SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPOS SE BORI ZA STVARANJE ZAKONODAVSTVA KOJE BI EFIKASNO ŠTITILO PČELE OD TROVANJADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.911

       Donošenjem nacrta Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, država planira da ukine i ono malo privilegija i zaštite koje su pčelari imali kroz Zakon o zaštiti bilja koji će uskoro biti ukinut. Član 69 nacrta Zakona o sredstvima za zaštitu bilja koji se tiče zaštite pčela je jako nepovoljan za pčelare, pa je IO SPOS-a odlučio da u okviru javne rasprave ponudi svoj predlog člana 69 ovog Zakona i prosledi ga Ministarstvu poljoprivrede, tj. Upravi za zaštitu bilja.

 
Predlog člana 69 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja
 
            (1) Pravna i fizicka lica i preduzetnici koji primenjuju preparate i druge proizvode na otvorenom prostoru u poljoprivredi i šumarstvu, ne smeju koristiti preparate i druge proizvode koji su, u skladu sa rešenjem o registraciji (autorizaciji, odobrenju) odnosno o upisu u registar drugih proizvoda, otrovni za pčele u vreme cvetanja biljaka, osim u slučaju ako se najbliža pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje 5 kilometara od mesta tretiranja.
            (2) Pravna i fizička lica i preduzetnici koji primenjuju preparate i druge proizvode na otvorenom prostoru u poljoprivredi i šumarstvu, mogu koristiti preparate i druge proizvode koji su, u skladu sa rešenjem o registraciji (autorizaciji, odobrenju) odnosno o upisu u registar drugih proizvoda, otrovni za pčele u vreme kada tretirane biljke ne cvetaju, ali cveta negajeno bilje i korov oko tretiranih biljaka, s tim što su pre toga dužni da primene jednu od sledeće dve mere:
            1. da na 48 sati pre primene obaveste držaoce pčela, njihove asocijacije u opštinama gde se koriste preparati i opštinske organe uprave nadležne za poslove poljoprivrede o predstojećoj primeni pismenim putem uz obezbeđenje dokaza o primopredaji dokumenta, sa preciznim navođenjem mesta, datuma, vremena početka, načina primene i vremena završetka primene preparata, kako bi pčelari preduzeli odgovarajuće mere u cilju zaštite pčela, osim u slučaju ako se najbliža pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje 5 kilometara od mesta tretiranja.
            2. da pre primene preparata i drugih proizvoda na otvorenom prostoru u poljoprivredi i šumarstvu, izvrše košenje ili drugo uklanjanje negajenog bilja i korova koji cvetaju.
            (3) Uprava, opštinski organ Uprave nadležan za poslove poljoprivrede ili drugi nadležni državni organ može odrediti reon, mesto, dan, vreme i dužinu trajanja tretmana biljaka sa preparatima i drugim proizvodima. Doneta odluka o jednovremenom tretiranju je obavezna za fizička i pravna lica i preduzetnike, koji se, zajedno sa asocijacijama pčelara u opštinama gde se koriste preparati, obaveštavaju pismenim putem uz obezbeđenje dokaza o primopredaji dokumenta, sa preciznim navođenjem mesta, datuma, vremena početka, načina primene i vremena završetka primene preparata, kako bi pčelari preduzeli odgovarajuće mere u cilju zaštite pčela, osim u slučaju ako se najbliža pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje 5 kilometara od mesta tretiranja.
            (4) Ako držalac pčela primeni meru privremenog preseljenja pčelinjih društava (ne duže od 30 dana) na drugu lokaciju u svojoj ili susednoj opštini, tokom primene preparata i drugih proizvoda na otvorenom prostoru u poljoprivredi i šumarstvu, nije dužan da pribavi Uverenje o zdravstvenom stanju pčelinjih zajednica.
            (5) Uprava ili Uprava za veterinu može, najmanje 24 sata pre početka primene preparata i drugih proizvoda iz stava 1. ovog člana, odrediti posebne mere, uslove za primenu. Na određivanje ovih mera se ne primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku.
            (6) Ako odgajivač pčela posumnja da pčele uginjavaju kao posledica primene preparata ili drugih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu, o tome, bez odlaganja, obaveštava Upravu za veterinu, Upravu i opštinski organ Uprave nadležan za poslove poljoprivrede. Uprava za veterinu, zajedno sa Upravom, preduzima ispitivanje, uzima uzorke uginulih pčela i tretiranih biljaka i vrši odgovarajuće toksikološke i veterinarske analize. O rezultatima analiza pismeno obaveštava odgajivača pčela i opštinski organ Uprave nadležan za poslove poljoprivrede. Isto tako, Uprava za veterinu šalje kompletan dosije o ispitivanju Upravi.
            (7) Prava na nadoknadu štete od strane fizičkog i pravnog lica i preduzetnika koji su upotrebili preparate i druge proizvode suprotno odredbama ovog člana, imaju samo odgajivači pčela koji su preduzeli sve mere zaštite pčela, nakon propisanog obaveštavanja iz ovog člana o primeni preparata i drugih proizvoda na datom području. Nadoknada štete vrši se po tržišnoj vrednosti postradalih pčelinjih zajednica i prosečnog godišnjeg prinosa svih pčelinjih proizvoda.    
            (8) Nije dozvoljena primena iz vazduhoplova preparata i drugih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu koji su otrovni za pčele.
            (9) Bliže uslove za zaštitu pčela pri primeni preparata i drugih proizvoda propisuje ministar.

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien