SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ZBOG TROVANJA PČELA NA VOĆU SUD PRESUDIO U KORIST PČELARADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.103

Apelacioni sud u Nišu, presudom 31 Gž, 1486/2019, od 30. 10. 2019. godine, potvrdio je presudu Osnovnog suda u Leskovcu, sudske jedinice u Vlasotincu 49P br. 649/18, od 25. 5. 2018. godine, kojom se tuženi Ljubomir Krstić i Petar Petrović, obojica iz Vlasotinca, obavezuju da tužiocu Tihomiru Todoroviću, iz Vlasotinca, solidarno plate štetu, na ime naknade štete za uništene – uginule pčele, a koje su tuženici prskanjem raznim otrovnim sredstvima uništili, IZNOS OD 685.100 DINARA, sa zateznom kamatom, počev od 30. 3. 2014. godine.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilac Tihomir Todorović je vlasnik kp br. 917 voćnjak na mestu zvanom „Bara“ u KO Crnatovo, posedovao uređen pčelinjak sa 44 košnice, uredno obeležen i registrovan pod br. 71152001055 kao porodično poljoprivredno gazdinstvo. U neposrednoj blizini nalaze se voćnjaci tuženih. Dana 29. 3. 2014. godine, tužilac je otišao do svog pčelinjaka i primetio da ispred svake košnice ima uginulih pčela. Dana 30. 3. 2014. godine, tužilac je zajedno sa inspektorom izašao na teren, radi utvrđivanja uzroka uginuća pčela i tom prilikom su uzeti uzorci pčela i grana susednih voćnjaka, radi veštačenja, od strane Zavoda za sudsku medicinu, gde su i poslati uzorci na veštačenje, o čemu je republički inspektor Srđan Šušulić sačinio i zapisnik o inspekcijskom pregledu, navedenog dana.

Iz izveštaja Zavoda za sudsku medicinu u Nišu, od 22. 5. 2014.  i 3. 6. 2014. godine, utvrđeno da je uzrok uginuća pčela prisustvo otrova pod nazivom „dimetoat“, kao i da je prisustvo ovog otrova dokazano i na granama drveća i cvetova, koje su Zavodu dostavljene zajedno sa pčelama. Iz nalaza i mišljenja veštaka poljoprivredne struke, od 15. 12. 2016. godine, utvrđeno je da je tužilac kritičnom prilikom pretrpeo štetu u novčanom iznosu od 685.100 dinara, od čega na ime izgubljene dobiti iznos od 443.100 dinara i na ime nabavke novih rojeva 242.000 dinara. Uviđajem suda na licu mesta, utvrđeno je da su voćnjaci tuženih na udaljenosti 200 metara od voćnjaka tužioca, pri čemu prvo nailazi voćnjak Ljubomira, a na 15 metara nalazi se voćnjak Petra, oba pod kulturom šljiva, te se u blizini nalazi još jedan voćnjak, koji se, po kazivanju tužioca, ne obrađuje godinama. Ocenom izvedenih dokaza, saslušanjem parničnih stranaka i svedoka Nikole Pešića, prvostepeni sud je utvrdio da su tuženi kritičnog dana prskali svoje voće.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, prvostepeni sud je pravilno zaključio da je tužilac dokazao da je usled radnji za koje su dgovorni zužioci, pretrpeo štetu u novčanom iznosu od 685.100,00 dinara, koju su tuženi dužni da mu solidarno naknade, pa je primenom materijalnog prava iz člana 43. stav 1, tač. 7. i čl. 49, stav 1 i stav 2, Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, i člana 134, stav 1 i člana 155, Zakona o obligacionim odnosima odlučio kao u stavu prvom u izreci, u delu dosuđenog iznosa naknade štete. 

U smislu odredaba Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (Sl. glasnik RS, br. 49/2009 i 17/2009) koji zakon se, suprotno žalbenim navodima, primenjuje u ovoj pravnoj stvari, zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja u vreme cvetanja bilja, koja su toksična za pčele. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien