SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODLUKA IO SPOS-a O BLIŽEM DEFINISANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA, SUDA ČASTI I PREDSEDNIKA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 7.669

Shodno članovima 42, 48, 54 i 61 Statuta SPOS-a, Izvršni odbor SPOS-a doneo je 14. jula 2019. godine odluku o bližem definisanju postupka utvrđivanja kandidata za članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, dva člana Suda časti i predsednika SPOS-a.

 

ODLUKA IO SPOS-a 
O BLIŽEM DEFINISANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA, SUDA ČASTI I PREDSEDNIKA SPOS-a

 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA SPOS-a

Svaki član Izvršnog odbora SPOS-a dužan je da sazove trenutne delegate Skupštine SPOS-a sa teritorije svog regiona (one koji su bili delegati na poslednjoj Skupštini SPOS-a), u mestu koje on odredi, kako bi na zajedničkom sastanku utvrdili predlog jednog kandidata za novi saziv Izvršnog odbora SPOS-a, i to od onih kandidata koje su nadležni organi pčelarskih organizacija kandidovali, shodno Statutu
U avgustovskom broju časopisa „Srpski pčelar“ biće obaveštena sva društva i udruženja pčelara, članovi SPOS-a, da su dužna da najkasnije do 9. septembra 2019. godine u 15 sati (rok je celih 40 dana, odnosno rok je 10 dana duži nego na prethodnim izborima), koordinatoru stručne službe SPOS-a Radivoju Rankoviću dostave pisani predlog jednog njihovog kandidata za člana Izvršnog odbora SPOS-a u narednom mandatu (do tog vremena predlog mora biti dostavljen, ne poslat). Ovakav, naizgled rani rok, neophodan je, jer se mora zakazati 14 regionalnih sednica, za šta je potrebno 14 najverovatnije neradnih dana (mogući su i radni dani popodne ako to regionu odgovara), što je najmanje 7 vikenda, što znači da će se izbori kandidata za članove IO SPOS-a završiti najkasnije do kraja novembra, eventualno decembra (kao i na prethodnim izborima), kako bi pravovremeno mogao da se pošalje poziv za Skupštinu SPOS-a. Naravno, utvrđivanje predloga kandidata nije obavezno, ali je ovo procedura propisana Statutom, a društva sama odlučuju da li žele ili ne žele da nekoga kandiduju. Regionalnim sednicama delegata skupštine SPOS-a će naravno prisustvovati, i na njima glasati, svi delegati regiona, i iz društava koja imaju kandidate, i iz onih koja nemaju. 

Ako delegat sa Skupštine SPOS-a iz 2019. godine više nije član SPOS-a (u kom slučaju je društvo/udruženje dužno da ga zameni), ili je preminuo, ili ga je nadležni organ društva/udruženja zamenio shodno njihovom Statutu, to mora biti adekvatno dokumentovano, pratećim dokumentom potpisanim od strane predsednika društva/udruženja i overen pečatom društva/udruženja.
Ako u zadatom roku ne dostave pisani predlog o izboru kandidata, potpisan od strane predsednika društva/udruženja i overen pečatom društva/udruženja, smatraće se da njihovo društvo/udruženje nema predlog kandidata. Na osnovu dostavljenih predloga kandidata za članove Izvršnog odbora SPOS-a, koordinator Stručne službe SPOS-a sačiniće jedinstveni spisak kandidata, koji će se naći u prilogu zvaničnog poziva na sednicu izabranih delegata za Skupštinu SPOS-a koji će uputiti svaki član Izvršnog odbora SPOS-a delegatima sa teritorije njegovog regiona. Tehnički, poziv će biti poslat u pisanom obliku, sa povratnicom.

Takođe, svi delegati i pčelari SPOS-a, biće o datumu, lokaciji i vremenu održavanja sednica delegata skupštine SPOS-a njihovog regiona, obavešteni u oktobarskom časopisu „Srpski pčelar“, a zvanični poziv je oficijelni dokument o pozivanju delegata, uz koji će biti priložen spisak kandidata za članove IO SPOS-a sa tog regiona. Koordinator stručne službe SPOS-a je dužan da u arhivi obezbedi pisani dokaz o prijemu poziva od strane svakog delegata (poštanska povratnica koja dokazuje da je poziv isporučen delegatu). Ako se povratnica ne vrati u roku od 7 dana od dana slanja poziva, koordinator stručne službe SPOS-a dužan je da odmah, bez odlaganja, obavesti telefonom delegata, i da ga upozna sa dnevnim redom i datumom sednice (telefonski razgovor biće snimljen diktafonom, uz obaveštavanje delegata na početku razgovora da će razgovor biti snimljen, kao dokaz o obaveštavanju). Ipak, bez odlaganja će mu ponovo poslati novi poziv sa povratnicom, prethodno ga obavestivši da je poziv ponovo poslat, ali se i sam ovaj telefonski poziv sada smatra oficijelnim pozivom.
Ovim postupkom obezbeđuje se stoprocentno pravovremeno obaveštavanje svih delegata o datumu i dnevnom redu sednica u svakom regionu. 
Pošto ima društava i udruženja koja nisu učestvovala na prethodnoj sednici Skupštine SPOS-a i do danas nisu dostavila obaveštenje SPOS-u o izboru svog delegata, pa SPOS ne zna ko je njihov delegat, udruženjima se daje rok do 9. septembra 2019. da pošalju pisano obaveštenje sa kontakt podacima o svom delegatu, sa pečatom i potpisom predsednika. Ako ga ne pošalju, poziv za sednicu biće poslat predsedniku društva, ali on ne može punopravno učestvovati i glasati na toj sednici, već mora poslati delegata sa overenim i potpisanim imenovanjem. Naravno da delegat može biti i predsednik društva/udruženja, ali to mora biti zvanično potvrđeno pisanim i potpisanim i overenim dokumentom koji potvrđuje da je delegata izabrao nadležni organ društva/udruženja, shodno Statutu društva/udruženja. 
Pošto je procedura takva da isključuje mogućnost da neki delegat ne bude obavešten o sednici, a vremena za ponavljanje sednica jednostavno nema, apeluje se na ozbiljnost svih delegata, jer, sednica će se održati i na njoj punopravno odlučivati bez obzira na broj prisutnih delegata Skupštine SPOS-a, jer će svi o sednici biti obavešteni i preko časopisa „Srpski pčelar“ i preko internet sajta SPOS-a i pozivom preko Pošte sa povratnicom. Sednice će biti držane od oktobra, a najkasnije do kraja novembra, eventualno decembra, radi blagovremenog slanja materijala za Skupštinu SPOS-a. 
Na početku sednice, svi prisutni delegati su dužni da svojim potpisom potvrde prisustvo na sednici. 
Sednicom delegata Skupštine SPOS-a za svaki region, predsedavaće dosadašnji član Izvršnog odbora SPOS-a sa tog regiona, dok će tehničko rukovođenje sednicom obavljati koordinator Stručne službe SPOS-a. Delegati Skupštine SPOS-a moraju biti fizički odvojeni od ostalih prisutnih, u prvim redovima sale, o čemu će računa voditi koordinator Stručne službe SPOS-a, radi lakšeg brojanja glasova. Ukoliko je postojeći član Izvršnog odbora sa tog regiona, sprečen da prisustvuje sednici, sednicom će predsedavati neki drugi člaan IO SPOS-a koga odredi IO SPOS-a, a ako je i on opravdano sprečen, onda će sednicom predsedavati koordinator stručne službe SPOS-a. Predsedavajući sednicom pročitaće listu dospelih predloga kandidata za novog člana Izvršnog odbora sa tog regiona, poređanih po broju prispelih kandidatura. Ako dva kandidata imaju isti broj kandidatura, oni će biti poređani po azbučnom redu prvog i narednih slova prezimena. Zatim će pitati delegate da li je neki delegat, koji do tada nije dostavio predlog društva/udruženja kojeg zastupa, možda na samu sednicu doneo takav overeni i potpisani predlog. Usmeni predlozi ne mogu biti prihvaćeni, jer nema dokaza da je kandidat izabran od strane nadležnog organa društva/udruženja, kako je to Statut SPOS-a propisao. Nakon utvrđivanja konačne liste kandidata, stavlja se na glasanje najpre prvi sa liste, zatim drugi, treći i tako dalje, do poslednjeg sa liste. Glasanje za članove Izvršnog odbora je javno, kao i na Skupštini SPOS-a. Koordinator stručne službe SPOS-a i dva delegata Skupštine SPOS-a izabrana na početku sednice (verifikaciona komisija) prebrojavaju glasove. Članovi verifikacione komisije ne mogu biti kandidati za člana IO SPOS-a, sem ako to nije tehnički nemoguće (mali broj prisutnih delegata). 
Ako je jedan od kandidata prilikom glasanja dobio više od 50% glasova prisutnih delegata, postaje i zvanični kandidat za člana Izvršnog odbora tog regiona, i stavlja se na jedinstvenu listu kandidata koja će se Skupštini SPOS-a podneti na verifikaciju. Ako u prvom krugu glasanja nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova prisutnih delegata, glasanje se ponavlja, sada samo sa prva dva kandidata sa liste koja su dobila najveći broj glasova, ili, u slučaju da ako dva ili više kandidata imaju potreban, a jednak broj glasova, svi oni ulaze u drugi krug glasanja. U ovom slučaju, izabrani kandidat je onaj koji osvoji najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata ponovo imaju isti broj glasova (te nije moguće utvrditi izabranog), glasanje se još jednom ponavlja. Ako i nakon ponovljenog glasanja kandidati imaju isti broj glasova, postupiće se prema članu 42. stav 7, Statuta SPOS-a. Ovakav način glasanja obezbeđuje da predstavnik tog regiona u Izvršnom odboru SPOS-a bude onaj koji odgovara većini pčelarskih organizacija sa tog regiona.

