SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRETPLATA NA ČASOPIS PČELAR IZ INOSTRANSTVADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.121

Objavljujemo uslove za pretplatu na časopis iz inostranstva.

Pretplata na časopis Pčelar iz inostranstva iznosi 50 evra sa isporukom na kućnu adresu (za evropske zemlje). Međutim, časopis možete dobijati znatno jeftinije, ako se pretplatite preko zastupnika u vašoj državi, ili ako se organizujete pa časopis sa vašim prijateljima primate grupno – na jednu adresu, kada cena drastično pada, jer je redovna poštarina za jedan broj 3 evra, a kod grupnih isporuka više puta manja).


BOSNA I HERCEGOVINA 

 

Ča­so­pis „Pče­lar“ za ce­lu Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu za­stu­pa­ju sle­de­ći pred­stav­ni­ci (mo­že­te bi­ra­ti gde će­te se pret­pla­ti­ti, u zavisnosti od uslova).

1) Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te se ja­vi­ti na adre­su za­dru­ge (sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje): Pče­lar­ska za­dru­ga „Ma­ti­ca“, ul. Ba­na La­za­re­vi­ća 10, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Mi­lu­tin Kralj. ++387 51 218-538, ++387 51 216-799. Ce­na je 50 KM, pod uslo­vom da pret­plat­nik pre­u­zi­ma ča­so­pis na adre­si za­dru­ge. Za­dru­ga ne ša­lje ča­so­pis po­štom.

2) Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“ iz Ba­nja Lu­ke

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te po­sla­ti 49 KM na adre­su: Pče­lar­ska pro­dav­ni­ca „Me­di­ta“, ul. Kra­lja Pe­tra I br. 50, 78000 Ba­nja Lu­ka, kon­takt oso­ba: Vi­do­vić Ne­delj­ko, ++387 (0) 51 214–269; ++387 (0) 51 282–755; ++387 (0) 65 635–912, sa va­šom kom­plet­nom adre­som, na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“. Ča­so­pis pre­u­zi­ma­te u pro­dav­ni­ci. Pro­dav­ni­ca ga ne ša­lje po­štom.

3) Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“ iz Bi­je­lji­ne

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te ukoliko želite časopis da dobijate u udruženju po­sla­ti 50 KM na adre­su: Udru­že­nje pče­la­ra „Sem­be­ri­ja“, ul. Ga­lac 66, 76300 Bi­je­lji­na, kon­takt oso­ba: Mi­lo­rad Te­šić, ++387 (0) 55 205–491, ++387 (0) 55 206–452, i 60 KM ukoliko želite časops da dobijate na kućnu adresu sa va­šom kom­plet­nom adre­som i na­zna­kom da li že­li­te ći­ri­lič­no ili la­ti­nič­no iz­da­nje i oba­ve­znom na­po­me­nom: Za ča­so­pis „Pče­lar“.

4) Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog kan­to­na iz Tu­zle

Mo­že­te se pret­pla­ti­ti ta­ko što će­te upla­ti­ti 52 KM, na sle­de­ći ži­ro-ra­čun: 1321000309643117, NLB Tu­zlan­ska ban­ka. Ori­gi­nal ili fo­to­ko­pi­ju uplat­ni­ce, za­jed­no sa po­treb­nim po­da­ci­ma (va­ša čit­ko na­pi­sa­na pu­na adre­sa jer će vam ča­so­pis bi­ti slat na kuć­nu adre­su iz Tu­zle, ka­da do­bi­ju po­šilj­ku iz Sr­bi­je, bro­je­vi te­le­fo­na i na­zna­ka da li že­li­te la­ti­nič­no ili ći­ri­lič­no iz­da­nje) tre­ba po­sla­ti na adre­su: Sa­vez pče­la­ra Tu­zlan­skog Kan­to­na, ul. Ludvika Kube 7, 75000 Tu­zla, (sa na­zna­kom: Za ča­so­pis „Pče­lar“). Kon­takt oso­ba je Mahmut Bijedić ++387 (0) 62 373 898; ++387 (0) 61 134 501

 

HRVATSKA

 

Udruga pčelara neposrednih proizvođača „Pčelinjak“ Zagreb

Pretplata za Hrvatsku može se obavljati i preko Udruge pčelara neposrednih proizvođača „ Pčelinjak“ iz Zagreba , sa isporukom Pčelara na kućnu adresu , uplatom 290 kuna na tekući račun 2340009-1110377908, sa napomenom „Pčelar za 2015“, uz slanje potvrde uplate na adresu elektronske pošte: [email protected]

 

SLOVENIJA

Klub čebelarskih majstorov

Brdo 8, 1225 Lukovica, Republika Slovenija

Kontakt osoba Franc Prezelj:

00386 30 60 40 11

Pretplata na časopis iznosi 40 evra. Časopis se preuzima u dogovoru sa kontakt osobom

 

 

MAKEDONIJA

Kontakt osoba za Makedoniju:  Spirkoski Aleksa, Prilep, Blaga Ružeto 30A

Tel:   00389 76 395 408: 00389 48 423 418

Cena časopisa varira u zavisnosti od naručene količine. Časopis se preuzima u dogovoru sa kontakt osobom.

 

 

OSTALE ZEMLJE

Pretplata za inostranstvo pojedinačna 50 evra

Grupna pretplata:

M – VREĆE

 1. Za broj časopisa od 16 do 20, po časopisu, cena je: 25 evra
 2. Za broj časopisa od 21 do 25, po časopisu, cena je: 24 evra
 3. Za broj časopisa od 26 do 32, po časopisu, cena je: 23 evra
 4. Za broj časopisa od 33 pa nadalje, cena je: 22 evra po časopisu

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE