SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODLUKA O BLIŽEM DEFINISANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA KANDIDATA ZA ČLANA IO SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.352

Shodno članovima 42 i 45 Statuta SPOS-a, Izvršni odbor SPOS-a doneo je odluku o bližem definisanju postupka utvrđivanja kandidata za člana Izvršnog odbora, pošto je jedan od članova IO SPOS-a podneo ostavku (OVDE).

 

 

Shodno članovima 42 i 45 Statuta SPOS-a, Izvršni odbor SPOS-a doneo je odluku o bližem definisanju postupka utvrđivanja kandidata za člana Izvršnog odbora,

ODLUKA IO SPOS-a
O BLIŽEM DEFINISANjU POSTUPKA UTVRĐIVANjA KANDIDATA ZA ČLANA IZVRŠNOG ODBORA SPOS-a SA ZLATIBORSKOG REGIONA

 

POSTUPAK UTVRĐIVANjA KANDIDATA ZA ČLANA IZVRŠNOG ODBORA SPOS-a SA ZLATIBORSKOG REGIONA

Shodno činjenici da je član Izvršnog odbora SPOS-a sa Zlatiborskog regiona dr sc. Borko Tanović iz Užica (tekst ostavke možete pročitati na sajtu SPOS, inače, od dosadašnjih 7 sednica IO, prisustvovao je na 3), dana 5. decembra 2016. godine zvanično dostavio svoju ostavku na funkciju člana Izvršnog odbora Saveza pčelarskih organizacija Srbije (dalje: IO SPOS-a), IO SPOS-a je prihvatio ostavku radi daljeg postupanja i popunjavanja upražnjenog mesta člana IO SPOS-a, i donosi odluku da sazove trenutne delegate Skupštine SPOS-a sa teritorije Zlatiborskog regiona, u Priboju, 30. januara 2017. godine, kako bi na zajedničkom sastanku utvrdili predlog jednog kandidata za novog predstavnika u IO SPOS-a ispred Zlatiborskog regiona i to od onih kandidata koje su nadležni organi pčelarskih organizacija kandidovali, shodno Statutu.
Ovim se obaveštavaju sva društva i udruženja pčelara, članovi SPOS-a, sa Zlatiborskog regiona, da su dužna da najkasnije do 10. januara 2017. godine u 15 sati, sekretaru SPOS-a dostave pisani predlog jednog kandidata njihovog društva/udruženja za člana Izvršnog odbora SPOS-a u narednom mandatu (do tog vremena predlog mora biti dostavljen, ne poslat). Ovakav, naizgled rani rok, neophodan je, jer se mora održati i regionalna sednica delegata Skupštine SPOS-a, kako bi pravovremeno mogao da se pošalje poziv za Skupštinu SPOS-a. Naravno, utvrđivanje predloga kandidata nije obavezno, ali je ovo procedura propisana Statutom, a društva sama odlučuju da li žele ili ne žele da nekoga kandiduju. Regionalnoj sednici delegata skupštine SPOS-a sa Zlatiborskog regiona će naravno prisustvovati, i na njima glasati, svi delegati regiona, i iz društava koja imaju kandidate za člana IO SPOS-a, i iz onih koja nemaju.
Ako u zadatom roku ne dostave pisani predlog o izboru kandidata, potpisan od strane predsednika društva/udruženja i overen pečatom društva/udruženja, smatraće se da njihovo društvo/udruženje nema predlog kandidata. Na osnovu dostavljenih predloga kandidata za člana Izvršnog odbora SPOS-a sa Zlatiborskog regiona, sekretar SPOS-a sačiniće akt, koji će se naći u prilogu zvaničnog poziva na sednicu izabranih delegata za Skupštinu SPOS-a koji će uputiti Stručna služba SPOS-a u pisanom obliku, sa povratnicom.
Takođe, svi delegati i pčelari SPOS-a, biće o datumu, lokaciji i vremenu održavanja sednice delegata skupštine SPOS-a Zlatiborskog regiona, obavešteni javno putem sajta SPOS-a, a zvanični poziv je oficijelni dokument o pozivanju delegata, uz koji će biti priložen spisak kandidata za članove IO SPOS-a sa tog regiona. Sekretar SPOS-a je dužan da u arhivi obezbedi pisani dokaz o prijemu poziva od strane svakog delegata (poštanska povratnica koja dokazuje da je poziv isporučen delegatu). Ako se povratnica ne vrati u roku od 7 dana od dana slanja poziva, sekretar SPOS-a dužan je da odmah, bez odlaganja, obavesti telefonom delegata, i da ga upozna sa dnevnim redom i datumom sednice (telefonski razgovor biće snimljen diktafonom, uz obaveštavanje delegata na početku razgovora da će razgovor biti snimljen, kao dokaz o obaveštavanju). Ipak, bez odlaganja će mu ponovo poslati novi poziv sa povratnicom, prethodno ga obavestivši da je poziv ponovo poslat.
Ovim postupkom obezbeđuje se stoprocentno pravovremeno obaveštavanje svih delegata o datumu i dnevnom redu sednice u Zlatiborskom regionu.
Ukoliko ima društava i udruženja koja nisu učestvovala na prethodnoj sednici Skupštine SPOS-a i do danas nisu dostavila obaveštenje SPOS-u o izboru svog delegata, pa SPOS ne zna ko je njihov delegat, udruženjima se daje rok do 31. decembra 2016. da pošalju pisano obaveštenje sa kontakt podacima o svom delegatu, sa pečatom i potpisom predsednika. Ako ga ne pošalju, poziv za sednicu biće poslat predsedniku društva, ali on ne može punopravno učestvovati i glasati na toj sednici, već mora poslati delegata sa overenim i potpisanim imenovanjem. Naravno da delegat može biti i predsednik društva/udruženja, ali to mora biti zvanično potvrđeno pisanim i potpisanim i overenim dokumentom koji potvrđuje da je delegata izabrao nadležni organ društva/udruženja, shodno Statutu društva/udruženja.
Pošto je procedura takva da isključuje mogućnost da neki delegat ne bude obavešten o sednici, apeluje se na ozbiljnost svih delegata, jer, sednica će se održati i na njoj punopravno odlučivati bez obzira na broj prisutnih delegata Skupštine SPOS-a, jer će svi o sednici biti obavešteni i preko internet sajta SPOS-a i pozivom preko Pošte sa povratnicom. Sednica će biti održana u Priboju, 30. januara 2017. godine. Tačna lokacija i satnica održavanja sednice biće saopšteni naknadno, najkasnije u pozivu delegatima na regionalnu sednicu.
Na početku sednice, svi prisutni delegati su dužni da svojim potpisom potvrde prisustvo na sednici.
Shodno činjenici da je imenovani član IO SPOS-a podneo ostavku, IO SPOS-a je odredio predsedavajućeg (lice koje rukovodi regionalnom sednicom) biranjem između ostalih članova IO SPOS-a sa teritorije drugih regiona, i izabrao je Milutina Petrovića iz Kragujevca. Ukoliko predsedavajući bude sprečen, sednicom će rukovoditi sekretar SPOS-a. Delegati Skupštine SPOS-a moraju biti fizički odvojeni od ostalih prisutnih, u prvim redovima sale, o čemu će računa voditi sekretar SPOS-a, radi lakšeg brojanja glasova. Predsedavajući regionalne sednice pročitaće listu dospelih predloga kandidata za novog člana Izvršnog odbora sa tog regiona, poređanih po broju prispelih kandidatura. Ako dva kandidata imaju isti broj glasova, biće poređani po azbučnom redu prvog i narednih slova prezimena. Zatim će pitati delegate da li je neki delegat, koji do tada nije dostavio predlog društva/udruženja kojeg zastupa, možda na samu sednicu doneo takav overeni i potpisani predlog. Usmeni predlozi ne mogu biti prihvaćeni, jer nema dokaza da je kandidat izabran od strane nadležnog organa društva/udruženja, kako je to Statut SPOS-a propisao. Nakon utvrđivanja konačne liste kandidata po gore navedenim principima, stavlja se na glasanje najpre prvi sa liste, zatim drugi, treći i tako dalje, do poslednjeg sa liste. Glasanje za članove Izvršnog odbora je javno, kao i na Skupštini SPOS-a. Sekretar SPOS-a i dva delegata Skupštine SPOS-a izabrana na početku sednice (verifikaciona komisija) prebrojavaju glasove. Članovi verifikacione komisije ne mogu biti kandidati za člana IO SPOS-a, sem ako to nije nemoguće (ako nema drugih prisutnih delegata).
Ako je jedan od kandidata prilikom glasanja dobio više od 50% glasova prisutnih delegata, postaje i zvanični kandidat za člana Izvršnog odbora Zlatiborskog regiona, i upisuje se u akt o izboru člana Izvršnog odbora za Zlatiborski region koji će se Skupštini SPOS-a podneti na verifikaciju. Ako u prvom krugu glasanja nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova prisutnih delegata, glasanje se ponavlja, sada samo sa prva dva kandidata sa liste koja su dobila najveći broj glasova, ili, u slučaju da ako dva ili više kandidata imaju potreban, a jednak broj glasova, svi oni ulaze u drugi krug glasanja. U ovom slučaju, izabrani kandidat je onaj koji osvoji najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata ponovo imaju isti broj glasova, glasanje se još jednom ponavlja. Ako i nakon ponovljenog glasanja kandidati imaju isti broj glasova, postupiće se prema članu 42. stav 7, Statuta SPOS-a.

Dostaviti:

– Osnovnim pčelarskim organizacijama članicama SPOS-a sa Zlatiborskog regiona
– Administratoru sajta SPOS-a na objavu
– Arhivi

U Beogradu 9. decembra 2016. godine

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien