SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

UGOVOR O OTKUPU MEDADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 11.622

Naredne nedelje, počev od 30. septembra, Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a kreće da unapred plaća pčelarima med i da ga preuzima najmanje jedan dan nakon uplate. Najpre će se otkupiti jedan šleper šumskog meda.

Za njim, odmah sledi otkup bagremovog meda, a kako stvari stoje, za oko mesec dana očekujemo da ćemo moći da objavimo i pristojnu cenu za ograničene količine lipovog meda. 

Da ne bismo detaljisali, evo teksta Ugovora koji će pčelarima ovih dana biti dostavljen na potpisivanje, u njemu je sadržano sve što interesuje pčelarsku javnost: 

 

 

УГОВОР

О УЗОРКОВАЊУ И ОТКУПУ МЕДА

 

 

Уговорне стране:

 

 1. Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ доо Рача, ул. Карађорђева 48, општина Рача, ПИБ: 110159697, матични број: 21308366, кога заступа Ненад Портић, директор, (у даљем тексту: Погон)

 

и

 

 1. Пчелар, _____________________________________, који је носилац регистрованог пољопривредног газдинства број: ____________________________, са пребивалиштем у _____________________________________________________________, ул. ____________________________________________________________________, ЈМБГ: _______________________________, јесте / није члан СПОС-а у тренутку закључења уговора, који јесте / није власник златне / дијамантске / платинасте картице лојалности СПОС-у (у даљем тексту: Произвођач),

 

сагласно констатују следеће:

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је узорковање и откуп врцаног (екстрахованог) мeда и/или  цeђeног мeда који је Произвођач произвео у оквиру сопствене производње, а који у потпуности задовољава квалитет који се захтева од стране Погона, по свим важећим прописима Републике Србије и према захтеву крајњег купца, а у свему под условима и процедури предвиђеној од стране Погона.

 

Члан 2

 

Произвођач пристаје да се узоркује мед који је претходно пријавио за пласман преко Погона, а под условима и процедури предвиђеној од стране Погона, а која је јавно објављена на интернет страници www.spos.info и у часопису СПОС-а „Српски пчелар“, или на други погодан начин и/или на другом погодном месту.

 

Произвођач гарантује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је мед и количине које је пријавио у складу са ставом 1. овог члана, произвео у оквиру сопствене производње и гарантује за његов квалитет, у смислу да је предузео све мере које су неопходне да очува изворни квалитет меда, али и продају меда у складу са свим важећим прописима Републике Србије.

 

Произвођач пристаје на поступак откупа и контроле квалитета меда под условима и на начин на који то захтева Погон, а што између осталог посебно обухвата проверу квалитета меда по свим параметрима прописаним важећим прописима Републике Србије и према захтеву крајњег купца (у даљем тексту: тражени квалитет).

 

У случају да Произвођач не поступи у складу са одредбама претходног става овог члана, а посебно ако узорковани мед не испуњава тражени квалитет, Произвођач сноси све трошкове настале узорковањем које је сам имао и нема право да од Погона захтева накнаду истих нити накнаду било какве штете уколико Погон одбије да откупи његов мед из било којих разлога.

 

Узорковање се врши, уз претходну благовремену најаву доласка од стране запослених у Погону, директно у складишним просторијама Произвођача такође искључиво од стране запослених у Погону, а то тако што се посебно узоркује мед истог порекла, исте врсте који су пчеле сакупиле у току једне сезоне, а по динамици и плану узорковања по дестинацијама које Погон одређује у циљу што ефикаснијег и економичнијег узорковања меда код свих пчелара који су пријавили количине меда до тренутка који је предвидео Погон.

 

Произвођач пристаје да се мед узоркује тако што ће се за сваки мед истог порекла, исте врсте меда који су пчеле сакупиле у току једне сезоне узети на лицу места по један збирни хомогенизован узорак у количини од два пута по око 500 г нето за све врсте меда, а за шумски мед три пута по око 500 г нето, као и да ће се из сваке посуде у којој се мед налази узети додатни узорак у количини од по око 300 г нето.

 

Погон са узорцима из претходног става даље може располагати на сваки могући начин и може их сам анализирати, може их слати било у домаће и/или иностране лабораторије на испитивање ради утврђивања квалитета меда који је узоркован.

 

Позитивни или негативни резултати извршених анализа ће се благовремено саопштити Произвођачу након добијања свих комплетних извештаја збирног хомогенизованог узорка и појединачних узорака од стране свих лабораторија у које Погон шаље узорке. Произвођач нема право жалбе на резултате извршених анализа, на шта пристаје без протеста потписивањем овог Уговора, нити има право да захтева било какву врсту одштете по било ком основу ако је због лоших резултата анализе од њега немогуће преузети, односно откупити мед.

 

У случају ако Погон то захтева, Погон може поновити узорковање меда код Произвођача предвиђене ставовима 5-7. овог члана из било којих разлога.

 

У случају да се у меду пронађу недозвољене материје или исте у недозвољеним количинама код пчелара који се налазе у стандарду квалитета СПОС-а „Добра пчеларска пракса“, пчелар може да сноси интерне реперкусије предвиђене тим стандардом, са чиме се Произвођач слаже потписивањем овог Уговора.

 

Резултати анализа меда које Погон добија од акредитованих лабораторија за узорковани мед имају статус јавних докумената, уколико се за тиме укаже потреба о којој одлучује Погон, те их Погон може ставити на увид јавности, као и надлежним државним органима на њихов захтев или по службеној дужности током инспекцијских контрола, а Произвођач се са тиме слаже потписивањем овог Уговора.

 

Обавезе Произвођача 

 

Члан 3

 

Произвођач се посебно обавезује:

 

-Да мора дати потпуно тачне податке Погону и сву документацију која се од њега захтева од стране запослених у Погону, а у случају промене истих обавести Погон одмах, а најкасније у року од 24 сата од настале промене, односно измене документације (на пример: пријем решења о брисању из Регистра објеката, статусне измене код његовог регистрованог пољопривредног газдинства, измене броја рачуна у банци и слично);

-Да је дужан да мед пријављује Погону за узорковање и пласман по ботаничкој врсти меда, на правилан начин. Уколико се поленском и другим анализама покаже да је неправилно пријавио врсту меда тако што је направио драстичну грешку и пријавио једну врсту меда као неку другу, биће уписан у архиви Погона као неко ко је понудио неадекватан мед и покушао да изврши преварну радњу, те ће код наредних покушаја продаје меда Погону морати да плати све трошкове прелиминарне поленске анализе (овакво погрешно пријављивање меда наноси огромну материјалну штету Погону и не може се толерисати);

-Да достави следећу, а по захтеву Погона и другу документацију, одмах након обавештења да мед испуњава тражени квалитет а најкасније 3 (три) дана од пријема наведеног обавештења:

-фотокопију личне карте (без уграђеног чипа) носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или очитану личну карту (са уграђеним чипом),

-фотокопију потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава,

-копију картице наменског рачуна или копију уговора из банке,

-потврду о последњој извршеној пријави стања пчелињих друштава;

-копију решења о упису у Регистар објеката његовог објекта за примарну производњу меда и других производа пчела (уколико је не поседује у том тренутку, произвођач је дужан да достави накнадно, у разумном року);

У случају да поступи противно томе Произвођач је дужан да надокнади сву штету која је настала за Погон услед тога и сносити све законске последице;

 

-Да мора бити носилац регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом са отвореним наменским рачуном у пословној банци која платни промет обавља у Републици Србији. Погон вам препоручује да рачун отворите у Банци Поштанској штедионици, јер са њом има уговор по коме нема плаћања провизије за било које међусобне трансакције (што произвођачу ствара уштеде, рецимо приликом набавке буради, враћања новца Погону ако је уплаћена већа сума због погрешне процене количина меда при узорковању и слично);

 

-Да мора имати регистрован објекат који је у тренутку закључења Уговора и даље уписан у регистар објеката од стране ресорног министарства за примарну производњу меда и других производа у складу са законом. Пчелари који су у поступку добијања решења о регистрацији објекта, доставиће га Погону одмах по добијању;

 

-Буре са медом не сме напунити до врха, одстојање од поклопца до меда мора бити 5-6 цм од врха бурета;

 

-Мед мора бити у адекватној амбалажи и пре доласка узоркивача Погона мора бити очишћен од нечистоћа и примеса (восак, угинуле пчеле, саће, остаци дрвета од рамова, жице, нитне и сл.) јер се такав мед неће узорковати и Произвођач је дужан да сноси све трошкове изласка на терен. Такође, пре доласка узоркивача Погона, Произвођач је дужан да амбалажу за мед обрише споља и уклони све евентуалне нечистоће и прашину;

 

-Да је сагласан да се узорак узима из сваке посуде, прохромском сондом за узорковање меда у течном или кристалисаном стању;

 

-Да је сагласан да се процес узорковања фотографише и снима видео материјал, а настала фото и видео документација се може користити сходно члану 10. овог Уговора;

 

-Да је сагласан да се свако буре пломбира са наведеним бројем пломбе на пломби, односно свака мања посуда обележи бројем на налепљеној сигурносној налепници, који се наводи у документацији приликом узорковања;

 

-Да је сагласан да је сваки узорак осигуран сигурносном налепницом са наведеним бројем који се налази на налепници и документацији;

 

-Да је сагласан на резултате добијених анализа, а да уколико ипак има примедби на резултат извршених анализа, исте се могу поновити о његовом трошку (Произвођач ће сносити трошкове изласка запосленог у Погону на терен, трошкове анализе, логистичке трошкове (слање узорка у лабораторију у иностранству или Србији, зависно од параметра који није одговарајући), административне и друге реалне трошкове, а које мора платити унапред по предрачуну Погона);

 

-Да је дужан да, уколико дође до оштећења пломбе, односно сигурносне налепнице, на амбалажи која је пломбирана односно запечаћена сигурносном налепницом, а у којој је мед, одмах а најкасније у року од 24 сата обавести Погон и да достави писану изјаву како је до тога дошло, те да сноси трошкове новог узорковања, или надокнади све врсте штета Погону ако одустане од пласмана меда преко Погона;

 

-Да је дужан да, уколико дође до оштећења амбалаже у којој је мед, одмах а најкасније у року од 24 сата обавести Погон и да достави писану изјаву како је до тога дошло, те да сноси трошкове новог узорковања, или надокнади све врсте штета Погону ако одустане од пласмана меда преко Погона;

 

-Да је сагласан, уколико се пломба на бурету оштети (физички поломи, пукне), односно сигурносна налепница оштети (одлепи, пукне), да се то буре, односно амбалажа не може преузети јер узорак неће бити валидан, а он је дужан да сноси све трошкове новог узорковања, или надокнади све врсте штета Погону ако одустане од пласмана меда преко Погона;

 

-Да се уколико дође до оштећења на поклопцу бурета или друге амбалаже, то се буре, односно амбалажа не може преузети, а он је дужан да сноси све трошкове новог узорковања, или надокнади све врсте штета Погону ако одустане од пласмана меда преко Погона;

 

-Да уколико дође до оштећења сигурносног прстена (прстен који обухвата поклопац и буре) то се буре не може преузети, а он је дужан да сноси све трошкове новог узорковања, или надокнади све врсте штета Погону ако одустане од пласмана меда преко Погона;

 

-Да уколико дође до механичких оштећења на бурету или другој амбалажи (рупе, напрснућа која ће проузроковати цурење меда, продора ваздуха, воде или могућности физичке видљивости меда кроз буре) то се буре или друга амбалажа не може преузети и узорак неће бити валидан, а он је дужан да сноси све трошкове новог узорковања, или надокнади све врсте штета Погону ако одустане од пласмана меда преко Погона;

 

-Да је сагласан да се параметри анализа његових узорака меда, количине предатог меда Погону, исплаћена цена за предати мед Погону, као и други подаци везани за откуп меда, па и сам овај Уговор у целости или у деловима, на погодан начин могу јавно објавити, у случају посебне потребе, о којој искључиво одлучује Погон;

 

-Да уколико се након урађених анализа покаже да мед није траженог квалитета сноси трошкове анализа настале због неисправности његовог меда, ако се ради о параметрима на које је могао да утиче својим начином рада са пчелама и медом, као и ако се ради о присуству било којих антибиотика у енормно високим количинама;

 

-Да је сагласан са измереним количинама меда (заједно са амбалажом), те да то потврђује потписивањем одговарајућег документа (отпремнице) приликом преузимања меда;

 

-Да уколико није сагласан са мерењем амбалаже у Погону након њеног пражњења, може да присуствује контролном мерењу. Контролно мерење амбалаже се може вршити најкасније до 2 (два) дана након обавештења о коначним измереним количинама. Контролно мерење се врши радним данима у току радног времена Погона.

Уколико се Произвођач не појави на мерењу у току овог периода сматраће се да је сагласан са измереном количином меда;

 

-Да је дужан да обезбеди несметано преузимање меда од стране Погона у дану за који је благовремено обавештен телефонским разговором (разговор може бити сниман) и СМС или ВИБЕР поруком да ће се преузимати мед, уз његово лично присуство, а уколико то не омогући или се не појави у договорено време дужан је да сноси трошкове поновног доласка по мед и све друге настале трошкове с тим у вези;

 

-Да је дужан да обезбеди несметан прилаз возилу за утовар меда, а уколико то није могуће да пронађе начин да на дан преузимања меда, мед приближи возилу ради мерења и утовара.

 

Произвођач је дужан да надокнади све врсте штета Погону ако из било којих разлога одустане од пласмана меда преко Погона у потпуној или делимичној количини процењених количина меда од стране запосленог у Погону (у тренутку узорковања) а које су уписане у Фо-Формулар пријаве узорковања.

 

Обавезе Погона

 

Члан 4.

 

Погон се обавезује да узоркује пријављени мед и да по добијању комплетног извештаја од свих лабораторија где су послати узорци обавести Произвођача да ли је мед траженог квалитета.

 

Након сачињавања плана преузимања меда по динамици и по дестинацијама које Погон одређује у циљу што ефикаснијег и економичнијег преузимања меда код свих пчелара чији је мед задовољио тражени квалитет, Погон је дужан да Произвођача благовремено обавести о дану преузимања меда.

 

Погон се обавезује да по обавештењу Произвођача да је мед траженог квалитета,  Произвођачу исплати цену меда преносом средстава на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства на наведени број рачуна у члану 5. ставу 2. по процедури предвиђеној овим Уговором.

 

Погон се обавезује да се мерење и плаћање меда обави на следећи начин:

-Од стране запосленог у Погону (у тренутку узорковања) се врши процена количина меда који је узоркован и то се уписује у Фо-Формулар пријаве узорковања;

-По правилу, пар дана пре него се дође по мед, пчелару се уплаћује 90% суме за процењену количину меда (претпоставка је да грешка у процени вероватно не може бити већа од 10%). Током самог преузимања, пре утовара на камион, мед се мери заједно са амбалажом на баждареној ваги Погона, непосредно испред Произвођача, а што ће се навести у отпремници приликом преузимања меда и амбалаже који потписује Произвођач и овлашћено лице за преузимање од стране Погона;

-У Погону се мери тежина амбалаже након њеног пражњења (ако је амбалажа Произвођачева, биће му враћена у разумном року, који економски највише одговара Погону), та тежина се одузима од укупно измерене количине меда у дворишту односно поседу Произвођача приликом његовог преузимања, и Произвођачу се одмах исплаћује остатак новца до реалне тежине меда;

-Ако је случајно грешка у процени количине меда била већа од 10% на штету Погона, Произвођач је дужан да вишак уплаћеног новца врати Погону уплатом на рачун у Поштанској штедионици а.д., Београд: 200-2987910101033-61, у року од 5 дана од дана обавештења путем телефона од стране запосленог у Погону. Тај телефонски разговор се снима и архивира, на шта Произвођач пристаје потписивањем овог Уговора.

 

Уговорена цена

 

Члан 5.

 

Погон се обавезује да Произвођачу исплати уговорену гарантовану цену меда од:

 

 • 5,5 евра за килограм;
 • 5,5275 евра за килограм за пчеларе власнике златне картице лојалности СПОС-у;
 • 5,533 евра за килограм за пчеларе власнике дијамантске картице лојалности СПОС-у;
 • 5,588 евра за килограм за пчеларе власнике платинасте картице лојалности СПОС-у.

 

Исплата се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

 

На наведену цену меда Погон ће Произвођачу обрачунати и исплатити ПДВ надокнаду у износу од 8% што укупно износи (цифре су изражене у еврима, али се 8% обрачунава на динарску вредност основне цене меда, након њеног прерачуна у динаре по средњем курсу НБС на дан исплате):

 

 • 0,44 евра за килограм;
 • 0,4422 евра за килограм за пчеларе власнике златне картице лојалности СПОС-у;
 • 0,44264 евра за килограм за пчеларе власнике дијамантске картице лојалности СПОС-у;
 • 0,44704 евра за килограм за пчеларе власнике платинасте картице лојалности СПОС-у.

 

 

ПДВ надокнада ће пчелару бити исплаћена у складу са законом.

 

Укупна сума која ће Произвођачу бити исплаћена по килограму предатог меда Погону је (збир горе наведених ставки):

 

 • 5,94 евра за килограм;
 • 5,9697 евра за килограм за пчеларе власнике златне картице лојалности СПОС-у;
 • 5,97564 евра за килограм за пчеларе власнике дијамантске картице лојалности СПОС-у;
 • 6,03504 евра за килограм за пчеларе власнике платинасте картице лојалности СПОС-у.

 

 

Количина меда коју је Погон откупио од Произвођача је ____________ кг.

 

Плаћање ће се извршити преносом средстава на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства на  број рачуна: ____________________________________ код банке: _________________________________________________________________.

 

Члан 6.

 

Овај Уговор може да откаже свака од уговорних страна, достављањем писмене изјаве о раскиду уговора другој уговорној страни под условима и у случајевима утврђеним Законом и овим Уговором.

 

Погон има право на једнострани раскид уговора у сваком тренутку уколико Произвођач не поступа у свему у складу са условима и процедуром предвиђеном од стране Погона, не испуњава своје обавезе из овог Уговора, или их испуњава несавесно, супротно или их обавља супротно интересу Погона. Свако кршење овог Уговора од стране Произвођача на начине посебно наведене у Уговору, подразумева надокнаду сваке врсте штете нанете Погону.

 

Члан 7.

 

Сва комуникација између Произвођача и Погона ће се обављати искључиво у писаној форми и то електронским путем, односно путем следећих мејлова: [email protected] за Погон, _________________________ за Произвођача, или СМС или ВИБЕР порукама (бројеви телефона Погона 064/65-77-833, 060/444-07-07, 064/65-77-836; број телефона Произвођача _______________________), осим у случајевима који су овим Уговором предвиђени да се могу обавити и путем телефонског позива. У случају да Произвођач нема ни мејл ни мобилни телефон, нити неког од укућанина који их има и који му их може услужно уступити, комуникација ће се обављати путем фиксног телефона уз обавезно снимање, што Произвођач потписивањем овог Уговора недвосмислено прихвата.

 

Обе уговорне стране се обавезују да потврде пријем мејла, СМС или ВИБЕР порука, такође електронским путем.

 

Овај Уговор Погон може јавно објавити у потпуности, без скривања било којих његових делова, на шта Произвођач недвосмислено пристаје потписивањем овог Уговора.

 

Члан 8.

 

Ризик пропасти и оштећења меда из члана 1. овог Уговора до утовара на камион, односно друго возило, сноси Произвођач, а од утовара на камион Погон.

 

Члан 9.

 

Измене и допуне овог Уговора (анекс уговора) су пуноважне само ако су учињене у писаној форми.

 

Члан 10.

 

Произвођач је обавештен од стране Погона да се његови подаци прикупљају ради пословног/уговорног односа, узорковања и откупа меда, и да се подаци прикупљају искључиво у наведене сврхе и у друге сврхе које могу унапредити продају меда преко Погона, а у складу са пословном политиком Погона и да се у друге сврхе не могу користити, осим на начине предвиђене овим Уговором. Потписивањем овог Уговора, Произвођач је сагласан да је упознат са одредбама Закона о заштити података о личности и даје своју пуну сагласност на обраду и коришћење у наведене сврхе његових података о личности које стоје у овом Уговору и документацији која је саставни део овог Уговора. Такође, Произвођач недвосмислено прихвата да се сви његови лични и други подаци, као и сва догађања и фото и видео документација настала током реализације овог Уговора, могу користити и на начин прописан у ставу 3. члана 7. овог Уговора, као и у члану 3.

 

Члан 11.

 

За све што овим уговором није изричито регулисано примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 (УСЈ), 57/1989, „Службени лист СРЈ”, број 31/1993) и других важећих прописа Републике Србије, а уговорне стране поступаће у својим међусобним односима савесно и у складу са добрим пословним обичајима.

 

Члан 12.

 

Све евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране решаваће споразумно, а за случај да спор не реше мирним путем уговарају стварну надлежност суда у Крагујевцу.

 

Члан 13.

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.

 

Члан 14.

 

Овај Уговор сачињен је у 3 (три) истоветна примерка од којих 2 (два) задржава Погон, а 1 (један) Произвођач.

 

У Рачи,

Дана ___________________ године.

 

 

                      ПОГОН                                                                                            ПРОИЗВОЂАЧ

 

 

_________________________                                              _________________________

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE