SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

POGODNOSTI OKO ČLANARINE ZA NAREDNU 2012. GODINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.758

IO SPOS-a je na svojoj jučerašnjoj sednici doneo odluku o vrednosti članarine u SPOS-u za narednu, 2012. godinu, kako bi svojim članovima u narednoj godini omogućio učešće na Simpozijumu Apimondije po pet puta nižoj ceni od ostalih zainteresovanih, ali i kako bi im omogućio da se učlane u SPOS za 2012. godinu uz ovogodišnju vrednost članarine, ako je uplate u odgovarajućem roku.

Čla­na­ri­na u SPOS-u u ovoj, 2011. go­di­ni iz­no­si 1300 di­na­ra, kao i u prošle, 2010. godine, i ob­u­hva­ta sva pra­va osim do­bi­ja­nja ča­so­pi­sa Pče­lar. Čla­no­vi SPOS-a ima­ju zna­ča­jan po­pust na ča­so­pis, te je za njih ča­so­pis Pče­lar sa­mo 600 di­na­ra. Inače, u ovoj godini, SPOS je već pre više od mesec dana prevazišao prošlogodišnji broj članova, te koristimo priliku da vam se zahvalimo na poverenju, i da ponovimo da ćemo ispuniti sva data obećanja, te da vas nećemo izneveriti ni u jednom segmentu rada, kao što to nismo učinili ni do sada.

Međutim, pošto SPOS u saradnji sa svetskom pčelarskom organizacijom APIMONDIA organizuje Simpozijum Apimondije 18. i 19. februara 2012. godine u Sava centru u Beogradu, i pošto je sa Apimondijom dogovoreno da članovi SPOS-a iz Srbije mogu da kupe dnevne ulaznice za Simpozijum i prateću pčelarsku izložbu (APIEXPO, tj. Četvrti državni pčelarski sajam, sa brojnim izlagačima iz inostranstva) po 5 puta nižoj ceni od ostalih zainteresovanih pčelara iz Srbije, IO SPOS-a je doneo odluku da ponudi povoljnost pčelarima, da članarinu za narednu godinu plate po ovogodišnjoj ceni, ako je uplate u naznačenom roku, jer će članarina naredne 2012. godine biti veća. Podsećamo da SPOS ove godine nije podizao članarinu, a naredne godine podići će je otprilike za očekivani nivo inflacije u ovoj 2011. godini, kako bi vrednost održao na istom nivou kao u ovoj godini. Znači, članarina u 2012. godini ostaće realno ista kao u ovoj 2011. godini, iako će se časopis Pčelar od januara 2012. godine štampati na povećanom broju strana, što će implicirati i značajno veću poštarinu, ali, pošto će SPOS naredne godine biti rasterećen nekih drugih troškova, prebaciće sredstva u ove svrhe iz drugih stavki budžeta.

Tako je IO SPOS-a odlučio da se svi zainteresovani pčelari koji žele da budu članovi SPOS-a i u narednoj 2012. godini, mogu učlaniti po ovogodišnjoj vrednosti članarine od 1300 dinara (plus 600 dinara za časopis Pčelar), ako članarinu uplate do 30. septembra 2011. godine. Društva pčelara su dužna da članarinu za te članove prenesu na žiro račun SPOS-a najkasnije do 3. oktobra 2011. godine, ili se niža vrednost članarine ne može priznati, te će morati da se doplati razlika (300 dinara kod pune članarine).

Inače, članarina u SPOS-u u 2012. godini iznosiće 1550 dinara (plus 650 dinara za časopis Pčelar). Znači, puna članarina u 2012. godini iznosiće 2200 dinara, umesto 1900 u ovoj godini, što je uvećanje od očekivanih 15% inflacije u ovoj godini. Znači, realna vrednost članarine ostaje ista, a članovi će primati obimniji časopis Pčelar. Ostale pogodnosti biće pravovremeno objavljene, pripremamo prijatna iznenađenja.

Pošto ćemo Sava centru morati pravovremeno da dostavimo spisak članova SPOS-a, kako bi ste na ulazu na Simpozijum mogli da se legitimišete da ste član SPOS-a iz Srbije, da bi ušli po 5 puta nižoj ceni od redovne, to u praksi znači da svi koji žele da po povlašćenoj ceni posete Simpozijum i veliku svetsku pčelarsku izložbu APIEXPO, članarinu za 2012. moraju da uplate najkasnije do 31. decembra ove, 2011. godine, kako bi SPOS tokom januara sredio spiskove i do kraja januara ih dostavio nadležnoj službi Sava centra. Znači, članovi SPOS-a koji članarinu uplate nakon 1. januara 2012. godine neće moći iz tehničkih razloga, da prisustvuju Simpozijumu po povlašćenoj, 5 puta manjoj ceni. Članarinu koju pčelari uplate do 31. decembra 2011. godine, Društva pčelara moraju preneti na SPOS-ov račun najkasnije prvog radnog dana u 2012. godini, i istog dana moraju da pošalju spiskove SPOS-u. Naravno, sve to mogu učiniti i ranije, tokom 2011. godine, ali ne kasnije od navedenog roka, ili njihovi članovi neće moći da koriste ovu značajnu beneficiju.

Naravno, kao i prethodnih godina, na tu su­mu tre­ba do­da­ti i čla­na­ri­nu svom lo­kal­nom op­štin­skom dru­štvu pče­la­ra, jer ne mo­že­te po­sta­ti član SPOS-a di­rekt­nom upla­tom čla­na­ri­ne SPOS-u (ta­ko po­sta­je­te sa­mo pret­plat­nik na ča­so­pis), već is­klju­či­vo pre­ko lo­kal­nog dru­štva pče­la­ra, shod­no Sta­tu­tu, jer je SPOS za­pra­vo Sa­vez pče­lar­skih or­ga­ni­za­ci­ja (dru­šta­va i udru­že­nja), a ne sa­vez pče­la­ra.

Pret­pla­ta na ča­so­pis (bez član­stva u SPOS-u i bez ika­kvih dru­gih pra­va osim pri­ma­nja 12 bro­je­va ča­so­pi­sa na kuć­nu adre­su u Sr­bi­ji) u 2012. godini iz­no­si 1800 di­na­ra.

Sa 600 di­na­ra se u SPOS mo­gu pu­no­prav­no učla­ni­ti sa­mo čla­no­vi uže po­ro­di­ce pče­la­ra ko­ji je već član sa 1550 ili 2200 di­na­ra, ko­ji ži­ve na is­toj adre­si (tzv. po­ro­dič­ni član), ali uz po­dat­ke o čla­nu tre­ba do­sta­vi­ti fo­to­ko­pi­ju lič­ne kar­te po­sto­je­ćeg čla­na i po­ro­dič­nog čla­na (adre­sa mo­ra da se po­kla­pa). I po­ro­dič­ni član mo­ra naj­pre bi­ti član lo­kal­ne pče­lar­ske or­ga­ni­za­ci­je, da bi bio član SPOS-a. Po­ro­dič­ni član ima sva pra­va kao i član sa 1550 ili 2200 di­na­ra, osim ča­so­pi­sa (ula­zi i u broj za de­le­ga­te na Skup­šti­ni SPOS-a, za na­gra­de i pri­zna­nja SPOS-a i slič­no).

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien