SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

РЕВОЛУЦИЈА: НЕМА ВИШЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНОГ УВЕРЕЊА И НАКНАДА ЗА ЊИХDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 12.842

После више од две године рада са вредним посленицима Управе за ветерину Министарства пољопривреде, на решавању проблематике селидбе пчела, СПОС може да се похвали да је у сарадњи са њима и уз њихово велико разумевање наше аргументације, направљен огроман заједнички корак напред!

Наиме, за потребе селидбе и продаје пчела, НИЈЕ ВИШЕ ПОТРЕБНО:

1-”Транспортно уверење” за селидбу пчела (Потврда о здравственом стању по­шиљке животиња у унутрашњем промету),

2-Плаћање накнада за издавање Потврде о здравственом стању животиња у унутрашњем промету,

3-Дезинфекција возила пре селидбе од стране територијално надлежне ветеринарске станице. 

 

Све наведено је ПОТПУНО УКИНУТО. Ово не само да елиминише огроман утрошак времена око процедура у тренутку када пчелар има најмање времена, већ и представља ОГРОМНУ УШТЕДУ за пчеларе, јер више неће плаћати: 

1-”Транспортно уверење” (Потврда о здравственом стању по­шиљке животиња у унутрашњем промету) чије писање кошта 345 динара,

2-Накнаду за издавање Потврде о здравственом стању животиња у унутрашњем промету која је коштало најмање 25 динара по кошници у сваком смеру селидбе,

3-Дезинфекцију возила пре селидбе од стране територијално надлежне ветеринарске станице, пто тренутно кошта од 1035 до 1265 динара зависно од возила у једном правцу селидбе (по тренутном препорученом ценовнику ветеринарских услуга Ветеринарске коморе Србије) с тим што је ова цена за пчеларе увек већа за 50% пошто се утовар кошница обавља ноћу а ноћна тарифа је 50% скупља, а ако селите недељом онда је 100% скупље за рад недељом,

4-Излаз ветеринара на терен (законских 30% цене литра бензина по км). 

Ако знамо да просечан пчелињак у СПОС има 70,6 кошница, и нека буде да је просечно удаљен од ветеринарске станице само 15 км, укупна уштеда по просечном пчелару СПОС-а по САМО ЈЕДНОЈ селидби У ОБА ПРАВЦА износи најмање 11.585 динара, јер смо рачунали да свих 70 кошница стане на један камион, што је наравно углавном немогуће, те су трошкови и знатно већи!

Свега наведеног ВИШЕ НЕМА, те су пчелари ослобођени не само процедуралних и временских (усред највећих обавеза око саме селидбе), већ и значајних финансијских обавеза по том питању. 

Ова велика уштеда практично представља још један вид субвенције државе за пчеларе, јер по просечном члану СПОС-а то износи додатних 164 динара по кошници чланова СПОС (просечан пчелињак у СПОС броји 70,6 кошница), или 16,4% субвенције по кошници, или 289% основне чланарине СПОС-а (са електронским часописом) или 231% пуне чланарине СПОС-а са штампаним часописом.

Надамо се да ће пчелари који нису чланови СПОС-а коначно схватити да само заједно можемо постизати овакве резултате, јер да СПОС-а нема, не би имао ко да се бори за пчеларе, и да држави указује на наше практичне проблеме, те да предлаже њихова решења. Замислите шта бисмо тек могли да урадимо да нас је дупло више у СПОС-у!? 

Правилник је ступио на снагу, а почиње да се примењује од 1. маја 2024. године! 

Сви други прописи везани за привремена стајалишта остају на снази. 

Уверење о здравственом стању постаје електронско (наравно, пчелар га добија и у папирном облику) али је дигитализовано, што значи да се рецимо не може технички добити ако нисте урадили Активни надзор. 

Следи увођење АПИСЕНС додатка еАграру (ОВДЕ и ОВДЕ), али то ће потрајати неко време. Дотле смо ослобођени највећег терета код селидбе пчела који смо до сада имали. 

Решавање овог проблема уопште није било једноставно. И пре наведеног периода од преко две године, годинама је СПОС аргументовао и објашњавао какве нам препреке прави све оно што је сада великим разумевањем Министарства пољопривреде коначно укинуто, те је тиме и скинуто више од половине нашег предлога за решавање проблема из Сиве књиге НАЛЕД, у коју смо овај проблем уз разумевање руководства НАЛЕД-а убацили још 2019. године (пре 6 година), а сада смо дочекали да уберемо плодове вишегодишњег рада Управе за ветерину Министарства пољопривреде, НАЛЕД-а и СПОС-а. 

Овом приликом желимо да се најсрдачније захвалимо министарки пољоприреде Јелени Танасковић, као и свим њеним вредним сарадницима који су допринели да дочекамо овај дан, хвала свима на овој великој помоћи, а посебно министарки која је Правилник донела на светлост дана. Посебну захвалност упућујемо НАЛЕД-у који је од почетка имао поверење у нас и свесрдно нам помагао, и без кога никако не бисмо постигли бројне успехе. 

 

Следи комплетан Правилник, оно што је везано за пчеларство налази се у члану 4: 

 

 

 

На основу члана 93. став 11. Закона о ветеринарству („Службени гласник РСˮ, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за стављање животиња у промет, начину прегледа пошиљке животиња пре утовара, обрасцу уверења о здравственом стању животиња, обрасцу потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржини и начину вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама

„Службени гласник РС“, број 18 од 8. марта 2024.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови за стављање животиња у промет, начин прегледа пошиљке животиња пре утовара, образац уверења о здравственом стању животиња, образац потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржина и начин вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама.

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) јесте орган надлежан за послове ветеринарства;

2) Информациони систем Министарства (у даљем тексту: Информациони систем) јесте скуп компјутерских апликација повезаних у јединствен интегрисани информациони систем у циљу ефикасне размене података;

3) Централна база података о обележавању животиња (у даљем тексту: Централна база) јесте електронска база података коју води Министарство у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

4) власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, који има право чувања, држања, узгоја, гајења, репродукције, транспорта, коришћења и продаје животиње, који је одговоран за живот, заштиту здравља и добробит животиње;

5) држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник који има право чувања, држања, узгоја, гајења, репродукције, транспорта, коришћења, продаје на основу писменог одобрења власника животиње и који је одговоран за живот, заштиту здравља и добробит животиње;

6) газдинство са животињама (у даљем тексту: газдинство) јесте сваки затворени или отворени простор, фарма, објекат у коме се животиње држе, чувају, узгајају и стављају у промет, трајно или привремено;

7) епизоотиолошка јединица јесте подручје које обухвата територију општине или њен део;

8) здравствено стање животиња јесте стање животиња у погледу заразних болести животиња утврђено према критеријума које су дефинисале одговарајуће међународне организације;

9) Програм мера здравствене заштите животиња (у даљем тексту: Програм мера) јесте скуп активности које имају за циљ спречавање појаве, рано откривање, спречавање ширења, праћење и сузбијање или искорењивање заразних болести животиња, и обезбеђивање система обележавања, регистрације и следљивости животиња;

10) надлежна ветеринарска организација јесте ветеринарска амбуланта, ветеринарска станица и ветеринарска служба која обавља послове и спроводе мере из Програма мера;

11) надлежни ветеринар јесте ветеринар запослен у надлежној ветеринарској организацији, односно ветеринар које издаје уверење о здравственом стању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

12) овлашћена ветеринарска организација јесте ветеринарски субјект који је од стране Министарства овлашћен да обавља поједине стручне послове ветеринарске инспекције;

13) овлашћени ветеринар јесте ветеринар који обавља поједине стручне послове ветеринарске инспекције, запослен у овлашћеној ветеринарској организацији;

14) пошиљка животиња јесу животиње обухваћене истим прописаним документом који се налази на истом превозном средству, потичу из истог места порекла и намењени су истом месту крајњег одредишта;

15) праћење кретања животиња јесте скуп поступака у складу са прописом којим се уређује обележавање, регистрација и праћење кретања животиња, у зависности од врсте животиња;

16) заразна болест јесте болест животиња која подлеже обавези пријављивања у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

 

II. УСЛОВИ ЗА СТАВЉАЊЕ ЖИВОТИЊА У ПРОМЕТ

Члан 3.

У промет се може ставити животиња:

1) која потиче са газдинства које је регистровано у Централној бази, уколико је та регистрација у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња;

2) која потиче са газдинства на којем не постоји ограничење или забрана промета те врсте животиња или животиње за које се уверење тражи;

3) која потиче са газдинства на којем је извршен активни надзор газдинства, у складу са Програмом мера;

4) која је обележена и регистрована у Централној бази, у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња;

5) која поседује пасош или други идентификациони документ, издат у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња;

6) над којом су спроведене све мере прописане Програмом мера;

7) која поседује уверење о здравственом стању животиња;

8) за коју је власник газдинства пријавио кретање надлежном ветеринару, ради праћења кретања животиња;

9) за коју је власник газдинства попунио потврду за праћење кретања.

 

III. НАЧИН ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ ЖИВОТИЊА ПРЕ УТОВАРА

Члан 4.

Пошиљке животиња које се отпремају ван територије епизоотиолошке јединице, подлежу ветеринарско-санитарном прегледу пре утовара, осим:

1) регистрованих копитара у спортске или рекреативне сврхе, или ако су намењени учествовању на културним или сличним догађајима, или ако се крећу искључиво због привремене испаше или рада;

2) пчелињих заједница ради испаше или продаје;

3) једнодневне живине из одобрених објеката за инкубирање јаја и једнодневне пернате дивљачи;

4) живе рибе и рибље млађи ради даљег узгоја и порибљавања;

5) живине и кунића који се са газдинства упућују директно на клање у кланицу;

6) пужева;

7) паса и мачака, осим ако посебним прописом није другачије прописано.

Члан 5.

Захтев за ветеринарско-санитарни преглед пошиљке животиња пре утовара подноси се овлашћеној ветеринарској организацији, у писаној форми дан раније од дана стављања у промет животиње.

Захтев садржи податке о времену и месту утовара, врсти, категорији и броју животиња које се утоварују.

Ветеринарско-санитарни преглед пошиљке животиња врши се на месту утовара и обухвата преглед животиња пре утовара и преглед превозног средства у које се животиње утоварају.

Члан 6.

Ветеринарско-санитарни преглед животиња пре утовара, обухвата:

1) преглед документације;

2) идентификацију животиња;

3) физички преглед.

Преглед документације обухвата: проверу валидности уверења и идентификационих докумената животиња.

Идентификација животиња обухвата: проверу идентификационих бројева животиња (ушна маркица, микрочип, плочица за обележавање пчелињих друштава) са прегледаном документацијом.

Физички преглед животиња обухвата: преглед животиња (крда, стада, јата) адспекцијом, у циљу откривања видљивих клиничких знакова заразних болести животиња, и потврђивања услова добробити животиња приликом транспорта у складу са посебним прописом.

У случају да се физичким прегледом посумња на постојање заразне болести, врши се клинички преглед сумњивих животиња.

Утовар животиња код којих са сигурношћу није могуће искључити сумњу на постојање заразних болести, није дозвољен.

У случају да се физичким прегледом утврди да животиња није способна за транспорт у складу са прописом којим се уређује добробит животиња, неће се дозволити утовар те животиње.

Члан 7.

Преглед превозног средства у које се животиње утоварају обухвата:

1) проверу услова превозног средства у смислу добробити животиња приликом транспорта, у складу са прописом којим се уређује добробит животиња;

2) проверу дезинфекције возила, у складу са прописом којим се уређује начин дезинфекције превозних средстава;

3) проверу уписа превозника и превозног средства у Регистру превозника, у складу са прописом којим се уређује добробит животиња у промету;

4) проверу потврде о обучености за добробит животиња приликом превоза, за возаче и пратиоце животиња, у складу са прописом којим се уређује добробит животиња у промету.

Члан 8.

Након извршеног ветеринарско-санитарног прегледа животиња пре утовара, ако су испуњени услови из члана 7. овог правилника, издаје се Потврда о здравственом стању пошиљке животиња (у даљем тексту: Потврда) на Обрасцу 1 – Потврда о здравственом стању пошиљке животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврду потписује ветеринарски инспектор, односно овлашћени ветеринар, и оверава је печатом ветеринарске инспекције, односно овлашћене ветеринарске организације.

Члан 9.

Овлашћена ветеринарска организација задужује обрасце потврда од ветеринарске инспекције, на основу писаног захтева, о чему води податке у Информационом систему.

Овлашћене ветеринарске организације воде податке о задуженим блоковима потврда.

Обрасци потврда су повезани у блокове од по 50 оригинала, са одштампаном ознаком серије и седмоцифреним серијским бројевима, са једном копијом која остаје у блоку.

Задужени блокови потврда имају нумерисане странице оверене од стране одговорног лица овлашћене ветеринарске организације и садрже датум задужења, број задужених блокова са серијским бројевима (од–до) и име и презиме овлашћеног ветеринара који је блокове задужио.

Блокови потврда, пре задужења овлашћених ветеринара, чувају се под кључем.

Овлашћене ветеринарске организације чувају копије у блоковима потврда 3 године од датума последње издате потврде у блоку.

 

IV. ОБРАЗАЦ УВЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊЕ

Члан 10.

Уверење о здравственом стању животиња јесте јавна исправа о чињеницама о којима Министарство води службену евиденцију, издато из Информационог система, које се састоји од података из Централне базе и својеручно потписане изјаве власника животиње дате под материјалном и кривичном одговорношћу, да:

1) животиње намењене клању нису лечене, односно храњене медицинираном храном, или ако су лечене или храњене медицинираном храном да је истекла прописана каренца за одобрене ветеринарско медицинске производе или лекове који се користе у хуманој медицини, а чија је употреба дозвољена на животињама;

2) животиње нису лечене забрањеним ветеринарско медицинским производима укључујући забрањене хормонске препарате;

3) животиње нису храњене храном за животиње која садржи недозвољене супстанце;

4) да је са животињама поступано у складу са посебним прописима о здравственој заштити и добробити животиња;

5) да све животиње на газдинству не показују видљиве промене здравственог стања.

Уверење о здравственом стању животиња се издаје за копитаре, папкаре, пернату живину, куниће, рибе из узгајалишта, пчеле, дивљач, псе и мачке, на Обрасцу 2 – Уверење о здравственом стању животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уверење о здравственом стању животиња издаје надлежни ветеринар, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, на захтев власника односно држаоца животиње, сваког радног дана у редовно радно време.

Надлежни ветеринар својеручно потписује издато уверење о здравственом стању животиња и оверава га печатом надлежне ветеринарске организације.

Изузетно од става 1. овог члана, издаје се уверење на основу података из евиденције коју поседује власник, односно надлежна ветеринарска организација, које се не може продужити, за животиње које се налазе на газдинствима у географски удаљеним подручјима, и то на газдинствима која су удаљена више од 20 km од надлежне ветеринарске организације односно њеног организационог дела (амбуланте), као и у случају техничких проблема у приступу Информационом систему, односно Централној бази.

За тачност података добијених од власника, уписаних у уверење из става 5. овог члана, одговара власник односно држалац животиње.

Издавање уверења из става 5. овог члана надлежни ветеринар евидентира у Информационом систему најкасније у року од 24 сата од дана издавања, а пре издавања Потврде, након чега се издаје уверење о здравственом стању животиња, којом приликом се уверење из става 5. овог члана поништава, задржава и чува заједно са копијом три године од дана поништавања у ветеринарској организацији која је издала уверење.

Уверење о здравственом стању животиња издато на основу уверења из става 5. овог члана, носи серијски број уверења из става 5. овог члана, као број претходног уверења о здравственом стању животиња.

Обрасци уверења из става 5. овог члана су повезани у блокове од по 50 оригинала, са одштампаном ознаком серије и седмоцифреним серијским бројевима, са једном копијом која остаје у блоку, које Ветеринарска комора Србије испоручује надлежним ветеринарским организацијама на основу писаног захтева надлежне ветеринарске организације, о чему се води евиденција у Информационом систему и надлежној ветеринарској организацији.

Евиденција о примљеним и издатим блоковима из става 5. овог члана пре задужења, чува се под кључем, има нумерисане странице оверене од стране одговорног лица надлежне ветеринарске организације и садржи датум задужења, број задужених блокова са серијским бројевима (од–до) и име и презиме надлежног ветеринара који је блокове задужио.

Члан 11.

Уверење о здравственом стању животиња се издаје за сваку животињу засебно (у даљем тексту: појединачно уверење о здравственом стању животиња) или за више животиња ако су исте врсте и категорије, и истог власника односно држаоца животиње (у даљем тексту: групно уверење о здравственом стању животиња).

Појединачна уверења о здравственом стању животиња издају се за говеда, копитаре, псе и мачке, односно за животињске врсте за које Министарство издаје пасош или други идентификациони документ, у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња.

Групно уверење о здравственом стању животиња издаје се за све остале врсте животиња, уколико се уверење односи на већи број животиња.

Групно уверење о здравственом стању животиња које се односи на већи број обележених и регистрованих животиња, односно пчелињих друштава, садржи спецификацију животиња из Прилога – Спецификација животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, на којој се налазе сви идентификациони бројеви животиња, односно пчелињих друштава, на које се уверење односи.

Члан 12.

Издавањем уверења о здравственом стању животиња потврђује се да:

1) су на животињама спроведене све превентивне и дијагностичке мере у складу са Програмом мера;

2) је извршен активни надзор газдинства према Програму мера;

3) у месту порекла или боравка животиња није утврђено постојање заразних болести које се могу пренети том животињском врстом;

4) не постоје ограничења или забрана промета за то газдинство, животињску врсту или животињу.

Члан 13.

Уверење о здравственом стању животиња важи 10 дана од дана издавања, а за пчелиње заједнице 3 месеца од дана издавања.

Важење уверења о здравственом стању животиња може да се продужи најдуже једну годину од дана издавања.

Члан 14.

У току године у којој је уверење издато, издаје се ново уверење о здравственом стању животиња ако се на основу групног уверења о здравственом стању животиња издају групна уверења о здравственом стању животиња за мањи број животиња или појединачна уверења о здравственом стању животиња, и ако је дошло до промене категорије животиње на коју се уверење односи.

Групна уверења о здравственом стању животиња за мањи број животиња и појединачна уверења о здравственом стању животиња издата на основу групног уверења, носе податак о серијском броју претходно издатог групног уверења.

При издавању уверења о здравственом стању животиња на основу претходно издатог групног уверења о здравственом стању животиња, претходно издато групно уверење о здравственом стању животиња престаје да важи.

За преостале животиње са претходно издатог групног уверења о здравственом стању животиња издаје се ново уверење.

Члан 15.

У случају када је уверење о здравственом стању животиња изгубљено, оштећено, нечитко или на било који други начин неупотребљиво, издаје се дупликат уверења о здравственом стању животиња са истим подацима и истим серијским бројем.

Издати дупликат уверења о здравственом стању животиња у горњем десном углу, испод серијског броја уверења, носи ознаку „ДУПЛИКАТˮ, а на полеђини уверења о здравственом стању животиња се налазе сви подаци о променама извршеним од дана издавања уверења о здравственом стању животиња, које су евидентиране у Информационом систему.

Члан 16.

Нови власник, односно држалац животиња, одмах врши пренос уверења о здравственом стању животиња на своје име у надлежној ветеринарској организацији.

Пренос уверења о здравственом стању животиња надлежни ветеринар одмах уноси у Информациони систем.

Пренос уверења из члана 10. став 5. овог правилника на новог власника, односно држаоца животиње, врши се уписивањем идентификационог броја газдинства, имена и презимена и броја личне карте новог власника, односно држаоца животиње, на полеђини уверења из члана 10. став 5. овог правилника.

Пренос уверења о здравственом стању животиња потписује и оверава надлежни ветеринар.

О преносу уверења из члана 10. став 5. овог правилника на новог власника, односно држаоца животиње, надлежна ветеринарска станица води писану евиденцију која садржи серијске бројеве уверења из члана 10. став 5. овог правилника и податке о газдинству, имену и презимену и броју личне карте новог власника, односно држаоца животиње.

Члан 17.

Након извршеног клања у одобреним објектима за клање животиња, ветеринарски инспектор, односно овлашћени ветеринар који обавља службену контролу животиња пре и после клања, поништава уверење о здравственом стању животиња за заклане животиње дијагоналном косом цртом и текстом „ПОНИШТЕНОˮ са висином слова од најмање 3 cm, или одговарајућим штамбиљем.

На поништеном уверењу о здравственом стању животиња се у горњем десном углу уписује датум и редни број под којим је животиња уведена у евиденцију о прегледу животиња за клање након приспећа у депо кланице.

Поништавање уверења о здравственом стању животиња за заклане животиње се уноси у Информациони систем без одлагања.

Поништено уверење о здравственом стању животиња се у одобреним објектима за клање животиња чува под надзором ветеринарске инспекције три године од датума поништавања.

 

V. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ УВЕРЕЊИМА И ПОТВРДАМА

Члан 18.

Евиденција о издатим уверењима о здравственом стању животиња и уверењима из члана 10. став 5. овог правилника, и наплаћеним накнадама за издавање уверења, уверења из члана 10. став 5. овог правилника, дупликата уверења и продужење важења уверења, води се у Информационом систему и садржи све податке који се налазе на издатим уверењима о здравственом стању животиња односно уверењима из члана 10. став 5. овог правилника, односно податке о издавању дупликата уверења о здравственом стању животиња и продужењу важења уверења о здравственом стању животиња.

Надлежна ветеринарска организација сачињава извештај из Информационог система који садржи укупан број издатих уверења о здравственом стању животиња и уверења из члана 10. став 5. овог правилника, по врстама и категоријама животиња, број издатих дупликата уверења о здравственом стању животиња и број уверења о здравственом стању животиња којима је продужено важење, са укупним износом наплаћених накнада за издавање уверења о здравственом стању животиња и уверења из члана 10. став 5. овог правилника, дупликата уверења о здравственом стању животиња и продужење важења уверења о здравственом стању животиња.

Извештај потписује и оверава овлашћено лице надлежне ветеринарске организације.

Извештај о издатим уверењима о здравственом стању животиња и уверењима о здравственом стању животиња из члана 10. став 5. овог правилника, надлежна ветеринарска организација доставља Министарству до петог у месецу за претходни месец.

Члан 19.

Евиденција о издатим потврдама води се у Информационом систему, и садржи све податке који се налазе на издатим потврдама.

Овлашћена ветеринарска организација сачињава извештај из информационог система који садржи укупан број издатих потврда, укупан износ наплаћене накнаде за поднете захтеве и укупан износ наплаћених накнада за извршене ветеринарско санитарне прегледе пошиљки животиња.

Извештај потписује и оверава овлашћено лице овлашћене ветеринарске организације.

Извештај о издатим потврдама овлашћена ветеринарска организација доставља Министарству до петог у месецу за претходни месец.

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о поступку и начину наплате накнаде за издавање и продужење важења уверења о здравственом стању животиња („Службени гласник СРСˮ, број 26/84);

2) Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња („Службени лист СФРЈˮ, број 39/88);

3) Правилник о начину вођења евиденције о издатим и продуженим уверењима о здравственом стању животиња, о њиховом преносу, као и обрасцу за вођење ове евиденције („Службени гласник РСˮ, број 44/94);

4) одредбе члана 51. и чл. 55. до 59. Правилника о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско-техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке („Службени лист СФРЈˮ, број 69/90 и „Службени гласник РСˮ, бр. 31/11, 73/10 и 48/11), у делу који се односе на пошиљке животиња.

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2024. године.

Број 000506531 2023 14840 007 001 000 001

У Београду, 6. марта 2024. године

Министар,

Јелена Танасковић, с.р.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE