SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА КАО ОБВЕЗНИЦИМА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.678

Савез пчеларских организација Србије (СПОС) подсећа сва удружења (пчелара) да су и она (као и друга правна лица) обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине сходно закону и подзаконским актима који уређују то питање.

 

Ових дана смо сазнали да су и појединим удружењима пчелара Савеза пчеларских организација Србије (СПОС) из локалних пореских администрација стигла решења којима им се утврђује висина годишњег износа накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину и да су удружења дужна да утврђени доспели износ пореске обавезе под претњом наплате принудним путем плате у року од 15 дана од дана достављања решења, као и да се на износ утврђене пореске обавезе и аконтација које нису плаћене у прописаном року, обрачунава и плаћа прописана камата. Пре тог сазнања, већина удружења није била информисана да се то односи и на удружења пчелара јер знамо сви да удружења пчелара обављају одређене активности које утичу на животну средину управо у циљу заштите и унапређивања животне средине. Наша правна служба је размотрила то питање а то можете видети у наставку текста.

 

Наиме Закон о накнадама за коришћење јавних добара (у даљем тексту: Закон) у члану 134. („Сл. гласник РСˮ, бр.  95/18 и 49/19) прописује да је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, поред осталих, и правно лице које обавља одређене активности које утичу на животну средину и да је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединице локалне самоуправе (у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода) до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада. Пријава се подноси локалној пореској администрацији на Обрасцу 1 (модел у прилогу текста) у штампаном облику или електронским путем преко сервиса Е-управе ОВДЕ (уз обавезу ауторизације Вашег приступа Јединственом информационом систему локалне пореске администрације).

 

Ближе критеријуме за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, као и износе тих накнада за одређене активности у оквиру износа прописаних Законом утврђује Влада на предлог ресорног министарства за заштиту животне средине. То је и учињено Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Сл. гласник РСˮ, бр.86/19, 89/19). Означена Уредба прописује да делатност удружења има мали утицај на животну средину, те она као таква плаћају износ накнаде сходно томе да ли су разврстана као велико, средње, мало или микро правно лице сходно закону којим се уређује рачуноводство.

 

Дакле износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине зависи од процењене количине загађења, односно степена негативног утицаја на животну средину (који може бити велики, средњи или мали) а који настаје обављањем активности правног лица. А такође износ накнаде зависи и  од тога да ли је правно лице одноно удружење разврстано као велико, средње, мало или микро правно лице сходно закону којим се уређује рачуноводство.

Степен негативног утицаја активности правних лица које утичу на животну средину одређује се према претежној делатности коју обавља обвезник накнаде. Под претежном делатношћу сматра се она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице остварило највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

 

На основу горе наведеног, уколико Вам је достављено решење од стране локалне пореске администрације остаје Вам могућност да поступите по њима или уколико сматрате да постоји основ за жалбу исту изјавите сходно упутству о правном средству које се обавезно налази на крају решења. А она удружења, односно одговорна лица, која нису поднела пријаву потребно је да то учине ОДМАХ, чак и ако касне, јер је то законска обавеза, као и да контактирају органе локалне пореске администрације у циљу извршења законом прописаних обавеза као савесна лица.

 

Сачинио: Ненад Портић

 

 

Прилог модел: 

 

Образац 1

ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ

ПИБ

 

Матични број

 

Пословно име

 

Назив и шифра претежне делатности регистроване у Агенцији за привредне регистре

 

Назив и шифра претежне делатности од које се остварује највише прихода у претходној години

 

Адреса седишта правног лица или предузетника

 

 

 

 

 

Одговорно лице

Име и презиме

 

Функција

 

Телефон

 

E-mail

 

Степен негативног утицаја активности правног лица или предузетника према претежној делатности

велики утицај на животну средину

 

средњи утицај на животну средину

 

мали утицај на животну средину

 

Пословни приход правног лица или предузетника остварен у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде

 

Величина правног лица или предузетника разврстана у складу са прописом којима се уређује рачуноводство:

1. велико

2. средње

3. мало

4. микро правно лице, односно предузетник

Јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност.

 

Потпис подносиоца пријаве

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien