SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

СРБИЈА УСКОРО БЕЗ КОМАРАЦА?Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.747

Звучи оптимистично, али смо заиста на ивици да се и тај проблем заувек реши, еколошком методом коју већ ефикасно примењују неке земље.

Ради се о производњи стерилних комараца који ће поред тога што ће женку учинити неплодном, пренети на воде и ларвициде који ће докрајчити оне који „промакну“. 

Председник СПОС-а Родољуб Живадиновић и председавајући Скупштине СПОС-а Ђорђе Мркић састали су се ових дана са фирмом чији ће пројекат СПОС подржати у наступу пред државом, а позваћемо и СПОВ и многа удружења да ставе потпис на писмо подршке, не би ли смо коначно склонили инсектициде из употребе у Србији у борби против комараца у веома догледно време, чим се направи фабрика за гајење стерилних комараца, која иначе уопште није скупа. 

Ево мало детаља о овом поступку: 

 

Техника примене стерилних комараца

Техника стерилних инсеката (ТСИ) заснива се на чињеници да се неке женке инсеката (нпр. женке комараца) паре само једном у животу, а ако се то парење обави са стерилним мужјаком, неће бити потомства. Стога стерилизација доводи до супресије популације. Нуклеарна техника (зрачење) се користи за стерилизацију инсеката више од 60 година, замењујући раније коришћене високотоксичне хемикалије. У току више од пола века примене ТСИ за сузбијање штеточина у пољопривреди, није регистрован ни један неповољни утицај на животну средину.

Техника стерилних инсеката укључује масовну производњу циљаних врста комараца и раздвајање полова да би се за отпуштање могли користити само мужјаци (они не боду и због тога не могу да преносе болести). Затим се мужјаци стерилишу коришћењем гама или рендгенског зрачења и пуштају у природу (Слика 3). Стерилизација зрачењем сматра најсигурнијим начином за изазивање стерилитета без ризика од трансформације или промене у популацијама инвазивних комараца и њиховог векторског капацитета и способности да преносе болести. Када се ТСИ користи као једини метод сузбијања, он представља бржи и сигурнији начин да се контролише бројност и ширење најопаснијих вектора и болести које преносе него биоциди, који су због појаве резистентности све неефикаснији. Када се ТСИ интегрише у програме интегрисаног сузбијања векторима постиже се одличан успех.

Mужjaци кoмaрaцa сe стeрилишу зрaчeњeм (гaмa или рeндгeнским зрaцимa) кoje oштeћуje њихoвe спeрмaтoзoидe. Oтпуштeни стeрилни мужjaци нису трaнсгeни нити рaдиoaктивни. Упoтрeбa зрaчeњa je уoбичajeнa прaксa зa стeрилизaциjу мeдицинскe oпрeмe, крвних сeрумa и прeхрaмбeних прoизвoдa (нпр. шкaмпa кoje купуjeмo у прoдaвницaмa), кao и зa мeдицински трeтмaн људи (нпр. рeндгeнски снимaк груднoг кoшa, рaдиoтeрaпиja зa лeчeњe рaкa).

page4image26922864

Техника стерилних инсеката, oднoснo кoришћeњe инсeкaтa стeрилисaних зрaчeњeм зa смaњeњe бojнoсти штeтoчинa je тeхникa кoja сe дeцeниjaмa успeшнo кoристи ширoм свeтa, нajвишe у пoљoприврeди зa сузбиjaњe вoћнe мувe. Oтпуштaњe стeрилисaних мужjaкa у прoгрaмимa зaштитe пoмoрaнџи, мaндaринa и лимунa ниje рeзултирaлo штeтним утицajимa нa живoтну срeдину, дoмaћe живoтињe или људe.

Oва успeшна тeхника је прилaгoђена зa бoрбу прoтив кoмaрaцa кojи прeнoсe бoлeсти (кoмaрци вeктoри). Техника стерилних инсеката утичe сaмo нa врсту кoмaрaцa чиjи сe мужjaци oтпуштajу. Кoд ТСИ нeмa нeжeљeних, нeпoвoљних утицaja нa живoтну срeдину. Увoђeњeм и интeгрисaњeм ТСИ сa клaсичним мeрaмa сузбиjaњa кoмaрaцa штитимo живoтну срeдину и знaчajнo смaњуjeмo упoтрeбу инсeктицидa кao и ризик зa пojaву рeзистeнтнoсти кoд инсeкaта. 

 

Стање у свeту и Eврoпи 

Кина и Сингапур су највише напредовале у примени ТСИ у сузбијању векторских врста комараца, а прошле године је у свету урађено 42 експеримента у којима је испитивана ефикасност ове методе сузбијања (Слика)

 

Слика 4: Текући експерименти сузбијања комараца отпуштањем стерилних мужјака у свету

page5image26536304

Phase

I

II

III

Total

2019

21

11

2

34

2022

23

15

4

42

Increase

10%

36%

50%

 

 

Најбољи резултати су постигнути на 2020. године на Куби где је ТСИ примењен без помоћи других метода сузбијања за 30 недеља отпуштања стерилних мужјака потпуно елиминисао комарце (ефикасност 100%).

page6image26602880

Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ – International Atomic Energy Agency – IAEA) са седиштем у Бечу дефинисала је оквир за оцењивање капацитета земље да уведе ТСИ у интегрисано сузбијање комараца. Да би земља напредовала из ниже у вишу фазу потребно је да развије капацитете, покрене програме праћења комараца и заврши друге неопходне радње предвиђене оквиром. Почетком 2022 Србија се налазила у напредовања у Фази – 1, Заједно са Албанијом, Француском (европски део), Хрватском, Португалијом и Швајцарском (Слика 6). После извођења 4 експеримента обоји-отпусти-поново сакупи (mark-release-recapture, скраћено MRR) Србија је прешла у Фазу – 2 где се налазе Француска (острва Рејунион), Немачка, Грчка и Црна Гора. Напомињемо да је високи положај Црне Горе последица кључног доприноса експерата са Пољопривредног факултета у Новом Саду развоју примене ТСИ у суседној земљи. Наиме, до краја претходне декаде инвазивни комарци нису населили насеља у Србији (регистровани од 2009. године на граничним прелазима према Хрватској и Црној Гори) тако да су домаћи стручњаци развијали капацитете Црне Горе и све експерименте радили у тој земљи коју су инвазивни комарци населили 2001. године.

 

Истрaживaњa и развој – Турбо ТСИ

Истраживања која су у току развијају нову технику Турбо ТСИ, у којој се стерилни мужјаци Aedes albopictus инокулишу регулаторима развоја комараца (биоцидни са малим негативним утицајем на животну средину) или патогенима који у води убијају само ларве комараца. Мужјаци преносе ларвицид или патогена на места где се развијају ларве. Eфикaснoст oвoг нaчинa сузбијања заснована је на чињеници да успех зависи од дисперзије стерилних мужјака и њиховој способности да пронађу изворишта ларви која је много већа од најбољих радника на сузбијању.

Резултати првих истраживања на острвима Рејунион су изванредни. Тамо је са 10 пута мање стерилних мужјака по отпуштању (у поређењу са класичном ТСИ) обезбеђено задовољавајуће смањење броја комараца две врсте чије ларве живе на истим местима: азијског тиграстог комарца (Aedes albopictus) и кућног комарца (Culex pipiens) у трајању од 2 месеца.

А због климатских промена, ова два опасна вектора биће примарна мета за контролу комараца у већини насеља у Србији.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE