SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ČLANARINA SPOS-a U 2012. GODINI

Kako smo juna i objavili, puna članarina SPOS-a za 2012. godinu iznosi 2.200 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar). Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1550 dinara, a članovi SPOS-a imaju popust na časopis Pčelar koji dobijaju za dodatnih 650 dinara (pretplata na Pčelar za nečlanove inače iznosi 1.800 dinara). Porodična članarina je 600 dinara.

Prilikom donošenja ove odluke, želeli smo da pčelarima obezbedimo duži period vremena u kome lagano mogu da prikupe sredstva za članarinu, već od 1. juna. Od pretprošle godine, kašnjenja januarskog časopisa više nema, za sve one koji strogo ispoštuju uputstva koja ovde dajemo.

OVE GODINE, SVI ČLANOVI IZ 2011. GODINE, dobiće svoj primerak januarskog Pčelara pre Nove godine, bez obzira da li su se učlanili ili ne! Za naredne brojeve, počev od februarskog, morate strogo ispoštovati navedene rokove uplate članarine, kako bi i rokovi isporuke bili adekvatni.

 

 

POVEĆAN OBIM ČASOPISA PČELAR

ZA ČAK 12 STRANA

Časopis Pčelar je jedini pčelarski časopis na prostoru bivše Jugoslavije, koji izlazi u 12 brojeva godišnje, bez dvobroja! Od januara 2012. godine izlazi u novom ruhu, sa plastificiranim koricama, i na čak 12 strana više nego do sada! Časopisu je blago povećana i dužina i širina, te je masa časopisa ukupno uvećana za 25%. Novih 12 strana za nova znanja!

Povećanje obima časopisa je poklon čitaocima u 115. godini izlaženja časopisa Pčelar!

 

 

Svi NOVI članovi SPOS-a (koji nisu bili članovi u 2011) čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. decembra, a u pisanom obliku do 20. novembra, dobiće januarski Pčelar pre Nove godine.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. januara, a u pisanom obliku do 20. decembra, dobiće februarski Pčelar na vreme.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. februara, a u pisanom obliku do 20. januara, dobiće februarski broj uz martovski Pčelar.

Svi članovi SPOS-a čija društva dostave spiskove u elektronskom obliku do 1. marta, a u pisanom obliku do 20. februara, dobiće februarski i martovski broj uz aprilski Pčelar, i tako dalje.

Kad god bude bilo tehnički moguće, dešavaće se da isporuke časopisa budu i ranije od ovde obećanih, ali ni u kom slučaju kasnije. Preporučujemo slanje spiskova u elektronskom obliku, u obrascu iz programa koji smo društvima poslali pretprošle godine (za detalje pogledajte Pčelar za decembar 2008. godine), NIKAKO u drugim programima kao što su recimo WORD ili EXCEL. Ako je neko taj program izgubio, treba da se javi sekretaru SPOS-a Predragu (011/612–8071, 060/444–0121) i poslaćemo mu ponovo. Od pretprošle godine, elektronski obrazac može da se popunjava i ćirilicom i latinicom, po želji, isključivo izborom pisma u tzv. language bar-u na kompjuteru. Prilikom dopune spiskova, ako ima ispravki bilo kog podatka sa ranije poslatih spiskova za 2012. godinu, dužni ste da tu ispravku posebno naglasite sekretaru, u suprotnom SPOS ne može biti odgovoran za eventualne probleme.

Spiskovi u pisanom obliku moraju da sadrže sve podatke kao i spiskovi u elektronskom obliku, a obrasce društva poseduju od prethodnih godina. Ako ih je neko izgubio, neka se javi sekretaru SPOS-a i dobiće nove obrasce koje može kopirati u potrebnom broju primeraka. Spiskovi moraju da sadrže sve propisane podatke kako bi mogli da se unesu u bazu podataka.

 

NAČIN PRENOSA ČLANARINE SPOS-u

 

Članarina SPOS-u mora da se prenosi ISKLJUČIVO sa računa društva pčelara na račun SPOS-a: 340–11000568–51. I to, posebnim nalogom za prenos – za članarinu sa časopisom (2200 dinara), posebnim nalogom za prenos – za članarinu bez časopisa (1550 dinara) i posebnim nalogom za prenos – za porodičnu članarinu (600 dinara), što je veoma bitno zbog obračuna PDV-a u knjigovodstvu SPOS-a.

Ako uplate vršite privatno, običnim nalogom za uplatu, a ne nalogom za prenos sa računa vašeg društva pčelara, takve uplate moramo da knjižimo kao pretplatnike na časopis, bez obzira na uplaćenu sumu, jer smo dužni da takve, praktično privatne uplate, proknjižimo kroz fiskalnu kasu i da obračunamo odgovarajući porez, što podiže troškove SPOS-a. Ako ipak budete tako radili, svesno gubite članove, pretvarajući ih u pretplatnike na časopis, a to znači da se oni ne mogu računati u broj članova vašeg društva ili udruženja, i na njihovo ime ne možete ostvariti bilo kakve privilegije kao na članove, jer oni takvom uplatom postaju samo pretplatnici na časopis, a ne i članovi SPOS-a. Uz sve to, oni, recimo, neće moći da prodaju med u organizaciji SPOS-a, jer nisu članovi.

 

 

PRET­PLA­TA NA ČA­SO­PIS 

PČE­LAR IZ INO­STRAN­STVA

 

PRET­PLA­TA ZA
BO­SNU I HER­CE­GO­VI­NU

 

Ča­so­pis „Pče­lar“ za ce­lu Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu za­stu­pa­ju sle­de­ći pred­stav­ni­ci (mo­že­te bi­ra­ti gde će­te se pret­pla­ti­ti, u zavisnosti od uslova).

1) Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te se ja­vi­ti na adre­su za­dru­ge (sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje): Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“, ul. Ba­na La­za­re­vi­ća 10, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Mi­lu­tin Kralj. ++387 51 218-538, ++387 51 216-799. Ce­na je 38 KM, pod uslo­vom da pret­plat­nik pre­u­zi­ma ča­so­pis na adre­si za­dru­ge. Za­dru­ga ne ša­lje ča­so­pis po­štom.

2) Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 40 KM na adre­su: Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“, ul. Kra­lja Pe­tra I br. 50, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Vi­do­vić Ne­delj­ko, ++387 (0) 51 214–269; ++387 (0) 51 282–755; ++387 (0) 65 635–912, sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“. Ča­so­pis pre­u­zi­ma­te u pro­dav­ni­ci, pro­dav­ni­ca ga ne ša­lje po­štom.

3) Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“ iz Bi­je­lji­ne

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 50 KM na adre­su: Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“, ul. Ga­lac 66, 76300 Bi­je­lji­na, kon­takt oso­ba: Mi­lo­rad Te­šić, ++387 (0) 55 205–491, ++387 (0) 55 206–452, sa va­šom kom­plet­nom adre­som (is­po­ru­ka na kuć­nu adre­su), na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“.

4) Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog kan­to­na iz Tu­zle

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te upla­ti­ti 50 KM, na sle­de­ći ži­ro-ra­čun: 1321000309643117, NLB Tu­zlan­ska ban­ka. Ori­gi­nal ili fo­to­ko­pi­ju uplat­ni­ce, za­jed­no sa po­treb­nim po­da­ci­ma (va­ša čit­ko na­pi­sa­na pu­na adre­sa jer će vam ča­so­pis bi­ti slat na kuć­nu adre­su iz Tu­zle, ka­da do­bi­ju po­šilj­ku iz Sr­bi­je, bro­je­vi te­le­fo­na i na­zna­ka da li že­li­te la­ti­nič­no ili ći­ri­lič­no iz­da­nje) tre­ba po­sla­ti na adre­su: Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog Kan­to­na, ul. Ludvika Kube 7, 75000 Tu­zla, (sa na­zna­kom: Za ča­so­pis „Pče­lar“). Te­le­fo­ni za­stup­ni­ka su: ++387 (0) 35 263–502; ++387 (0) 61 567–115; ++387 (0) 61 292–074; ++387 (0) 61 937–977. Kon­takt oso­ba je Fe­hro Mu­sta­ba­šić.

 

PRET­PLA­TA ZA HRVATSKU

Ča­so­pis „Pče­lar“ za celu Hrvatsku možete naručiti preko Udruge pčelara neposrednih proizvođača „Pčelinjak“ iz Zagreba. Kontakt ostvarujete preko Damira Rogulje, ul. Svačićev trg br. 11, 10000 Zagreb. Telefon je: 098/322 413, a mejl: [email protected]

Potrebno je da pretplatnici uplate 280 kuna na žiro račun 2340009-1110377908, sa napomenom „Pčelar za 2012“, i svakako pošalju potvrdu uplate na adresu elektronske pošte: [email protected]. Novi pretplatnici, uz potvrdu o plaćanju, svakako moraju poslati i svoje podatke: ime i prezime, ulicu i broj, grad i poštanski broj, kontakt telefon i adresu elektronske pošte. Časopis se isporučuje poštom na kućnu adresu. 

 

PRET­PLA­TA ZA SVE PRETPLATNIKE IZ HRVATSKE, CRNE GORE, BOSNE I HERCEGOVINE, SLOVENIJE, MAKEDONIJE I DRUGIH ZEMALJA U OPSEGU ISTE POŠTARINE, KOJI NE UPLAĆUJU PRETPLATU PREKO NAŠIH PREDSTAVNIKA

Za sve pret­plat­ni­ke iz ino­stran­stva ko­ji ne­ma­ju mo­guć­nost pret­pla­te pre­ko ne­kog od za­stup­ni­ka ili ne že­le da to ura­de pre­ko njih (jer im je jef­ti­ni­je di­rekt­no), pret­pla­ta je mo­gu­ća di­rekt­nom upla­tom na de­vi­zni ra­čun SPOS-a, pre­ma sle­de­ćim in­struk­ci­ja­ma za upla­te iz ino­stran­stva. Iz­nos po­tre­ban za pret­pla­tu na ovaj na­čin je 35 evra, s tim što ban­kar­sku pro­vi­zi­ju pla­ća upla­ti­lac, i to mo­ra da na­ve­de šal­ter­skom rad­ni­ku pri­li­kom upla­te. Provizija je slična i za jednog i za veći broj uplatilaca, pa se preporučuje zajednička uplata. Oba­ve­zno je na­kon upla­te po­sla­ti po­tvr­du o upla­ti sa pot­pu­nom adre­som pret­plat­ni­ka (po­štom ili mej­lom), ka­ko bi se ča­so­pis mo­gao po­sla­ti pra­vo­vre­me­no.

Ipak, pretplata može biti i ZNATNO jeftinija, ako se časopisi isporučuju samo na jednu adresu u nekom naselju, ali za ne manje od 16 pretplatnika. Evo cenovnika slanja časopisa pretplatnicima u „M“ vrećama (na jednu adresu, npr. adresu vašeg društva pčelara, ili adresu jednog od pretplatnika):

 

a) za broj časopisa od 16  do 23, po časopisu, cena je: 24 evra

b) za broj časopisa od 24 do 31, po časopisu, cena je:  22 evra

v) za broj časopisa od 32 do 39, po časopisu, cena je: 21 evro

g) za broj časopisa od 40 do 71, po časopisu, cena je: 20 evra

 

Za veće količine od datih treba pozvati stručnu službu da izračuna cenu po komadu.

Od 2012. godine moguće je i slanje časopisa u Crnu Goru u „M“ vrećama“, što do 2011. godine nije moglo, i što je isporuku časopisa u Crnu Goru sada znatno pojeftinilo.

 

In­struk­ci­je za upla­tu iz ino­stran­stva u evri­ma:

 
IN­TER­NA­TI­O­NAL PAYMENTS IN FO­RE­IGN CUR­RENCY FROM ABROAD TO SER­BIA PROC­RE­DIT BANK A.D.
ИН­СТРУК­ЦИ­ЈЕ ЗА УПЛА­ТУ ИЗ ИНО­СТРАН­СТВА

For payments to Ser­bia ple­a­se in­struct your bank in abroad as fol­lows:
Na­me and Sur­na­me of Be­ne­fi­ci­ary: SAVEZ PCELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE (07054823)
Be­ne­fi­ci­ary’s adress: Dr. Agostina Neta 30a , 11070 Beograd – Novi Beograd
Be­ne­fi­ci­ary’s Acc. No. with ProC­re­dit Bank / IBAN: RS35 2201 5305 0000 0166 41
Bank of be­ne­fi­ci­ary:
ProC­re­dit Bank A.D.
Milutina Milankovica 17

11070 New Belgrade, Republic of Serbia

(formerly: Micro Finance Banka AD)

SWIFT: PRCBRSBG

 

For payments in EUR:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 EUR

2. Standard Chartered Bank (Germany) GmbH, Frankfurt

SWIFT: SCBLDEFX; Correspondent account No. 181 068 04 EUR

3. Deutsche Bank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: DEUTDEFF, Correspondent account No. 100 9358961 00 EUR

 

For payments in CHF:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 CHF

 

For payments in GBP:

1. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF; Correspondent account No. 400 876 806 100 GBP

 

For payments in USD:

1. Standard Chartered Bank, New York

SWIFT: SCBLUS33; Correspondent account No. 3582022121001 USD

2. Commerzbank AG Frankfurt/Germany

SWIFT: COBADEFF, BLZ 500 400 00

Correspondent account No. 400 876 806 100 USD

 

KAKO POSTATI ČLAN SPOS-a

AKO STE DRŽAVLJANIN NEKE

DRUGE DRŽAVE I TAMO

ŽIVITE?

(Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija…)

Po novom Statutu SPOS-a, od 2011. godine, i društva pčelara iz inostranstva sa svojim članovima mogu postati članovi SPOS-a, pošto je SPOS praktično postao međunarodna organizacija. Potrebno je da društva pčelara kontaktiraju SPOS i zatraže potrebnu dokumentaciju za učlanjenje u SPOS, na telefone 011/61-28-071, 060/444-01-24, 060/444-01-21 ili mejl spos.rs @gmail.com. Članarina za SPOS je 15,5 evra po pčelaru, bez časopisa Pčelar. Za pčelare iz država regiona (ista poštarina) koji žele da istovremeno budu članovi SPOS-a sa primanjem časopisa Pčelar na kućnu adresu (zbog povećanih troškova poštarine), njihovo matično društvo pčelara dužno je da uplati ukupnu članarinu u visini od38 evra. Porodični član uplaćuje članarinu od 6 evra, po istom principu kao u Srbiji. Sredstva članarine mogu da se prenose SPOS-u isključivo sa računa društva pčelara iz inostranstva koje je član SPOS-a na devizni račun SPOS-a, s tim što proviziju za prenos sredstava SPOS-u plaća društvo pčelara član SPOS-a (podatke o računu ćete dobiti od knjigovođe SPOS-a na gore navedene telefone ili mejl, kad potpišete pristupnicu). Članovi iz inostranstva imaju sva prava kao pčelari iz Srbije (imaju delegata na Skupštini SPOS-a, imaju pravo na priznanja SPOS-a, besplatne oglase pojedinaca pčelara i isticanje aktivnosti društava na sajtu SPOS-a, učešće na Petom državnom pčelarskom sajmu u Beogradu uz popust od 50%, popust na oglašavanje u časopisu Pčelar pod uslovima kao u Srbiji i slično), osim prava koja su za sada praktično neostvariva u inostranstvu (prodaja meda preko Berze meda SPOS-a, telefon za predsednike društava, finansijska podrška pčelarskim manifestacijama i slično).

Pošto se isporuka časopisa, ako postoji dovoljan broj članova koji primaju časopis Pčelar, može vršiti i putem tzv. „M“ vreća (na adresu društva pčelara – što pojeftinjuje poštanske troškove, ali pčelari preuzimaju časopis u društvu, a ne dobijaju ga na kućnu adresu), ondaje ukupna članarina dosta manja po pčelaru. Ne šaljemo „M“ vreće za manje od 16 članova SPOS-a. Inače, „M“ vreće se mogu slati u sve zemlje Evrope, pa i u Crnu Goru gde prošle godine nije moglo, što je značajna povoljnost za pčelare Crne Gore. U tom slučaju, iznos članarine sa časopisom, po članu je:

a) od 16 do 23 članova SPOS-a, po članu, cena je: 28 evra

b) od 24 do 31 članova SPOS-a, po članu, cena je: 26 evra

v) od 32 do 39 članova SPOS-a, po članu, cena je: 25 evra

g) od 40 do 55 članova SPOS-a, po članu, cena je: 24 evra

d) od 56 do 71 članova SPOS-a, po članu, cena je: 23 evra

Za veće količine od datih treba pozvati stručnu službu da izračuna cenu po komadu. Za sve nejasnoće obratite se stručnoj službi SPOS-a na gore navedene brojeve telefona ili mejl.