 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

Svako društvo/udruženje pčelara koje to želi, dužno je da do 31. oktobra 2019. godine u 15 sati dostavi koordinatoru stručne službe SPOS-a pisani predlog za najviše pet kandidata. Na osnovu pisanih predloga biće sastavljena lista kandidata, sa imenima kandidata poređanih po broju prispelih kandidatura. Ako postoje dva kandidata sa istim brojem kandidatura, biće poređani po azbučnom redu prvog i narednih slova prezimena. I na samoj Skupštini SPOS-a se mogu predlagati novi kandidati. 
Skupština SPOS-a obaviće izbor pet kandidata od predloženih.

 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE SUDA ČASTI

Svako društvo/udruženje pčelara koje to želi, dužno je da do 31. oktobra 2019. godine u 15 sati dostavi koordinatoru stručne službe SPOS-a pisani predlog za najviše dva kandidata, od kojih najmanje jedan mora biti diplomirani pravnik. Na osnovu pisanih predloga biće sastavljena lista kandidata, sa imenima kandidata poređanih po broju prispelih kandidatura. Ako postoje dva kandidata sa istim brojem kandidatura, biće poređani po azbučnom redu prvog i narednih slova prezimena. I na samoj Skupštini SPOS-a se mogu predlagati novi kandidati. 
Skupština SPOS-a obaviće izbor dva kandidata od predloženih.

 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SPOS-a

Pisane predloge kandidata za predsednika SPOS-a, potpisane i overene pečatom društva, treba dostaviti na adresu SPOS-a do 31. oktobra 2019. godine u 15 sati. Na osnovu pisanih predloga biće sastavljena lista kandidata, sa imenima kandidata poređanih po broju prispelih kandidatura. Ako postoje dva kandidata sa istim brojem kandidatura, biće poređani po azbučnom redu prvog i narednih slova prezimena. I na samoj Skupštini SPOS-a se mogu predlagati novi kandidati, ali kandidati moraju najkasnije neposredno pre početka sednice dostaviti delegatima Skupštine SPOS-a predlog Programa aktivnosti i Finansijskog plana na uvid. 
Pošto je 2020. izborna godina za predsednika SPOS-a, a on je taj koji po Statutu predlaže Program četvorogodišnjih aktivnosti SPOS-a prilikom svog izbora, ove godine IO SPOS-a neće praviti Program aktivnosti, već ga moraju izraditi svi predloženi kandidati za predsednika SPOS-a, zajedno sa preciznim Finansijskim planom shodno predlogu njihovih programa aktivnosti (stručna služba im stoji na raspolaganju za sva pitanja i podatke). Kandidati za predsednika SPOS-a su dužni da iskopiraju predlog svog Programa aktivnosti i Finansijskog plana u potrebnom broju primeraka (a to je broj delegata na Skupštini SPOS-a) i da ga dostave SPOS-u u vidu ukoričenog ili uheftanog jedinstvenog dokumenta koji se ne može raspasti, najkasnije do 15 sati 30. novembra 2019. godine. Svi programi svih kandidata biće priloženi uz materijal za delegate na Skupštini SPOS-a i pravovremeno dostavljeni delegatima od strane SPOS-a. Molimo kandidate da materijal obavezno šalju poštom sa povratnicom, radi obezbeđenja dokaza o pravovremenom pristizanju materijala. 
Program aktivnosti i Finansijski plan moraju biti u saglasnosti sa Statutom SPOS-a i preuzetim obavezama SPOS-a iz prethodnog perioda. U suprotnom se ne mogu smatrati validnim.

 

POSTUPAK IZBORA DELEGATA SKUPŠTINE SPOS-a

Pošto mandat trenutnih delegata Skupštine SPOS-a traje do Skupštine SPOS-a u 2020. godini, za tu Skupštinu se moraju izabrati novi delegati, čiji je mandat, shodno poslednjoj izmeni Statuta SPOS-a, godinu dana. Formalno pravno, listu kandidata za IO SPOS-a utvrđuju postojeći delegati Skupštine SPOS-a, a njihov izbor će na Skupštini SPOS-a obaviti novi saziv delegata Skupštine SPOS-a, za koji IO SPOS-a raspisuje izbore 14. jula 2019. godine.

Društva/udruženja su dužna da izbor novih delegata obave shodno svojim Statutima, te da koordinatoru stručne službe SPOS-a dostave pisanu, potpisanu i overenu odluku o izboru svojih delegata, najkasnije do 15. decembra 2019. godine.

Pčelarske organizacije koje ne dostave koordinatoru stručne službe SPOS-a odluku o izboru svog/svojih delegata u propisanom roku, mogu poslati delegata na Skupštinu SPOS-a 2020. godine, ali on mora doneti spomenutu pisanu, overenu i potpisanu odluku, kako bi mogao da učestvuje u radu Skupštine SPOS-a. U takvom slučaju nepoštovanja roka, materijal za Skupštinu SPOS-a biće poslat predsedniku društva/udruženja, koji će na Skupštinu SPOS-a poslati izabranog delegata/e sa pisanom, overenom i potpisanom odlukom. Naravno da delegat može biti i predsednik društva/udruženja, ali to mora biti zvanično potvrđeno pisanim i potpisanim i overenim dokumentom koji potvrđuje da je delegata izabrao nadležni organ društva/udruženja, shodno Statutu društva/udruženja.

VAŽNE NAPOMENE

  • Podsećamo društva/udruženja da, shodno Statutu, pravo na delegata imaju društva/udruženja koja na dan rapisivanja izbora (14. jul 2019. godine) imaju najmanje 20 svojih članova koji plaćaju članarinu Savezu. Oni biraju jednog delegata za Skupštinu SPOS-a. Društva/udruženja koja imaju više od 100 svojih članova koji plaćaju članarinu Savezu, imaju pravo na još po jednog delegata na svakih novih započetih 100 (znači, najmanje 101, 201, 301…).
  • Pčelarske organizacije sa teritorije istog regiona koje pojedinačno imaju manje od 20 svojih članova koji plaćaju članarinu Savezu, mogu izabrati jednog zajedničkog delegata, na najmanje 20 svojih “zajedničkih” članova koji plaćaju članarinu Savezu, o čemu su dužni da obaveste IO SPOS-a najviše 30 dana nakon raspisivanja izbora za delegate Skupštine SPOS-a (pošto je objava o raspisivanju izbora objavljena u časopisu za avgust, onda najkasnije do 1. septembra 2019).
  • Ako na teritoriji regiona ne postoji društvo/udruženje sa kojim bi neko društvo/udruženje koje ima manje od 20 svojih članova koji plaćaju članarinu Savezu, moglo da se udruži i ostvari pravo na svog predstavnika (delegata) na Skupštini SPOS-a, onda to društvo/udruženje ili društva/udruženja imaju pravo da se udruže sa društvom/udruženjem koje već ima pravo na jednog ili više delegata, te to drugo društvo/udruženje time može čak da stekne pravo na još jednog zajedničkog delegata, ako zbir njihovih “zajedničkih” članova koji plaćaju članarinu Savezu to omogućuje.

IO SPOS 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien