SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DONETA UREDBA O RASPODELI SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017.Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.663

Doneta je Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini. Sve što je u njoj navedeno vezano za pčelarstvo potpuno je u skladu sa datim obećanjima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, zahvaljujemo mu se na dobrim namerama.

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 99/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 8/2017 од 3.2.2017. године, а ступила је на снагу 4.2.2017.

Члан 1.

Овом уредбом прописује се за буџетску 2017. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину.

Члан 2.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.1 Фонд за подстицање развоја пољопривредне производње у Републици, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 800.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 Директна плаћања, Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 21.172.453.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 Мере руралног развоја, Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су укупна средства у износу од 3.847.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 Посебни подстицаји, Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 255.350.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 ИПАРД, Eкономска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 1.000.000.000 динара, од чега 250.000.000 динара буџетских средстава и 750.000.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД мера. Буџетска средства у износу од 250.000.000 динара распоређују се у складу са овом уредбом, док се средства финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД у износу од 750.000.000 расподељују путем конкурса, у складу са посебним актом – ИПАРД Програмoм.

Члан 3.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе износ од 130.000.000 динара расподељује се за захтеве по основу кредитне подршке из претходних година, плaнирaних зa исплaту у текућој години.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе износ од 2.500.000.000 динара расподељује се за захтеве по основу директних плаћања из претходних година, плaнирaних зa исплaту у текућој години, а који се односе на: премију за млеко; oснoвнe пoдстицaje зa биљну прoизвoдњу; регресе за ђубриво; подстицаје за генетско унапређење квалитетних приплодних млечних крава, квалитетних приплодних товних крава, квалитетних приплодних оваца и коза, квалитетних приплодних крмача, родитељских кокошака тешког типа, родитељских кокошака лаког типа, родитељских ћурки, квалитетних приплодних матица рибе шарана и квалитетних приплодних матица рибе пастрмке; тов јунади, тов јагњади, тoв jaрaди и тов свиња; краве дојиље; кошнице пчела; производњу конзумне рибе; реализацију подстицаја по решењима судских пресуда.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе износ од 1.000.000.000 динара расподељује се за захтеве по основу мера руралног развоја из претходних година, плaнирaних зa исплaту у текућој години, а који се односе на: подизање нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља; подршку за унапређење примарне пољопривредне производње; подршку за унапређење примарне биљне производње; подршку за унапређење примарне сточарске производње; подршку унапређењу квалитета вина и ракије; контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и вино; набавку опреме у сектору меса, млека, воћа, поврћа и грожђа; рeгрeс зa прeмиjу oсигурaњa зa усeвe, плoдoвe, вишeгoдишњe зaсaдe, рaсaдникe и живoтињe; органску производњу; очување биљних и животињских генетичких ресурса; унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима; економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла; унапређење обука у области руралног развоја; подстицаје за подршку саветодавним и стручним пословима у пољопривреди; реализацију субвенција по решењима судских пресуда.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе износ од 500.000 динара расподељује се за захтеве по основу посебних подстицаја из претходних година, плaнирaних зa исплaту у текућој години, а који се односе на: подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству – мере селекције; подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди; подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију; реализацију субвенција по решењима судских пресуда.

Члан 4.

Средства из члана 2. ове уредбе распоређују се за следеће програмске активности/пројекте:

1) директна плаћања;

2) мере руралног развоја;

3) кредитну подршку у пољопривреди;

4) посебне подстицаје;

5) ИПАРД.

Члан 5.

Обим средстава за директна плаћања износи 18.672.453.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће врсте подстицаја:

1) премију за млеко у износу од 3.400.000.000 динара;

2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 3.861.128.000 динара;

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке, у износу од 5.200.000.000 динара;

4) подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња у износу од 1.300.000.000 динара;

5) подстицаје за краве дојиље у износу од 20.000.000 динара;

6) подстицаје за кошнице пчела у износу од 400.000.000 динара;

7) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од 25.000.000 динара;

8) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 604.744.000 динара;

9) регрес за ђубриво у износу од 3.861.128.000 динара;

10) регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од 453.000 динара.

Члан 6.

Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за:

1) премију за млеко у износу од седам динара по литру млека;

2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 2.000 динара по хектару;

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 25.000 динара по грлу;

4) подстицаји за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 25.000 динара по грлу;

5) подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу;

6) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 10.000 динара по грлу;

7) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;

8) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;

9) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;

10) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;

11) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;

12) подстицаје за тов јунади у износу од 10.000 динара по грлу у тову;

13) подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

14) подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

15) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову;

16) подстицаје за краве дојиље у износу од 20.000 динара по грлу;

17) подстицаје за кошнице пчела у износу од 720 динара по кошници;

18) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од 10 динара по килограму произведене рибе;

19) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 5.000 динара по грлу;

20) регрес за ђубриво у износу од 2.000 динара по хектару;

21) регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од 40% трошкова складиштења.

Члан 7.

Директна плаћања из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе.

Члан 8.

Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја износи 2.847.000.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја које обухватају подршку програмима који се односе на:

1) унапређење конкурентности у износу од 2.084.000.000 динара, и то за:

(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у износу од 1.460.500.000 динара, од чега за:

– подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од 150.000.000 динара,

– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 1.310.500.000 динара, од чега за подршку за инвестиције за набавку нових машина и опреме, као и квалитетних приплодних грла у износу од 600.000.000 динара, за подршку за инвестиције за набавку нових трактора у износу од 210.500.000 динара, а за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката у износу од 500.000.000 динара;

(2) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства у износу од 173.500.000 динара, од чега за:

– подршку унапређења квалитета вина и ракије и пољопривредно-прехрамбених производа у износу од 3.000.000 динара,

– контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и евиденционе маркице за вино у износу од 500.000 динара,

– набавку опреме у сектору меса, млека, воћа, поврћа и грожђа у износу од 170.000.000 динара;

(3) управљање ризицима (регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње) у износу од 450.000.000 динара;

2) подстицаје за очување и унапређење животне средине и природних ресурса у износу од 163.000.000 динара, и то за:

(1) органску производњу у износу од 90.000.000 динара, од чега за:

– органску биљну производњу у износу од 30.000.000 динара;

органску сточарску производњу у износу од 60.000.000 динара;

(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 65.000.000 динара, од чега за:

– очување биљних генетичких ресурса у износу од 5.000.000 динара;

– очување животињских генетичких ресурса у износу од 58.000.000 динара;

– очување животињских генетичких ресурса у банци гена у износу од 2.000.000 динара;

(3) подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине у износу од 8.000.000 динара;

3) подстицаје за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима у укупном износу од 190.000.000 динара, и то за:

(1) унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у износу од 20.000.000 динара;

(2) подршку младима у руралним подручјима у износу од 120.000.000 динара;

(3) спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и на увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима у износу од 50.000.000 динара;

4) подстицаје за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја у укупном износу од 10.000.000 динара, и то за:

(1) припрему локалних стратегија руралног развоја у износу од 6.000.000 динара,

(2) спровођење локалних стратегија руралног развоја у износу од 4.000.000 динара;

5) подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања у укупном износу од 400.000.000 динара, и то за:

(1) развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у износу од 60.000.000 динара,

(2) подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди у износу од 340.000.000 динара.

Члан 9.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва и подтачка (2) алинеје прва и друга ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 55% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја друга, подтачка (2) алинеја трећа, тачка 3) подтач. (1) и (3) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (3) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% плаћене премије осигурања, односно у максималном износу од 45% плаћене премије осигурања у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 3) подтачка (2) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 75% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеје прва и трећа, тач. 4) и 5) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 100% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја прва ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 70% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја друга ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја друга исплаћују се по јединици мере, и то:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

7) домаћи – брдски коњ и нониус (сва грла старија од шест месеци) у износу од 30.000 динара по грлу;

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) у износу од 10.000 динара по грлу;

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплоднe крмаче) у износу од 10.000 динара по грлу;

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови и приплодне назимице) у износу од 5.000 динара по грлу;

11) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, влашко виторога и каракачанска) и чоканска цигаја (сва грла старија од дванаест месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

12) балканска коза (сва грла старија од дванаест месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

13) живина – сомборска капорка, банатски голошијан и сврљишка кокош (кокице и петлови) у износу од 400 динара по грлу.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (3) исплаћују се по јединици мере, у износу од 18.000 динара по хектару.

Члан 10.

Подстицаји за мере руралног развоја из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе.

Члан 11.

Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 670.000.000 динара.

Члан 12.

Подстицаји за кредитну подршку у пољопривреди из члана 11. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе.

Члан 13.

Обим средстава за посебне подстицаје износи 254.850.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће посебне подстицаје:

1) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству у износу од 130.000.000 динара;

2) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) у износу од 10.000.000 динара;

3) подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију, у износу од 114.850.000 динара.

Члан 14.

Посебни подстицаји из члана 13. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе.

Члан 15.

Обим буџетских средстава за ИПАРД износи 250.000.000 динара.

Члан 16.

Подстицаји из члана 15. ове уредбе исплаћују се у максималном износу дефинисаним Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије.

Члан 17.

Подстицаји из члана 15. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 5. ове уредбе.

Члан 18.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 110-779/2017

У Београду, 3. фебруара 2017. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien