SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NAPLATITE JOŠ 8% NA MED PRODAT U POSLEDNJE 3 GODINE!Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 8.380

SPOS vam pomaže da besplatno dođete do dodatnih 8% na ukupan iznos novca za sav med koji ste prodali na veliko u poslednje 3 godine, ako su vam ga otkupljivači meda uskratili, a shodno našoj analizi, dobar broj otkupljivača je upravo tako uradio, i pčelarima uskratio još 8% novca.

Poštovani pčelari, uvidom u dokumentaciju koju su pojedini pčelari dostavili našim advokatskim kancelarijama po pozivu SPOS-a (OVDE) (ugovori, priznanice, propratnice, otkupni listovi za otkupljene poljoprivredne proizvode itd.), a odnosi se na prodaju meda otkupljivačima istog utvrđeno je da pojedini otkupljivači meda nisu pčelarima obračunavali PDV nadoknadu na ime prodate količine meda određene vrste, niti istu pčelarima isplaćivali.
Napominjemo da su otkupljivači meda dužni saglasno relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost da pčelarima (koji su nosioci odn. članovi poljoprivrednog gazdinstva, upisanog u registar istih, vlasnici su, zakupci ili korisnici zemljišta na kojem se nalazi njihov pčelinjak i koji nisu u sistemu PDV-a) pored isplate ugovorene cene na ime prodatog meda obračunaju – prikažu na dokumentu (priznanici, propratnici, otkupnom listu za otkupljene poljoprivredne proizvode itd.) PDV nadoknadu u vrednosti od 8 % od ugovorene cene na ime prodate količine meda određene vrste i istu isplate pčelarima. Drugim rečima u dokumentu koji otkupljivač meda predaje pčelaru od kojeg kupuje med, pored količine i vrste meda koji se prodaje moraju biti popunjena polja „stopa pdv ndoknade“, „iznos pdv nadoknade“ i „vrednost sa pdv nadoknadom“.
Kako PDV nadoknada nije obračunata na priznanicama, propratnicama i drugim dokumentima koje su dostavljene na analizu našim advokatskim kancelarijama, a odnose se na prodaju meda određene količine i vrste ista pčelarima nije mogla biti isplaćena. 
Napominjemo da je protiv jednog otkupljivača meda pokrenuto nekoliko desetina parničnih postupaka za isplatu PDV nadoknade, jer nije pčelarima od kojih je preuzeo određenu količinu meda obračunao i isplatio istu. 
Savetujemo da pčelari najpre provere svoju dokumentaciju koja se odnosi na prodaju meda otkupljivačima u poslednje 3 godine. Ukoliko na priznanicama, propratnicama, otkupnim listovima za otkupljene poljoprivredne proizvode i drugim dokumentima koje im je otkupljivač meda predao nisu popunjena polja „stopa pdv ndoknade“, „iznos pdv nadoknade“ i „vrednost sa pdv nadoknadom“ vrlo verovatno je da im PDV nadoknada nije isplaćena. 
Obaveštavamo sve pčelare da nam mogu dostaviti dokumentaciju na ime prodatog meda kako bismo uradili besplatnu pravno-ekonomsku analizu po pitanju obračuna i isplate PDV nadoknade u svakom konkretnom slučaju. Nakon provere svih relevantnih podataka naše kancelarije će svakog pčelara koji nam se obrati obavestiti da li mu je isplaćena PDV nadoknada ili nije. Za sve podrobnije informacije pčelari se mogu obratiti advokatskom timu Saveza pčelarskih organizacija Srbije – advokatskim kancelarijama Nikole D. Jankovića i Dušana I. Markovića iz Lazarevca na br. tel. 064/614-73-75 i 064/439-11-21. Advokatska kancelarija SPOS-a će vas u slučaju da vam nije isplaćena PDV nadoknada besplatno zastupati na sudu kako bi ste na najlakši i najbrži način došli do dodatnog novca koji vam pripada, naravno ako ste članovi SPOS-a. 
U nastavku teksta ćemo detaljnije obraditi institut PDV nadoknade kako bi se pčelari detaljnije informisali o istom.

POJAM PDV NADOKNADE 

Institut PDV nadoknade predstavlja kao što je napomenuto novčani iznos koji pčelar koji je nosilac odn. član poljoprivrednog gazdinstva, upisanog u registar istih, vlasnici je, zakupac ili korisnik zemljišta na kojem se nalazi njegov pčelinjak i koji nije u sistemu PDV-a može potraživati od otkupljivača kome je imenovani prodao med. Drugim rečima svaki pčelar pod navedenim uslovima može od otkupljivača pored ugovorene cene za prodati med potraživati i PDV nadoknadu u visini od 8 % od ugovorene cene na ime prodate količine meda određene vrste. 

Jedan od razloga uvođenja prava na PDV nadoknadu je i činjenica da pčelari prilikom kupovine određenih roba, potrebnih za bavljanjem pčelarstvom kao poljoprivredne delatnosti (prihrana za pčele, repromaterijal, lekovi itd.) plaćaju kupoprodajnu cenu navedenih roba, koja je uvećana za pripadajući iznos poreza na dodatu vrednost. Na ovaj način smanjuje se udeo poreza na dodatu vrednost u ceni proizvoda odn. roba i materijala koje pčelar kupuje što je veoma značajno za ekonomski tj. finansijski aspekat bavljenja pčelarstvom. 

 
PRAVNA REGULATIVA, VISINA PDV NADOKNADE I USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNjENI

Institut PDV nadoknade uređuje član 34. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 13/18 i 30/18).
Analizom navedenog člana zakona zaključuje se sledeće:
– Da pčelari kao vrsta poljoprivrednih proizvođača koji su vlasnici, zakupci ili drugi korisnici poljoprivrednog zemljišta na kojem im se nalazi pčelinjak, a nosioci odn. članovi su poljoprivrednog gazdinstva, upisanog u registar istih imaju pravo da potražuju od otkupljivača PDV naknadu u visini od 8 % od ugovorene vrednosti prodatog meda.
– Pravo na PDV naknadu ostvaruju pčelari koji nisu u sistemu PDV-a, odn. pčelari koji na godišnjem nivou ostvare promet manji od 8.000.000,00 dinara.
– Otkupljivači su sa druge strane dužni da pčelarima nakon preuzimanja meda i isplate ugovorenog iznosa obračunaju PDV naknadu, prikažu njenu vrednost na računu – priznanici i naveden iznos im isplate na njihov tekući ili račun štednje. Imajući u vidu navedenu obavezu obračunavanja i prikazivanja PDV naknade na priznanici lako se da utvrditi da li je otkupljivač istu obračunao. Ako u kolonama u priznanici (propratnici, otkupnom listu za otkupljene poljoprivredne proizvode, zapisniku o uzorkovanju i svakom drugom dokumentu u kome je naznačena količina i vrsta meda koja se prodala otkupljivačima istog) nisu popunjenja polja „stopa pdv ndoknade“, „iznos pdv nadoknade“ i „vrednost sa pdv nadoknadom“ otkupljivač pčelaru nije obračunao PDV nadoknadu. Kako postoji zakonska obaveza obračuna iznosa odn. vrednosti PDV nadoknade na priznanici, odn. drugom dokumentu koji se daje pčelaru ista kako nije obračunata ne može se isplatiti pčelaru na zakonit način. 
– Otkupljivač može PDV naknadu kasnije odbiti kao poreski kredit od strane države. 
Dakle imajući u vidu zakonske uslove, svaki pčelar koji nije u sistemu PDV-a, a vlasnik je, zakupac ili korisnik zemljišta na kojem se nalazi njegov pčelinjak i upisan je u registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac odn. član istog ima pravo da potražuje od otkupljivača PDV naknadu u visini od 8 % od ugovorene vrednosti na ime prodate neto količine meda određene vrste. 

 
RADNjE KOJE PČELAR TREBA DA PREDUZME PRILIKOM PRODAJE MEDA „NA VELIKO“
 
Nakon što sa izabranim otkupljivačem pčelar ugovori određenu količinu i vrstu meda koja se prodaje savetujemo da isti insistira na zaključenju pisanog ugovora u kome će biti označeni svi relevantni podaci (cena meda, metodika plaćanja i dr.). Kako većina otkupljivača zaključuje ugovore sa pčelarima po pitanju prodaje meda, sam naziv ugovora nije toliko bitan imajući u vidu da se radi o tipiziranim ugovorima – o poslovnoj saradnji, o poslovno-tehničkoj saradnji, o dugoročnoj poslovnoj saradnji, o otkupu pčelinjih proizvodi i dr. 
Po potpisivanju ugovora i predaji meda savetujemo da svaki pčelar insistira da mu otkupljivač izda dokument u kome će biti navedena vrsta i količina meda koji je predmet prodaje. Nezavisno od samog naziva dokumenta koji pčelar dobije – priznanica, propratnica, otkupni list za otkupljene poljoprivredne proizvode, zapisnik o uzorkovanju itd. u istom moraju biti označene sledeće informacije:
1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB obveznika PDV – izdavaoca priznanice;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice;
3) ime, prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara;
5) datum prometa dobara;
6) vrednost primljenih dobara;
7) iznos PDV nadoknade obračunate poljoprivredniku.
Dakle na svakom dokumentu nezavisno od njegovog naziva mora pored naznačene količine i vrste prodatog meda biti naveden – popunjen iznos stope PDV nadoknade, iznos PDV nadoknade i vrednost sa PDV nadoknadom.

Nakon uplate novčanog iznosa na ime prodatog meda svaki pčelar može lako proveriti da li mu je otkupljivač platio PDV nadoknadu. Množenjem količine meda određene vrste (neto količina odn. bruto količina umanjena za težinu buradi), označenih u priznanici (propratnici, otkupnom listu za otkupljene poljoprivredne proizvode, zapisniku o uzorkovanju i svakom drugom dokumentu u kojem je naznačena količina i vrsta meda koja se prodala otkupljivačima istog) sa ugovorenom prodajnom cenom za 1 kg navedenog meda dobija se novčani iznos koji se uvećava za 8 %. Upoređivanjem tako dobijenog iznosa sa iznosima uplata od strane konkretnog otkupljivača može se utvrditi da li je PDV nadoknada u konkretnom slučaju isplaćena ili ne.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE