emisiji „Svet poljoprivrede“, koja se emituje na 32 televizije. Me­dij­ski na­stup će uvek bi­ti pro­pra­ćen po­ru­kom po­tro­ša­či­ma da SPOS pre­po­ru­ču­je ku­po­vi­nu me­da od čla­no­va SPOS-a.

 

6) Od­bra­na in­te­re­sa čla­no­va SPOS-a pred nad­le­žnim mi­ni­star­stvi­ma

 

SPOS će in­ten­ziv­no bra­ni­ti in­te­re­se svo­jih čla­no­va pred nad­le­žnim Mi­ni­star­stvi­ma i u 2011. go­di­ni. Na­sto­ja­će­mo da ar­gu­men­to­va­no ube­di­mo nad­le­žne da pro­me­ne i pre­o­sta­le pro­pi­se ko­ji ome­ta­ju ubr­za­ni raz­voj pče­lar­stva. Smatramo da je SPOS po ovom pitanju više nego opravdao očekivanja pčelara, zato je vrlo važno da svaki pčelar bude član SPOS-a, jer ćemo posao lakše privesti kraju, ako nas je više, što našu organizaciju čini jačom u pregovorima. Zato animirajte svoje prijatelje pčelare da se učlane, ovo je istorijski trenutak za sve pčelare Srbije koji ne smemo da propustimo, moramo sve naše propise prilagoditi realnosti kako bi od pčelarstva moglo da se živi.

 

7) Od­bra­na in­te­re­sa čla­no­va SPOS-a od po­je­di­nih ne­sa­ve­snih tr­go­va­ca

 

SPOS će in­ten­ziv­no na­sta­vi­ti da bra­ni in­te­re­se svo­jih čla­no­va od po­je­di­nih ne­sa­ve­snih tr­go­va­ca me­dom, osta­lim pče­li­njim pro­iz­vo­di­ma, le­ko­vi­ma i re­pro­ma­te­ri­ja­lom. U tom po­gle­du su već pred­u­ze­te od­go­va­ra­ju­će me­re (Pče­lar za sep­tem­bar 2009. na 453. stra­ni), a na­sta­vi­će­mo i sa dru­gim efi­ka­snim me­ra­ma, daljim sprečavanjem monopola, javnim objavljivanjem nekorektnosti nekih otkupljivača (pogledajte savet pčelarima u ovom broju časopisa Pčelar za oktobar), ali ćemo i još jednom pokušati da otkupljivače ubedimo da samo saradnjom možemo svi imati bolje rezultate, a ne sukobima (što naravno mora da isključi svaku njihovu pomisao o bilo kakvoj vrsti nekorektnosti, jer to mora postati prošlost, SPOS je odlučan da se tu stvari do kraja urede).

 

8) Ve­li­ki zid­ni ka­len­dar

 

Sva­ki član SPOS-a sa teritorije Srbije (koji se učlani do 20. novembra 2010) do­bi­će do kraja 2010. go­di­ne, ve­li­ki zid­ni ka­len­dar za 2011. for­ma­ta 55×30 cm sa spi­ra­lom. Onima koje se učlane kasnije, kalendar se šalje krajem marta. Pčelari su dužni da ga preuzmu kod svog predsednika društva, jer bi pojedinačno slanje oštetilo kalendar. Članovi SPOS-a iz drugih zemalja imaju pravo na kalendar, ali snose poštanske troškove isporuke.

 

9) Po­pust na ogla­ša­va­nje

 

SPOS i u 2011. go­di­ni da­je spe­ci­ja­lan po­pust za za­in­te­re­so­va­ne za ogla­ša­va­nje u Pče­la­ru u jul­skom i no­vem­bar­skom Pče­la­ru od 20% (za ma­le ogla­se – sa­mo za čla­no­ve SPOS-a, a za ve­li­ke – za sve ogla­ši­va­če).

 

10) Bes­plat­ni ogla­si na in­ter­net saj­tu SPOS-a

 

Svi čla­no­vi SPOS-a ima­ju mo­guć­nost da pot­pu­no bes­plat­no i na neo­gra­ni­če­no vre­me po­sta­ve svo­je ogla­se na in­ter­net saj­tu SPOS-a.

 

11) Uče­šće na Trećem dr­žav­nom pče­lar­skom saj­mu sa me­đu­na­rod­nim uče­šćem 12. i 13. fe­bru­a­ra 2011. u Be­o­gra­du pod po­vla­šće­nim uslo­vi­ma

 

Čla­no­vi SPOS-a u 2011. godini ima­će mo­guć­nost da na ovom Saj­mu iz­la­žu pče­li­nje pro­iz­vo­de uz po­pust na ko­ti­za­ci­ju od 50% u od­no­su na one ko­ji ni­su čla­no­vi (detalji u prošlom broju Pčelara).

 

12) Una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ča­so­pi­sa Pče­lar

 

Kao i u 2010. go­di­ni, i u na­red­noj go­di­ni ga­ran­tu­je vam se da će u sva­kom bro­ju Pče­la­ra bi­ti ob­ja­vlje­na bar 4 kva­li­tet­na tek­sta o teh­ni­ci pče­la­re­nja, i naj­ma­nje 2 pre­vo­da iz stra­nih ča­so­pi­sa. Obez­be­di­li smo pret­pla­tu na ve­ći broj stra­nih ča­so­pi­sa, što će po­ve­ća­ti iz­bor kva­li­tet­nih tek­sto­va. Ured­nik i re­dak­ci­ja osta­ju otvo­re­ni za sve va­še su­ge­sti­je i pred­lo­ge do kra­ja novembra 2010. go­di­ne. U sva­kom bro­ju će autor naj­bo­ljeg tek­sta o teh­ni­ci pče­la­re­nja (dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je i član SPOS-a), na osno­vu pred­lo­ga Ko­mi­si­je za obra­zo­va­nje i od­lu­ke IO SPOS-a, po­red re­dov­nog ho­no­ra­ra (cenovnik objavljen u Pče­la­ru za sep­tem­bar 2009. na 453. stra­ni), do­bi­ti i dve kom­plet­ne ko­šni­ce po iz­bo­ru (dar fir­me Iva­nić iz No­ve Pa­zo­ve). Pozivamo sve članove Saveza da pomognu dodatno podizanje kvaliteta časopisa pisanjem tekstova.

 

13) Po­dr­ška pče­lar­skim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma

 

SPOS od pretpro­šle go­di­ne re­dov­no ob­ja­vlju­je Kon­kurs za po­dr­šku pče­lar­skim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma, po ko­me jed­na iza­bra­na ma­ni­fe­sta­ci­ja do­bi­ja fi­nan­sij­sku po­dr­šku, a osta­le lo­gi­stič­ku.

 

14) Bes­plat­no is­ti­ca­nje ak­tiv­no­sti dru­šta­va na in­ter­net saj­tu SPOS-a

 

Sve ak­tiv­no­sti, sa­op­šte­nja za jav­nost i dru­ge in­for­ma­ci­je iz ra­da dru­šta­va bi­će bes­plat­no po­sta­vlja­ne na sajt SPOS-a. Dru­štva mo­gu u okvi­ru saj­ta da do­bi­ju i svo­ju stal­nu stra­ni­cu i da je ure­đu­ju ka­ko že­le, kao i bes­plat­no po­sta­vlja­nje in­ter­net pre­zen­ta­ci­je.

 

15) Mar­ke­tin­ške aktivnosti

 

U svim marketinškim aktivnostima kup­ci­ma će se pre­po­ru­či­va­ti ku­po­vi­na me­da di­rekt­no od čla­no­va SPOS-a, uz po­ru­ku „Ku­puj­te med po­re­klom iz Sr­bi­je, on je naj­bo­lji za va­še zdra­vlje!“. Ova po­ru­ka ima za cilj da na­šim po­tro­ša­či­ma po­la­ko pre­no­si­mo isti­nu da je naš med bo­lji od uvo­znog, po­što se do­bi­ja na pod­ruč­ju gde i ži­vi­mo. Jer, pre­ma Spo­ra­zu­mu o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju sa EU, već od 2009. go­di­ne po­stup­no se sma­nju­je ne­ka­da­šnja za­štit­na ca­ri­na od 30% (u 2011. go­di­ni iznosiće 21%, u 2012. go­di­ni 18%, u 2013. go­di­ni 12%, a u 2014. i na­red­nim go­di­na­ma sa­mo 9%), te će stra­ni me­do­vi mo­gu­ćeg sum­nji­vog kva­li­te­ta i ni­ske ce­ne pre­pla­vi­ti tr­ži­šte Sr­bi­je. Ako po­tro­ša­če do­tle ne edu­ku­je­mo, osta­će­mo bez tr­ži­šta, jer će se oni opre­de­lji­va­ti za jef­ti­ni­ju va­ri­jan­tu, ne zna­ju­ći šta ona sa so­bom mo­že da no­si.

 

16) Pod­sti­caj za pče­lar­ske or­ga­ni­za­ci­je

 

IO SPOS-a je ra­di po­ve­ća­nja funk­ci­o­nal­no­sti ra­da u pče­lar­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma pred­vi­deo plan po­mo­ći SPOS-a na una­pre­đe­nju nji­ho­vog ra­da. Osnov­ni plan je bio da se predsednicima većine društava obez­be­di­ bes­pla­tan mo­bil­ni te­le­fon sa fik­snim pla­će­nim kre­di­tom za osnov­ne me­seč­ne ak­tiv­no­sti, po­što je ne­do­sta­tak ko­mu­ni­ka­ci­je u dru­štvi­ma pče­la­ra je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma u nji­ho­vom ra­du. Jer, ne mo­že se oče­ki­va­ti da vo­lon­te­ri u dru­štvi­ma pče­la­ra tro­še svo­ja sred­stva na te­le­fon za kon­tak­ti­ra­nje čla­no­va i or­ga­ni­za­ci­ja sa ko­ji­ma sa­ra­đu­ju. SPOS je taj projekat u potpunosti završio u protekle dve godine, i takva podrška društvima biće nastavljena i u 2011. godini.
 
 

IZ­NOS ČLA­NA­RI­NE I PRET­PLA­TE NA ČA­SO­PIS PČE­LAR
 

 

Čla­na­ri­na u SPOS-u u 2011. go­di­ni iz­no­si 1300 di­na­ra, kao i u 2010. godini, i ob­u­hva­ta sva pra­va osim do­bi­ja­nja ča­so­pi­sa Pče­lar. Čla­no­vi SPOS-a ima­ju zna­ča­jan po­pust na ča­so­pis, te je za njih ča­so­pis Pče­lar sa­mo 600 di­na­ra. Zna­či, da bi ste bi­li član SPOS-a i da bi pri­ma­li ča­so­pis, po­treb­no je da upla­ti­te 1900 di­na­ra za SPOS, a na tu su­mu tre­ba do­da­ti i čla­na­ri­nu svom lo­kal­nom op­štin­skom dru­štvu pče­la­ra, jer ne mo­že­te po­sta­ti član SPOS-a di­rekt­nom upla­tom čla­na­ri­ne SPOS-u (ta­ko po­sta­je­te sa­mo pret­plat­nik na ča­so­pis), već is­klju­či­vo pre­ko lo­kal­nog dru­štva pče­la­ra, shod­no Sta­tu­tu, jer je SPOS za­pra­vo Sa­vez pče­lar­skih or­ga­ni­za­ci­ja (dru­šta­va i udru­že­nja), a ne sa­vez pče­la­ra.

Pret­pla­ta na ča­so­pis (bez član­stva u SPOS-u i bez ika­kvih dru­gih pra­va osim pri­ma­nja 12 bro­je­va ča­so­pi­sa na kuć­nu adre­su u Sr­bi­ji) iz­no­si 1500 di­na­ra.

Sa 500 di­na­ra se u SPOS mo­gu pu­no­prav­no učla­ni­ti sa­mo čla­no­vi uže po­ro­di­ce pče­la­ra ko­ji je već član sa 1300 ili 1900 di­na­ra, ko­ji ži­ve na is­toj adre­si (tzv. po­ro­dič­ni član), ali uz po­dat­ke o čla­nu tre­ba do­sta­vi­ti fo­to­ko­pi­ju lič­ne kar­te po­sto­je­ćeg čla­na i po­ro­dič­nog čla­na (adre­sa mo­ra da se po­kla­pa). I po­ro­dič­ni član mo­ra naj­pre bi­ti član lo­kal­ne pče­lar­ske or­ga­ni­za­ci­je, da bi bio član SPOS-a. Po­ro­dič­ni član ima sva pra­va kao i član sa 1300 ili 1900 di­na­ra, osim ča­so­pi­sa (ula­zi i u broj za de­le­ga­te na Skup­šti­ni SPOS-a, za na­gra­de i pri­zna­nja SPOS-a i slič­no).

 
 

NA­ČIN PRE­NO­SA ČLA­NA­RI­NE SPOS-u
 

Čla­na­ri­na SPOS-u mo­ra da se pre­no­si IS­KLJU­ČI­VO sa ra­ču­na dru­štva pče­la­ra na ra­čun SPOS-a u Pro Cre­dit ban­ci: 220–106226–59. I to, po­seb­nim na­lo­gom za pre­nos za čla­na­ri­nu sa ča­so­pi­som (1900 di­na­ra), po­seb­nim na­lo­gom za pre­nos za čla­na­ri­nu bez ča­so­pi­sa (1300 di­na­ra) i po­seb­nim na­lo­gom za pre­nos za po­ro­dič­nu čla­na­ri­nu (500 di­na­ra), što je ve­o­ma bit­no zbog ob­ra­ču­na PDV-a u knji­go­vod­stvu SPOS-a.

Ako upla­te vr­ši­te pri­vat­no, obič­nim na­lo­gom za upla­tu, a ne na­lo­gom za pre­nos sa ra­ču­na va­šeg dru­štva pče­la­ra, ta­kve upla­te mo­ra­mo da knji­ži­mo kao pret­plat­ni­ke na ča­so­pis, bez ob­zi­ra na upla­će­nu su­mu, jer smo du­žni da ta­kve, prak­tič­no pri­vat­ne upla­te, pro­knji­ži­mo kroz fi­skal­nu ka­su i da ob­ra­ču­na­mo od­go­va­ra­ju­ći po­rez, što po­di­že tro­ško­ve SPOS-a. Ako ipak bu­de­te ta­ko ra­di­li, sve­sno gu­bi­te čla­no­ve, pre­tva­ra­ju­ći ih u pret­plat­ni­ke na ča­so­pis, a to zna­či da se oni ne mo­gu ra­ču­na­ti u broj čla­no­va va­šeg dru­štva ili udru­že­nja, i na nji­ho­vo ime ne mo­že­te ostva­ri­ti bi­lo ka­kve pri­vi­le­gi­je kao na čla­no­ve, jer oni ta­kvom upla­tom po­sta­ju sa­mo pret­plat­ni­ci na ča­so­pis, a ne i čla­no­vi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi.
 

 

KAKO POSTATI ČLAN SPOS-a AKO STE DRŽAVLJANIN NEKE DRUGE DRŽAVE I TAMO ŽIVITE?

 

(Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija…)

Po novom Statutu SPOS-a, od 2011. godine, i društva pčelara iz inostranstva sa svojim članovima mogu postati članovi SPOS-a, pošto je SPOS praktično postao međunarodna organizacija. Potrebno je da društva pčelara kontaktiraju SPOS i zatraže potrebnu dokumentaciju za učlanjenje u SPOS, na telefone 011/2458-640, 060/444-01-24, 060/444-01-21 ili mejl [email protected]. Članarina za SPOS je 12 evra po pčelaru, bez časopisa Pčelar. Pčelari iz država regiona (ista poštarina) koji žele da istovremeno budu članovi SPOS-a sa primanjem časopisa Pčelar, zbog povećanih troškova poštarine, dužni su da uplate ukupnu članarinu u visini od 29 evra. Porodični član uplaćuje članarinu od 5 evra, po istom principu kao u Srbiji. Sredstva članarine mogu da se prenose SPOS-u isključivo sa računa društva pčelara iz inostranstva koje je član SPOS-a na devizni račun SPOS-a, s tim što proviziju za prenos sredstava SPOS-u plaća društvo pčelara član SPOS-a (podatke o računu ćete dobiti od knjigovođe SPOS-a na gore navedene telefone ili mejl, kad potpišete pristupnicu). Članovi iz inostranstva imaju sva prava kao pčelari iz Srbije (imaju delegata na Skupštini SPOS-a, imaju pravo na priznanja SPOS-a, prodaju meda preko maloprodajne Berze meda SPOS-a, zidni kalendar pod propisanim uslovima, besplatni oglasi pojedinaca pčelara i isticanje aktivnosti društava na sajtu SPOS-a, učešće na Trećem državnom pčelarskom sajmu u Beogradu uz popust od 50%, popust na oglašavanje u časopisu Pčelar pod uslovima kao u Srbiji, članska legitimacija i slično), osim prava koja su za sada praktično neostvariva u inostranstvu (prodaja meda preko velikoprodajne Berze meda SPOS-a, telefon za predsednike društava, finansijska podrška pčelarskim manifestacijama i slično).

Pošto se isporuka časopisa, ako postoji dovoljan broj članova koji primaju časopis Pčelar, može vršiti i putem tzv. „M“ vreća (na adresu društva pčelara – što pojeftinjuje poštanske troškove, ali pčelari preuzimaju časopis u društvu, a ne dobijaju ga na kućnu adresu), onda bi ukupna članarina mogla biti manja po pčelaru. Ne šaljemo „M“ vreće za manje od 20 članova SPOS-a. Inače, „M“ vreće se mogu slati u sve zemlje Evrope, sem u Crnu Goru i Luksemburg. Recimo, društvo koje ima od 20 do 30 članova SPOS-a, po članu bi plaćalo ukupnu članarinu u visini od 25 evra, društvo koje ima od 31 do 40 članova SPOS-a, po članu bi plaćalo ukupnu članarinu u visini od 23 evra, društvo koje ima od 41 do 50 članova SPOS-a, po članu bi plaćalo ukupnu članarinu u visini od 22 evra, društvo koje ima od 51 do 60 članova, po članu bi plaćalo ukupnu članarinu u visini od 21,5 evra, društvo koje ima od 61 do 70 članova, po članu bi plaćalo ukupnu članarinu u visini od 21 evro…

Pošto se „M“ vreće ne mogu slati u Crnu Goru, mogu se slati samo tzv. „svežnjevi“, s tim što broj članova koji primaju i časopis Pčelar mora biti ceo broj, isključivo u grupama od po 20 (ni manje ni više od tog broja), da bi se ostvario popust na poštarinu. Tako, ako postoji tačno 20 članova SPOS-a u jednom društvu članu SPOS-a u Crnoj Gori, ukupna članarina SPOS-u po članu iznosiće 24 evra, umesto redovnih 29. Za sve nejasnoće obratite se stručnoj službi SPOS-a na gore navedene brojeve telefona ili mejl.

 

PRET­PLA­TA NA ČA­SO­PIS PČE­LAR IZ INO­STRAN­STVA

 

PRET­PLA­TA ZA
BO­SNU I HER­CE­GO­VI­NU

 

Ča­so­pis „Pče­lar“ za ce­lu Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu za­stu­pa­ju sle­de­ći pred­stav­ni­ci (mo­že­te bi­ra­ti gde će­te se pret­pla­ti­ti).

1) Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te se ja­vi­ti na adre­su za­dru­ge (sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje): Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“, ul. Ba­na La­za­re­vi­ća 10, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Mi­lu­tin Kralj. ++387 51 218-538, ++387 51 317–865. Ce­na je 35 KM, pod uslo­vom da pret­plat­nik pre­u­zi­ma ča­so­pis na adre­si za­dru­ge. Za­dru­ga ne ša­lje ča­so­pis po­štom.

2) Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 40 KM na adre­su: Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“, ul. Kra­lja Pe­tra I br. 50, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Vi­do­vić Ne­delj­ko, ++387 (0) 51 214–269; ++387 (0) 51 282–755; ++387 (0) 65 635–912, sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“. Ča­so­pis pre­u­zi­ma­te u pro­dav­ni­ci, pro­dav­ni­ca ga ne ša­lje po­štom.

3) Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“ iz Bi­je­lji­ne

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 46 KM na adre­su: Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“, ul. Ga­lac 66, 76300 Bi­je­lji­na, kon­takt oso­ba: Mi­lo­rad Te­šić, ++387 (0) 55 205–491, ++387 (0) 55 206–452, sa va­šom kom­plet­nom adre­som (is­po­ru­ka na kuć­nu adre­su), na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“.

4) Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog kan­to­na iz Tu­zle

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te upla­ti­ti 45 KM, na sle­de­ći ži­ro-ra­čun: 1321000309643117, NLB Tu­zlan­ska ban­ka. Ori­gi­nal ili fo­to­ko­pi­ju uplat­ni­ce, za­jed­no sa po­treb­nim po­da­ci­ma (va­ša čit­ko na­pi­sa­na pu­na adre­sa jer će vam ča­so­pis bi­ti slat na kuć­nu adre­su iz Tu­zle, ka­da do­bi­ju po­šilj­ku iz Sr­bi­je, bro­je­vi te­le­fo­na i na­zna­ka da li že­li­te la­ti­nič­no ili ći­ri­lič­no iz­da­nje) tre­ba po­sla­ti na adre­su: Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog Kan­to­na, ul. Sta­ri grad 9, 75000 Tu­zla, (sa na­zna­kom: Za ča­so­pis „Pče­lar“). Te­le­fo­ni za­stup­ni­ka su: ++387 (0) 35 263–502; ++387 (0) 61 567–115; ++387 (0) 61 292–074; ++387 (0) 61 937–977. Kon­takt oso­ba je Fe­hro Mu­sta­ba­šić.

 

PRET­PLA­TA ZA SVE OSTA­LE PRETPLATNIKE IZ HRVATSKE, CRNE GORE, BOSNE I HERCEGOVINE, SLOVENIJE, MAKEDONIJE I DRUGIH ZEMALJA U OPSEGU ISTE POŠTARINE, KOJI NE UPLAĆUJU PRETPLATU PREKO NAŠIH PREDSTAVNIKA

 

Za sve pret­plat­ni­ke iz ino­stran­stva ko­ji ne­ma­ju mo­guć­nost pret­pla­te pre­ko ne­kog od ovih za­stup­ni­ka ili ne že­le da to ura­de pre­ko njih (jer im je jef­ti­ni­je di­rekt­no), pret­pla­ta je mo­gu­ća di­rekt­nom upla­tom na de­vi­zni ra­čun SPOS-a, pre­ma sle­de­ćim in­struk­ci­ja­ma za upla­te iz ino­stran­stva. Iz­nos po­tre­ban za pret­pla­tu na ovaj na­čin je 29 evra, s tim što ban­kar­sku pro­vi­zi­ju pla­ća upla­ti­lac, i to mo­ra da na­ve­de šal­ter­skom rad­ni­ku pri­li­kom upla­te. Oba­ve­zno je na­kon upla­te po­sla­ti po­tvr­du o upla­ti sa pot­pu­nom adre­som pret­plat­ni­ka (po­štom ili mej­lom), ka­ko bi se ča­so­pis mo­gao po­sla­ti pra­vo­vre­me­no. In­struk­ci­je za upla­tu iz ino­stran­stva u evri­ma:

 
IN­TER­NA­TI­O­NAL PAYMENTS IN FO­RE­IGN CUR­RENCY FROM ABROAD TO SER­BIA PROC­RE­DIT BANK A.D.
ИН­СТРУК­ЦИ­ЈЕ ЗА УПЛА­ТУ ИЗ ИНО­СТРАН­СТВА

For payments to Ser­bia ple­a­se in­struct your bank in abroad as fol­lows:
Na­me and Sur­na­me of Be­ne­fi­ci­ary: СА­ВЕЗ ПЧЕ­ЛАР­СКИХ ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИ­ЈА СР­БИ­ЈЕ (07054823)
Be­ne­fi­ci­ary’s adress: Mo­le­ro­va 13, 11000 Be­o­grad – Sav­ski Ve­nac
Be­ne­fi­ci­ary’s Acc. No. with ProC­re­dit Bank / IBAN: RS35 2201 5305 000 0166 41
Bank of be­ne­fi­ci­ary:
ProC­re­dit Bank A.D.
Bu­le­var De­spo­ta Ste­fa­na 68c
11000 Bel­gra­de, Ser­bia
(for­merly: Mic­ro Fi­nan­ce Ban­ka AD)
SWIFT: PRC­BRSBG