SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OSNOVAN SAVEZ ZA HRANU I POLJOPRIVREDUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.020

Nakon pripremnog sastanka (OVDE), 31. oktobra 2017. je pri NALED-u osnovan Savez za hranu i poljoprivredu. Osnivačkoj sednici prisustvovao je i lično ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Ministar je pružio punu podršku osnivanju Saveza, i rekao da će svi razložni predlozi privrede biti prihvaćeni, u cilju unapređenja poljoprivrede i pratećeg prerađivačkog sektora, bez koga ni nema pravog razvoja poljoprivrede. 

Ispred SPOS-a sastanku je prisustvovao predsednik SPOS-a. SPOS očekuje izuzetne rezultate rada ovog Saveza u narednom periodu na uspostavljanju reda na tržištu hrane u Srbiji. 

Na sastanku su zajednički predstavljeni neki od ključnih izazova koji trenutno pogađaju sektor hrane i poljoprivrede u Srbiji, ali i konkretni koraci koje će Savez primeniti kako bi radio na njihovom rešavanju. 

Evo kompletne Platforme za rad Saveza za hranu i poljoprivredu: 

 

PLATFORMA

SAVEZA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

 

Savez za hranu i poljoprivredu je stručno radno telo osnovano pri Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), koje okuplja članice NALED-a. Cilj Saveza je pružanje podrške unapređenju institucionalnog i regulatornog okvira, poslovnog okruženja, modernizaciji i razvoju sektora hrane i poljoprivrede u Republici Srbiji.

Unapređenje sektora hrane i poljoprivrede podrazumeva unapređenje celokupnog lanca u ovom sektoru, od primarne proizvodenje do kranjih potrošača. Zaštita potrošača i njihova adekvatna informisanost smatra se sastavnim delom unpređenja ovog sektora.

Prepoznatljiv po reputaciji i značaju koji njegovi članovi imaju na lokalnom i regionalnom tržištu, Savez će, koristeći stručne kapacitete i posvećenost principima korporativnog upravljanja i odgovornosti, raditi u opštem interesu celokupnog društva, sagledavajući složenost, kao i ekonomski, socijalni i zdravstveni značaj ovog sektora.

Operativnu podršku Savezu pruža Izvršna kancelarija NALED-a.

 

Struktura Saveza

 

Osnivači Saveza: Najmanje 20 članova NALED-a, koji raspolažu dovoljnim kapacitetom i znanjem za pružanje podrške Vladi i nadležnim institucijama u uspostavljanju dobrog institucionalnog i regulatornog okvira, dobrog poslovnog okruženja, konkurentnog i razvijenog tržišta u oblasti agrobiznisa.

Članovi Saveza: Inostrane i domaće kompanije, kreditne institucije i drugi snabdevači inputima, pružaoci usluga u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, prerađivačke firme, transportna mreža, veletrgovina, restorani i trgovina na malo, lokalne samouprave, sektorska i stručna udruženja i organizacije civilnog društva (OCD).

Pridruženi članovi Saveza: Državne institucije, međunarodne organizacije, akademska zajednica i nezavisni stručnjaci.

Posmatrači u Savezu[1]: Kompanije, lokalne samouprave i OCD koje su izrazile zainteresovanost za pridruživanje Savezu, pre prijema u članstvo.

 

Obaveze članova

 

 1. Pružanje stručne i tehničke podrške Izvršnoj kancelariji NALEDa u predlaganju, zagovaranju i sprovođenju reformi u oblasti hrane i poljoprivrede
 2. Saradnja sa Izvršnom kancelarijom NALEDa na sprovodjenju analiza relevantnih za sektor poljoprivrede
 3. Redovno učešće u aktivnostima Saveza
 4. Redovno učešće na sednicama i zastupanje Saveza u javnosti
 5. Dalje jačanje Saveza kroz uključivanje novih članova, prikupljanje sredstava i sprovođenje projekata

Strateški ciljevi 

 1. Podrška uspostavljanju savremenog regulatornog i institucionalnog okvira, kao i stabilnog poslovnog okruženja u sektoru hrane i poljoprivrede, u Republici Srbiji
 2. Podrška institucionalizaciji javno – privatnog dijaloga, u sektoru hrane i poljoprivrede

Prioritetni zadaci 

Kratkoročni

 1. Uspostavljen i formalizovan mehanizam za razmenu informacija između privrede i nadležnih organa, u cilju unapređenja regulatornih i institucionalnih rešenja u oblasti hrane i poljoprivrede (Zajednička grupa za hranu i poljoprivredu)
 2. Unapređenje Zakona o bezbednosti hrane i vezanih podzakonskih akata
 3. Podrška izradi Vodiča dobre prakse u cilju ujednačene primene i kontrole primene propisa
 4. Podrška radu Radnih grupa Koordinacionog tela za inspekcijski nadzor, u cilju uspostavljanja analize rizika i efikasnih sistema koordinacije pri vršenju službenih kontrola od strane nadležnih organa
 5. Uspostavljanje zakonodavnog okvira za pojednostavljeno angažovanje sezonske radne snage i podrška primeni novog sistema

Dugoročni

 1. Podrška definisanju nacionalnog strateškog okvira za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, učešćem u izradi nacionalnih programskih dokumenata i akcionih planova
 2. Podrška uspostavljanju zakonodavnog okvira i donošenju propisa koji su usaglašeni sa zakonodavstvom Evropske unije, uzimajući u obzir savremene tehnologije u industriji i specifičnosti sektora na nacionalnom nivou
 3. Promovisanje i podrška rešavanju problema nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet prehrambenih proizvoda, kao i svake druge nelegalne aktivnosti u lancu hrane
 4. Zagovaranje uspostavljanja stabilnog, predvidivog i održivog poslovnog ambijenta za privredne subjekte iz sektora hrane i poljoprivrede, uključujući i politiku podsticaja u oblasti poljoprivrede
 5. Racionalizacija troškova i administrativnih procedura u sektoru hrane i poljoprivrede
 6. Podrška uspostavljanju sistema neophodnih za efikasno korišćenje pretpristupnih fondova EU, u cilju povećanja konkurentnosti sektora hrane i poljoprivrede Srbije
 7. Uspostavljanje regulatornog okvira i formiranje robne berze u Republici Srbiji, po uzoru na primere dobre prakse u državama članicama EU

[1] Status posmatrača može trajati najduže šest meseci, i najviše dva meseca nakon pristupanja članstvu NALED-a. 

 

Savez

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien