SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KANDIDOVANJE ZA SPOS-ova PRIZNANJA ZA OVU GODINU PO NOVOM PRAVILNIKUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.840

Kandidovanje za priznanja SPOS-a za ovu godinu obavlja se po novom Pravilniku, koji je nastao nakon izmena i dopuna usvojenih na sednici Skupštine SPOS-a 31. januara 2009. godine. 

Formular za kandidovanje možete preuzeti OVDE

Evo celog Pravilnika: 

 

 

На основу члана 19. Статута Савеза пчеларских организација Србије, Скупштина Савеза на седници одржаној 31.јануара 2009. године, усвојила је Измене и допуне Правилника о установљавању и додељивању признања од 1.фебруара 2003.године

 

ПРАВИЛНИК

О УСТАНОВЉАВАЊУ И ДОДЕЉИВАЊУ ПРИЗНАЊА

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Савез пчеларских организација Србије (у даљем тексту: Савез) у циљу подстицања пчелара – појединаца, друштава (удружења) пчелара, органа и радних тела Савеза, предузећа, предузетника, државних органа и организација и удружења грађана на веће прегалаштво ради развоја и унапређења пчеларства у Републици Србији, овим Правилником о установљавању и додељивању признања (у даљем тексту: Правилник) регулишу се:

 1. Врсте признања.
 2. Критеријуми за доделу признања.
 3. Начин предлагања и доношења одлука.
 4. Начин доделе признања.
 5. Поступак евидентирања.
 6. Остало

 

II ВРСТЕ ПРИЗНАЊА

Члан 2.

            За остварен допринос у развоју и унапређењу пчеларства у Републици Србији установљавају се следећа признања:

 1. ДИПЛОМА „ПРОФЕСОР ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ“
 2. ЗЛАТНА МЕДАЉА И ЗВАЊЕ „ЗАСЛУЖНИ ПЧЕЛАР“
 3. ДИПЛОМА „ПОЧАСНИ ЧЛАН САВЕЗА“
 4. ПОВЕЉА
 5. ПОХВАЛНИЦА
 6. ЗАХВАЛНИЦА
 7. ЗЛАТНА ЗНАЧКА САВЕЗА

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

Члан 3.

            ДИПЛОМА „ПРОФЕСОР ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ“ је највеће признање које се у Савезу може доделити пчелару или другом физичком или правном лицу за шири допринос развоју пчеларства у Србији.

 1. Научно-истраживачки рад;
 2. Иноваторство и рационализација у пчеларству;
 3. На пољу образовања и пчеларске културе;
 4. Здравствене заштите пчела;
 5. Пчеларске литературе;
 6. Преводилаштво из стране литературе;
 7. Пчелару појединцу који непрекидно десет година активно доприноси развоју и унапређењу пчеларства;  

Ова диплома може се доделити и страном пчелару уколико је његов допринос утицао и на развој пчеларства у Републици Србији.

Члан 4.

      ЗЛАТНА МЕДАЉА И „ЗВАЊЕ ЗАСЛУЖНИ ПЧЕЛАР“ је посебно признање за пчеларске резултате у Савезу.

      Ово признање може бити додељено пчелару појединцу, члану друштва (удружења), који је непрекидно, најмање 10 година евидентирани члан Савеза, за нарочите заслуге у развоју и унапређењу пчеларства, као што су:

1.      Запажени резултати у руковођењу друштвом (удружењем) пчелара или Савеза;

2.      Запажени резултати у раду у органима управљања;

3.      Запажени резултати на омасовљењу чланства Савеза;

4.      Научно-истраживачки рад у пчеларству;

5.      Постизање завидних резултата у производњи;

6.      Објављивање већег броја стручних текстова који су стручно обогатили часопис „Пчелар“;

7.      Иновације у пчеларству;

8.      Рад на организацији сајмова и изложби;

9.      Рад на пошумљавању са медоносним биљем и заштити човекове околине од загађења;

10.  Рад на пропагирању пчеларства;

11.  Донаторство и спонзорство;

12.  Обука младих категорија пчелара у већем обиму;

13.  Остале активности које појединца пчелара сврставају у ред најбољих;

 

Члан 5.

            ДИПЛОМА „ПОЧАСНИ ЧЛАН САВЕЗА“ је посебна врста признања која може бити додељена:

 • пчелару – појединцу, који је престао да се активно бави пчеларством услед старости или болести а у пчеларском стажу активно је радио на унапређењу и развоју пчеларства;
 • истакнутом државном раднику, који се не бави пчеларством, али који активно помаже развој и унапређење пчеларства;

 

Члан 6.

            ПОВЕЉА је вид признања која може бити додељена:

 • Друштву (удружењу) пчелара приликом прославе одређених јубилеја;
 • Угледним научним радницима и пчеларима за животно дело, а поводом неког личног јубилеја;
 • Другим правним лицима за изузетан допринос пчеларству, а поводом неког јубилеја;

 

Члан 7.

            ПОХВАЛНИЦА И ЗАХВАЛНИЦА  су посебне врсте признања које се могу доделити:

 • пчелару појединцу, за конкретне активности и заслуге у раду друштва (удружења) пчелара и Савеза;
 • другим правним и физичким лицима која су помогла друштва (удружења) пчелара и Савез;

 

Члан 8.

            ЗЛАТНА ЗНАЧКА САВЕЗА је посебни вид признања који може бити додељен:

 • делегацијама пчелара из иностранства при посети Савезу;
 • страним предавачима и научним радницима који сарађују са Савезом;

 

IV НАЧИН ПРЕДЛАГАЊА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРИЗНАЊИМА

 

Члан 9.

            Предлог за доделу признања могу учинити:

 • Друштво (удружење) пчелара;
 • Извршни одбор Савеза;
 • Председник Савеза;
 • Комисија Савеза;

           

Члан 10.

            Предлог са образложењем у писменој форми, на обрасцу који је саставни део овог Правилника, доставља се Комисији за доделу признања, коју образује Извршни одбор. Предлог се доставља једном годишње и то до 30. априла, у текућој години за признања из претходне године.

            Изузетно, када постоје оправдани разлози за хитно доношење одлуке, предлог се може утврдити и доставити у току године, а Извршни одбор Савеза оцењује оправданост и хитност поступка.

При формирању предлога у друштвима (удружењима), за чланове – појединце, треба водити рачуна да додела признања буде од нижих ка вишим, а за диплому „ПОЧАСНИ ЧЛАН САВЕЗА“ да је пчелар поред услова из члана 5. овог Правилника, носилац више од 50% врста признања СПОС-а.

Предлози који се достављају Савезу, морају бити усвојени на годишњој скупштини друштва (удружења).

 

Члан 11.

            Друштво (удружење) пчелара, у односу на број чланова који плаћају чланарину Савезу, а испуњавају услове из овог Правилника, имају право годишње да предлажу за доделу признања:

·         На сваких 100 чланова по једног кандидата за ДИПЛОМУ „ПРОФЕСОР ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ“;

·         На сваких 100 чланова по једног кандидата за ЗЛАТНУ МЕДАЉУ И ЗВАЊЕ „ЗАСЛУЖНИ ПЧЕЛАР“;

·         На основу указаних потреба, кандидата за признање ДИПЛОМА „ПОЧАСНИ ЧЛАН САВЕЗА“;

·         На основу указаних потреба, кандидата за признање ПОВЕЉА;

·         На сваких 50 чланова по једног кандидата за ПОХВАЛНИЦУ;

·         На сваких 50 чланова по једног кандидата за ЗАХВАЛНИЦУ;

Критеријум са бројем чланова друштва (удружења) уважава се када број чланова друштва (удружења) за 50% пређе наведену цифру (50 или 100), а друштва (удружења) са бројним стањем чланова испод 50% у односу на наведени број (50 или 100), имају право да предлажу за доделу признања сваке друге односно четврте године.

Изузетно, када предлог утврђује Извршни одбор Савеза, Председник или Комисија Савеза, а на основу указане потреба и конкретног разлога, предложени кандидати нe утичу на квоту.

 

 

 

Члан 12.

            КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА на основу приспелих предлога, разматра оправданост предлога, утврђује да ли је предлог у складу са критеријумима из овог Правилника, сачињава списак прихваћених предлога и доставља га Извршном одбору на одлучивање.

            Уколико Комисија приликом прегледа предлога утврди да се предлагач није држао одредби овог Правилника, предлог се враћа предлагачу на допуну, исправку или повлачење предлога.

            Рок за доставу допуне или исправке предлога је 30 дана од дана враћања предлога на допуну или исправку.

            Предлагач има право жалбе Извршном одбору уколико није задовољан обавештењем Комисије. Жалба се подноси у року од 8 дана од добијања обавештења, а одлука Извршног одбора је коначна.

 

Члан 13.

            Стручну помоћ у раду Комисије пружа секретар Савеза.

 

Члан 14.

            Извршни одбор Савеза на основу достављене листе кандидата и образложеног предлога од стране Комисије, разматра списе и доноси одлуку о додели признања.

            Одлука о додели признања се објављује у часопису „Пчелар“

 

V НАЧИН ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА

Члан 15.

            Признање се уручује на пригодан начин приликом годишњих скупштина, сајмова, изложби, прослава и слично.

            За уручење признања у друштвима (удружењима) користити присутне представнике изабране у више пчеларске органе-тела.

 

VI ПОСТУПАК ЕВИДЕНТИРАЊА ДОДЕЉЕНИХ ПРИЗАЊА

Члан16.

            Секретар Савеза води регистар додељених признања са свим потребним подацима.

            Друштва (удружења) воде регистар додељених признања за своје чланове.

 

Члан 17.

            Дизајн и графичка решења признања и пратеће документације утврђује Извршни одбор Савеза.

 

Члан18.

            По правилу појединац може добити само по једно од утврђених признања, осим захвалница и похвалница.

 

Члан 19.

            Извршни одбор Савеза овлашћен је да даје тумачење одредби овог Правилника.

 

Члан 20.

            Измене и допуне овог Правилника могу се вршити по поступку за његово доношење.

 

Члан 21.

            Овај Правилник са изменама и допунама ступа на снагу даном доношења на Скупштини, а примењиваће се у предлагању и додели признања од сезоне 2009/2010.

            Ступањем на снагу овог Правилника са изменама и допунама престају да важе одредбе Правилника о признањима у Савезу пчеларских организација Србије донете 01.фебруара 2003.године.


 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien