SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

URGENTNA VEST ZA PREDSEDNIKE UDRUŽENJADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.157

Obaveštavamo ovlašćena lica za zastupanje (predsednike) svih postojećih društava da su dužni da najkasnije do 31. januara 2019. godine (SUTRA) evidentiraju podatke koje zahteva Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS“, broj 41, od 31. maja 2018. godine) na sajtu APR-a. ZNAČI, SUTRA JE POSLEDNJI DAN.

Ovim Zakonom uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika. Ovaj Zakon (između ostalih pravnih lica) se odnosi i na postojeća udruženja, koja su registrovana do 31. decembra 2018. godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira tražene podatke (iz člana 5. stav 2. ovog Zakona) u Centralnu evidenciju, koju vodi Agencija za privredne registre (APR) u elektronskoj formi.

Naime, Zakon propisuje obavezu za ovlašćena lica za zastupanje udruženja da evidentiraju podatke u zavisnosti kojoj od kategorija pripada stvarni vlasnik. To su sledeći podaci o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta:

1) za domaće fizičko lice – lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta;

2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo;

3) za izbegla ili prognana lica – lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta;

4) osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta (iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)–(5) i stava 2. Zakona).

Pored navedenog, za ubuduće, obaveštavamo Vas i da će svaka sledeća promena koja se odnosi na Vaše postojeće udruženje morati da bude evidentirana, a odnosi se na promenu vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i druge promene svojstva stvarnog vlasnika koje ovaj Zakon propisuje.

Za detaljne informacije molimo da pogledate Uputstva APR-a: 

 http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx

A pitanja u vezi sa postupkom evidentiranja možete slati na elektronsku adresu [email protected] kao i putem pozivanja Info centra APR-a na sledeći broj telefona 011 20 23 350. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien