SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

БЕСПОВРАТНА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВАDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.448

Бесповратна подстицајна средства општине Рашка за сектор пчеларства.

 

Општи услови за све подстицаје:

 

 • Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство или правно лице са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
 • Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу из Програма и само једном може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку);
 • Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса;
 • Да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2017. године;
 • Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу.

 

Напомена:  Комисија ће одбацити све захтеве по редоследу пристизања, осим првог, ако су оквиру исте кућне заједнице регистрована два или више газдинства.

 

Мере аграрне политике

 

Листа могућих инвестиција у оквиру мере :

 

 • Набавка нових пчелињих друштава
 • Набавка опреме за пчеларство (кошнице, рамови, центрифуга, топионици)

 

Подстицаји за пчеларство у износу од 60% цене коштања друштва и опреме, максимално до 60.000,00 динара, без ПДВ-а, по кориснику.

 

Износ појединачног рачуна мора бити већи од 10.000,00 динара.

 

Посебни услови конкурса :

 

 • да је купио стоку са регистроване фарме и за то поседује рачун
 • да је купљену стоку уписао у Централну базу података
 • уписао кошнице у регистар у зависности од врсте подстицаја за које конкурише.

 

Уз захтев за остваривање права на подстицаје прилажу се оригинали или оверене фотокопије следећих докумената:

 

 • фотокопија потврде о упису у регистар пољопривредног газдинства;
 • фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства;
 • фотокопија извода из регистра пољопривредног газдинства за биљну и животињску производњу;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • изјава да по неком другом основу није поднео захтев за средства по програму (саставни део Образаца 1.a, 1.б , 1.в);
 • оригинал или оверена фотокопија рачуна (фискални исечак и рачун-отпремница на име РПГ, коју одабере корисник, рачуни издати у периоду од 01.11.2017. до утрошка средстава);
 • фотокопија гарантног листа ако је прописано издавање (за кориснике који конкуришу за подстицаје за сектор пчеларство);

 

​Подношења пријава

 

– Образац пријаве број 1.(а,б,в), 2 могу се преузети у канцеларији бр. 17 Општинске управе Рашка, сваког радног дана од 07-15 часова;

– Пријаве са прописаном документацијом се достављају у запечаћеној коверти и то: препорученом поштом на адресу:

Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића бр.1

или у Услужном центру Општинске управе са назнаком „конкурс за доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018. годину“, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве;

– непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА ЗАКЉУЧНО СА УТРОШКОМ СРЕСТАВА .

 

СВАКОГ ПРВОГ РАДНОГ ДАНА У МЕСЕЦУ ВРШИЋЕ СЕ ОТВАРАЊЕ ПРИСТИГЛИХ ЗАХТЕВА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА, СВЕ ДО УТРОШКА ИСТИХ.

 

У Рашки, 23.04.2018. године

Председник

удружења пчелара ,,Рашка“

Бранко Зечевић

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien