SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

STANDARD GlobalGAPDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.864

Edukativni seminari na temu standarda GlobalGAP biće održani u sledećim gradovima: Čačak (22. januar 2009. godine), Niš (23. januar 2009. godine), Novi Sad (26. januar 2009. godine), Smederevo (30. januar 2009.godine) i Subotica (11. februar 2009. godine).

Sticanje poverenja kupca u najviši nivo kvaliteta i bezbednosti poljoprivrednih proizvoda jedan su od imperativa stavljenih pred tržišno orjentisane proizvoñače poljoprivrednih proizvoda. Da bi iskoristili potencijal u proizvodnji voća i povrća, podigli nivo kvaliteta i konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda, neophodno je da proizvoñači u Srbiji svoju praksu prilagode zahtevima standarda GlobalGAP. Standard GlobalGAP predstavlja preduslov za izvoz voća i povrća iz Srbije na mnoga svetska tržišta, a noročito tržište Evropske unije, a predviđa se da bi on u narednom periodu mogao postati i uslov za dobavljače trgovinskim lancima na domaćem tržištu. 

Sa ciljem da Vas informišemo o zahtevima, postupku uvoñenja i sertifikacije standarda GlobalGAP i mogućnostima za poboljšanje plasmana voća i povrća kroz primenu ovog standarda, kao i o Progamu podrške za meñunarodne standarde koji sprovodi USAID Agrobiznis projekat, predlažemo Vam da prisustvujete seminaru na temu:

“Standard Global G.A.P. – Korak ka globalnom tržištu”

koji će se održati u Nišu, 23. januara 2009. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ul. Pariskih komuna bb, (pored Gradske opštine Mediana), sa početkom u 10h. Za detaljne informacije u drugim gradovima morate se raspitati u lokalnim kancelarijama, ovo su podaci kojima trenutno raspolažemo. 

Serija edukativnih seminara o GlobalGAP-u je prva faza implementacije Programa podrške agrobiznisima u Srbiji u procesu uvoñenja i/ili sertifikacije meñunarodnih standarda GlobalGAP, ISO 14001 i ISO 22000 koji finasira USAID Agrobiznis projekat. Cilj celokupnog programa je da se, kroz pružanje stručne i finansijske pomoći, proces uvoñenja međunarodnih standarda omasovi i ubrza i time doprinese podizanju nivoa kvaliteta i konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda, što će olakšati njihov plasman na sve zahtevnijem svetskom tržištu.

Primarni cilj programa za GlogalGAP je podsticanje grupne sertifikacije individualnih proizvođača organizovanih u zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednih proizvoñača, a sekundarni fokus je sertifikacija privrednih društava angažovanih u primarnoj proizvodnji, i izuzetno individualna sertifikacija poljoprivrednih prozvoñača u skladu sa kriterijumima USAID Agrobiznis projekta.

Pojedinačna pomoć kreće se do 50% ukupnih troškova uvoñenja standarda, i do 70% troškova sertifikacije, do maksimalnog iznosa od 5.000 dolara po korisniku i po pojedinačnoj aktivnosti (uvođenje odnosno sertifikacija). Program će trajati do 30. septembra 2009. godine. 

Edukativni seminar na temu standarda GlogalGAP biće održani u sledećim gradovima: Čačak (22. januar 2009. godine), Niš (23. januar 2009. godine), Novi Sad (26. januar 2009. godine), Smederevo (30. januar 2009.godine) i Subotica (11. februar 2009. godine). 

Program edukativnog seminara

“Standard Global G.A.P. – Korak ka globalnom tržištu”

Niš, 23. januar 2009. godine

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ul. Pariskih komuna bb (pored Gradske opštine Mediana)

10:00

1. Uvodni deo

– Registracija učesnika

– Informacije o USAID Agrobiznis projektu i Pogramu podrške uvoñenju

standarda GlobalGAP, ISO 14001 i ISO 22000

2. Opšte informacije o standardu GlobalGAP

– Principi standarda GlobalGAP / Šta je GlobalGAP?

– Ciljevi GlobalGAP-a

– Kratak opis GlobalGAP-a (IFA, PPM, CFM), područje primene i zahtevi

3. Marketinške prednosti primene standarda GlobalGAP

– Međunarodni standardi u poljoprivredi, i prerañivačkoj industriji, drugi standardi kvaliteta vezani za standard GlobalGAP (HACCP, ISO 9001, ISO 22000 i ISO 14001)

– GlobalGAP u svetu

– GlobalGAP u Srbiji

– Pristup domaćim i stranim tržištima – individualni ili zajednički nastup

– Povezivanje proizvođača sa prerađivačima i kupcima

11:30 – 11:50 Pauza za kafu

11:50

4. Proces pripreme za sertifikaciju GlobalGAP-a

– Normativna dokumenta (Opšti pravilnik, kontrolne tačke i kriterijumi usaglašenosti, upitnik ili „ček lista“)

– Opšta pravila (Korisnici, obaveze, ovlašćena sertifikaciona tela, proces registracije i sertifikacije)

5. Zahtevi za sertifikaciju

– 4 modela sertifikacije (grupna sertifikacija nasuprot individualne sertifikacije)

– Neusaglašenost sa zahtevima i kriterijumima standarda GlobalGAP i sankcije

– Pravila za upotrebu žiga i znaka GlobalGAP, broj klijenta i registracioni broj

13:30 – 13:45 Pauza za kafu

13: 45 – 15:00 Radionica na temu sledivosti, analize rizika za proizvodnju na poljoprivrednom dobru, „ček liste“, potrebnih evidencija i interaktivna diskusija.

Ciljna publika edukativnih seminara su menadžeri poljoprivrednih zadruga i udruženja poljoprivednih proivođača, rukovodioci privrednih društava angažovanih u primarnoj proizvodnji, individualni poljoprivredni proizvođači, menadžeri za kvalitet, izvoznici i druga zainteresovana lica. 

Koristan sajt: www.globalgap.eu

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE