SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

BAGREMOV MED IZ ŠUMADIJSKE KOLUBARE DOBROG KVALITETADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.686

U „visokostručnim“ pčelarskim krugovima postojala su, istina pojedinačna mišljenja, ponekad iskazivana i na nekim značajnim pčelarskim skupovima, da je med sa prostora Lazarevca kontaminiran. Takva zabluda je podstakla članove UP „Budućnost“ iz Lazarevca da u periodu 2008–2009. godine planira i izvrši ispitivanje kvaliteta bagremovog meda.

Tokom 2008. godine, u udruženju je urađen elaborat za ocenu kvaliteta, na osnovu kojeg je lokalna gradska uprava odobrila finansijska sredstva, te omogućila realizaciju ispitivanja. Predviđeno je da se ispitivanjima pokrije celokupna teritorija opštine Lazarevac, kao i bliže okruženje.

U saradnji sa opštinskom veterinarskom inspekcijom, uzet je po jedan uzorak bagremovog meda od 22 pčelara, koji su prethodno izvršili i zdravstveni pregled legla i pčela. Prema lokaciji pčelinjaka, svi uzorci su svrstani u tri grupe i to:

Grupa I: 11 pojedinačnih uzoraka meda koji pokrivaju centralni i severoistočni deo opštine, gde se i vrši eksploatacija uglja (tzv. polja rekultivacije koja su planski zasađena bagremovom šumom)

Grupa II: 6 pojedinačnih uzoraka iz jugozapadnog dela opštine (bez ikakve industrije)

Grupa III: 5 uzoraka van opštine, ali iz najbližeg okruženja

Ispitivanja su vršena na Fakultetu veterinarske medicine i u Centru za ispitivanje namirnica, pod rukovodstvom prof. dr Milana Baltića.

Ispitivanja na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla pomenutog fakulteta, su izvršena prema odredbama Pravilnika o kvalitetu meda i drugim zahtevima za med (Sl. list 45/2003). Senzornom analizom je utvrđeno da su svi uzorci bagremovog meda karakterističnog prijatnog mirisa i ukusa, gustine svojstvene vrsti meda, i bez vidljivih primesa (saća, delova tela pčela, mehaničkih primesa i sl.). Boja se kretala od svetlo žute do žute.

Rezultati hemijskih i bakterioloških analiza su prikazani u tabeli 1, uz napomenu da je u svakom pojedinačnom izveštaju konstatovano da nije utvrđeno prisustvo antibiotika i sulfonamida, kao ni prisustvo mikroorganizama. To nam ukazuje na odgovornost i profesionalnost samih pčelara.

Tabela 1.

Na Fakultetu veterinarske medicine, za sve tri grupe pripremljen je po jedan srednji reprezentativan uzorak i dostavljen Centru za ispitivanje namirnica, radi daljeg ispitivanja na prisustvo mikroelemenata, teških metala i metaloida. Rezultati tih ispitivanja su prikazani u tabeli 2.

Tabela 2.

Iz laboratorijskih rezultata se jasno vidi, da teških metala u uzorcima nije bilo moguće detektovati, a da jedino postoji razlika u količini gvožđa, ali da je ona daleko ispod granične vrednosti.

Svi ovi rezultati izazivaju zadovoljstvo kod pčelara, ali i kod potrošača. Lazarevačko pčelarstvo je razvijeno, i solidno organizovano, pa sve neodgovorne priče i sumnje u ispravnost meda izazivaju ljutnju. To posebno dolazi do izražaja, kada se uzme u obzir da bagrem u opštini Lazarevac počinje rano sa cvetanjem, pa na pašu dolaze i pčelari iz drugih krajeva Srbije.

Na kraju, treba dodati još i ovo. Postoje namere da se sa ovakvom proverom nastavi i narednih godina. Redovna kontrola vrhunskog proizvoda je njegova najveća i najbolja reklama.

Udruženje pčelara „Budućnost“, Lazarevac

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien