SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПЧЕЛАРСТВО ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.325

Комисија за развој пољопривреде општине Рашка расписала је Конкурс за доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину.

Оно по чему се разликује овај конкурс од претходних огледа се у томе што списак опреме за пчеларство готово у потпуности прати списак опреме који је у оквиру републичких субвенција.

Новим конкурсним мерама регистровани пчелари општине Рашка могу остварити повраћај у укупном износу од 100.000 динара. Ако се овај конкурс упореди са ранијим, повраћај за пчеларство је повећан за 40.000 дин. Овим мерама општина Рашка је дала додатни подстицај пчеларима који желе да унапреде и развијају пчеларство као важну грану пољопривреде.

Засигурно да је и аргумент за повећање подстицаја за пчеларство и повећано чланство у матичном удружењу пчелара ,,Рашка“. Да подсетимо, у прошлој години број чланова је био 90. У односу на претходне године, евидентно је континуирано повећање броја чланова удружења, који на индиректан начин удружењу дају додатни аргумент за основано тражење повећања подстицајних мера за пчеларство у општини Рашка.

 

Општи услови конкурса за све подстицаје:

 • Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
 • Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
 • Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
 • Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2018. године;
 • Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

Преглед мера подршке руралном развоју за сектор пчеларства:

 • Набавка нових пчелињих друштава
 • Набавка опреме за пчеларство
 • Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава
 • Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа
 • Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа
 • Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије​

Подстицаји за пчеларство су у износу од 60% цене коштања друштва и опреме, максимално до 100.000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику.

За пројекте са Бизнис планом подстицаји  у износу од 70% цене коштања, без    ПДВ-а  по кориснику. За ове инвестиције опредељено је максимално 650.000,00 динара по кориснику.

Износ  рачуна мора бити већи од 20.000,00 динара.                     

Посебни услови конкурса

 • да је купио пчелиња друштва са регистроване пчеларске фарме и за то поседује рачун
 • да је купљена пчелиња друштва уписао у Централну базу података
 • да је уписао кошнице у Централну базу података.

 

Уз захтев за остваривање права на подстицаје прилажу се оригинали или оверене фотокопије следећих докумената:

 • фотокопија потврде о упису у регистар пољопривредног газдинства;
 • фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства;
 • фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства за биљну и животињску производњу;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • изјава да по неком другом основу није поднео захтев за средства по програму (саставни део Обрасца 1.);
 • оригинал или оверена фотокопија рачуна (фискални исечак и рачун-отпремница на име РПГ, коју одабере корисник, рачуни издати у периоду од 01.11.2018. до утрошка средстава);
 • фотокопија гарантног листа са јасно израженим серијским бројем основног средства;

Обавезе корисника подстицаја:

Обавезе корисника подстицаја је да опрему користи са пажњом доброг домаћина и да исту не може отуђити у року од пет година, као и да сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава. Ближе обавезе корисника биће дефинисане Уговором.

Подношења пријава:

 • Образац пријаве може се преузети у канцеларији бр. 17 Општинске управе Рашка, сваког радног дана од 07-15часова или са сајта општине;
 • Пријаве са прописаном документацијом се достављају у запечаћеној коверти и то: препорученом поштом на адресу Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића бр.1 или у Услужном центру Општинске управе са назнаком „конкурс за доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину“, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве;
 • непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА ЗАКЉУЧНО СА УТРОШКОМ СРЕДСТАВА .

СВАКОГ ПРВОГ РАДНОГ ДАНА У МЕСЕЦУ ВРШИЋЕ СЕ ОТВАРАЊЕ ПРИСТИГЛИХ ЗАХТЕВА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА, СВЕ ДО УТРОШКА ИСТИХ.

Конкурс је отворен од 01.04 2019. год. и  објављен је  на огласној табли СО-е Рашка, сајту општине Рашка www.raska.gov.rs, месним канцеларијама и ТВ Коперникус Рашка.

У Рашки, 02.04.2019. године

 

Срдачан поздрав,

 

Председник
удружења пчелара ,,Рашка“

Бранко Зечевић

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE