SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPOS PONOVO INICIRAO KONTROLISANJE KVALITETA MEDA NA TRŽIŠTUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.739

Krajem oktobra su se na akciji u nekim objektima Metroa našli lipov i livadski med po ceni od 237,59 dinara za 1 kilogram, a početkom novembra bagremov med po ceni od 183,59 dinara za 950 grama. Brojni pčelari su kontaktirali SPOS i zahtevali kontrolisanje kvaliteta tog meda. Pošto je SPOS sklopio ugovor o saradnji sa Pokretom potrošača "Forum" na poslednjoj Skupštini SPOS-a 31. januara 2009. godine, obavestili smo ih i zatražili da iskoriste svoja zakonska prava i izvrše uzorkovanje tog meda i objave rezultate javno.

Uzorkovanje je obavljeno, a uzorkovane su i sve druge vrste meda koje su se u tom trenutku našle u Metrou, a nisu bile na akciji. Uzorkovan je med sledećih pakera meda: Maja promet (Maja med) iz Beograda   (šumski med), Biomed Group iz Beograda (bagremov med), D.O.O. Domaći med iz Torde (Zrenjanin) (lipov i livadski med) i Irikom iz Beograda (bagremov med).

Šumski med proizvođača Maja promet iz Beograda, bagremov med proizvođača Biomed Group iz Beograda i livadski med proizvođača D.O.O. Domaći med iz Torde, odgovaraju zahtevima Pravilnika o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda, kao i drugim zakonskim zahtevima. Ispitivano je i prisustvo metala i nije nađeno nedozvoljeno prisustvo olova, kadmijuma, bakra, cinka, gvožđa i arsena. Utvrđivano je i prisustvo čak 25 organohlornih i organofosfornih pesticida, od toga njih 13 metodom ispitivanja van obima akreditacije, a njih 12 u okviru obima akreditacije (prvih 12 na sledećem spisku), i nije nadjeno prisustvo bilo kog od ispitivanih pesticida (alahlor, aldrin, atrazin, lindan, dieldrin, endrin, heptahlor, heptehlorepoksid isomer B, heksahlorbenzen, heksahlorociklopentadien, metoksihlor, simazin, dihlorvos, mevinfos, diazinon, disulfoton, paration metil, malation, hlorpirifos, fention, paration etil, bromofos metil, cis-hlorfenvinfos, bromofos etil i etion). Rađena je i gama spektrometrijska analiza i nisu nađene nepravilnosti, te navedene vrste meda odgovaraju Pravilniku o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i o načinima sprovođenja dekontaminacije, te se mogu koristiti kao prehrambeni proizvod bez radijacionog rizika po zdravlje ljudi. U uzorcima meda nisu nađene rezidue antibiotika i sulfonamida (mikrobiološkom metodom sa test osetljivim sojevima).

Lipov med proizvođača D.O.O. Domaći med iz Torde po pitanju nekih parametara kvaliteta nije odgovarao Pravilniku o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda. Nivo HMF-a u ovom medu iznosio je 63,5 mg/kg, a dozvoljeno je maksimalno 40 mg/kg. Aktivnost dijastaze iznosila je 7 DN, a dozvoljeno je minimalno 8 DN.

Bagremov med proizvođača Irikom iz Beograda po pitanju nekih parametara kvaliteta nije odgovarao Pravilniku o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda. Nivo HMF-a u ovom medu iznosio je 424 mg/kg, a dozvoljeno je maksimalno 40 mg/kg. Aktivnost dijastaze iznosila je manje od 1 DN, a dozvoljeno je minimalno 8 DN. U stručnom mišljenju laboratorije o rezultatima piše da je ovaj med "male (bez)dijastatske aktivnosti" i "nekarakterističnih organoleptičkih osobina (miris i aroma) za med od bagrema".

Zahvaljujemo se Pokretu potrošača Forum na saradnji i ustupanju dobijenih analiza. Rezultate analiza Pokret potrošača Forum objavljuje na konferenciji za štampu. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE