SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

УЗМИТЕ ЈОШ НОВЦА ЗА СВОЈ МЕДDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 6.286

СПОС је 2018. године објавио откриће да до тада већина откупљивача меда НИЈЕ обрачунавала и исплаћивала пчеларима додатних 8% колико износи ПДВ надокнада на обављени промет меда, те је позвао пчеларе да туже уз бесплатно заступање адвокатске канцеларије СПОС-а. Сви који су тужили, добили су правоснажне судске пресуде за додатних 8% на укупни промет меда обављен у периоду од 3 године пре подношења тужбе, што је била велика сума. Они који се и дан данас клањају онима који су их годинама закидали што за ПДВ надокнаду, што за цену меда, наравно нису тужили и наравно нису добили својих 8%. Али, сада им се пружа нова шанса, јер је адвокатска канцеларија СПОС-а открила да пакери јесу исправили начин обрачуна ПДВ надокнаде, али су то учинили на НЕЗАКОНИТ начин, па пчелар опет има право да тужи и добије 8% више новца за сав мед који је продао пакерима у протекле 3 године.

Наиме, одмах након објаве СПОС-а 2018. године, пакери који дотле нису обрачунавали ПДВ надокнаду, решили су да се „озаконе“ и почели су да објављују „цену меда са урачунатом ПДВ надокнадом“ што можете и сами видети у СМС порукама које вам редовно шаљу. АЛИ, на њихову жалост, тиме крше закон што је утврдила адвокатска канцеларија СПОС-а, јер ПДВ не може да се урачунава у цену меда, већ је цена меда само цена меда, а на њу се додатно обрачунава ПДВ надокнада, односно обрачунава се на укупан промет (цена меда х број предатих килограма меда). Тако да сада пчелари имају право да поново туже за протекле 3 године и добију додатних 8% новца на укупан промет, јер је ПДВ надокнада ПОГРЕШНО обрачунавана.

Према томе, изволите, адвокатске канцеларије СПОС-а вам стоје бесплатно на располагању (ОВДЕ), остварите своје право и у овој лошој години дођите до још новца који сте итекако заслужили, јер вам је годинама закидано на реалној тржишној цени меда, што се сада најбоље види од кад је прорадио Погон СПОС-а „Наш мед“ доо. 

Више информација са детаљним објашњењем наћи ћете у наставку текста: 

 

 

ИНСТИТУТ ПДВ НАДОКНАДЕ

ПОЈАМ, ВРЕДНОСТ, НАЧИНИ МАНИПУЛАЦИЈЕ ОТКУПЉИВАЧА МЕДА И ЗАШТИТА ПРАВА ПЧЕЛАРА НА НАПЛАТУ ПДВ НАДОКНАДЕ  

 

Поштовани пчелари, у наставку текста изнећемо наше вишегодишње искуство везано за ПДВ надокнаду које се темељи на великом броју судских поступака у којима смо доказали како поједини откупљивачи меда оштећују пчеларе (а и државу посредним путем) тиме што  не обрачунавају и не плаћају ПДВ надокнаду на начин како је то Законом прописано. Циљ овог текста и свих наредних који се односе на ПДВ надокнаду (а које ћемо ускоро доставити СПОС-у на објављивање) је упознавање пчелара са институтом ПДВ надокнаде, како би могли благовремено и успешно да заштите своја права и наплате у целости како вредност промета меда тако и припадајућу ПДВ надокнаду.

 

Шта је ПДВ надокнада

 

ПДВ надокнада је износ који откупљивач меда плаћа пчелару (носиоцу пољопривредног газдинства) на име извршеног промета меда (продаје меда). На овај начин, пчелару који није обвезник ПДВ-а (није у систему ПДВ-а) надокнађује се део трошкова ПДВ-а које је он имао приликом пчеларења (куповина шећера, лекова, набавка пчеларске опреме, репроматеријала итд.). Тиме држава на посредан начин смањује трошкове бављења пчеларством. С друге стране откупљивач меда након обрачуна и плаћања ПДВ надокнаде пчелару има право да одбије износ ПДВ надокнаде као претходни порез. Дакле ПДВ надокнада представља новчани износ који откупљивач меда поред уговореног износа на име продаје меда је дужан исплатити пчелару. Уз то откупљивач меда је дужан дати пчелару правилно попуњен документ којим се региструје промет меда – откупни лист или признаницу, у којој ће поред означене количине и врсте меда која је предмет продаје, уговорене цене за 1 кг продатог меда, вредности промета бити правилно обрачуната и вредност ПДВ надокнаде на име извршеног промета меда.

 

Вредност ПДВ надокнаде

 

ПДВ надокнада за пчеларе који су носиоци пољопривредног газдинства а нису у систему ПДВ-а износи 8% од вредности сваког конкретног промета меда. Иста се рачуна по следећој формули:

 

Нето количина продатог меда х уговорена цена = вредност промета меда.

 

Вредност промета меда х 8% стопе ПДВ надокнаде = вредност ПДВ надокнаде на име извршеног промета меда.

 

Пример правилног обрачуна вредности пдв надокнаде на име одређеног промета меда

 

Уговорена количина меда за продају – 100 кг нето

Уговорена цена за 1 кг продатог меда – 4 €

Средњи курс евра на уговорени дан плаћања 120 динара за 1 €

————————————————————————————————-

100 кг х 4 €/кг = 400 € вредност промета меда израженог у еврима

400 х 120 динара средњи курс евра на дан исплате = 48.000 динара

48.000 динара је вредност промета меда као пољопривредног производа

————————————————————————————————-

48.000 динара х 8% = 3.840 динара

3.840 динара је вредност ПДВ надокнаде

————————————————————————————————-

 

 Пример правилно попуњеног откупног листа или признанице на име промета 100 кг нето багремовог меда по уговореној цени од 4 € за 1 кг продатог меда коју откупљивач меда је дужан да преда пчелару                                                 

 

 

 

Као што се види из предње фотографије упоређивањем уговорене количине продатог меда са наведеном количином меда из колоне признанице производ, динарске противвредности уговорене цене за 1 кг продатог меда са наведеним износом из колоне признанице цена динара, вредности промета меда са износом из признанице вредност без ПДВ надокнаде и износом ПДВ надокнаде са износом из колоне признанице износ ПДВ надокнаде недвосмислено се може закључити да је у конкретном случају правилно обрачуната вредност конкретног промета меда и припадајућа ПДВ надокнада. Упоређивањем означених вредности конкретног промета меда и припадајуће ПДВ надокнаде из достављене признанице са новчаним износом који је откупљивач меда исплатио пчелару лако се може утврдити да ли је истом исплаћен у целости промет меда и припадајућа ПДВ надокнада.

 

Напомена: Уколико пчелару откупљивач меда није предао документ којим се региструје промет меда, преко следеће формуле сваки пчелар може проверити да ли му је откупљивач меда правилно исплатио вредност продатог меда и припадајућу ПДВ надокнаду:

 

Нето количина продатог меда х дин. противвредност уговорене цене меда у еврима за 1 кг продатог меда на дан исплате = вредност промета меда

 

Вредност промета меда х 8% стопе ПДВ надокнаде = вредност ПДВ надокнаде на име извршеног промета меда.

 

Упоређивањем означених вредности конкретног промета меда и припадајуће ПДВ надокнаде са новчаним износом који је откупљивач меда исплатио пчелару утврђује се да ли је истом исплаћен у целости новац на име промета меда и припадајуће ПДВ надокнаде.

 

Манипулације откупљивача меда

 

На основу великог броја судских поступака које су наше канцеларије водиле и даље воде и на основу достављене документације од великог броја пчелара установили смо следеће неправилности од стране већине откупљивача меда, чиме се пчеларима наноси штета у виду неплаћања или делимичног плаћања ПДВ надокнаде:

1- Неиздавање пчеларима документације (откупног листа или признанице) којом се региструје промет меда, одређене количине и врсте по уговореној цени, од стране откупљивача меда након извршеног промета меда или издавање бланко (непопуњене) документације.

2- Фалсификовање потписа пчелара на документацији (откупном листу или признаници) од стране откупљивача меда и прослеђивање исте Пореским органима ради умањења њихових пореских обавеза према држави.

3- Убацивање ПДВ надокнаде у уговорену цену меда што је у директној супротности са институтом ПДВ надокнаде.

4- Означавање у колони цена (у отпремници или у признаници) мање динарске противвредности уговорене цене за 1 кг продатог меда.  

 

Заштита права пчелара на исплату ПДВ надокнаде

 

Сваки пчелар који одређеном откупљивачу меда преда уговорену количину и врсту истог, треба да захтева од откупљивача меда документацију (откупни лист или признаницу) којом се региструје промет меда. Другим речима, сваки откупљивач меда је дужан да сваком пчелару изда правилно попуњен откупни лист или признаницу. На основу издате документације пчелар може лако утврдити да ли је правилно означена количина продатог меда, динарска противвредност уговорене цене за 1 кг продатог меда, вредност укупног промета меда и вредност припадајуће ПДВ надокнаде. Упоређивањем вредности новчаног износа који је пчелару исплаћен на име промета меда са вредностима промета меда и вредности припадајуће ПДВ надокнаде из откупног листа или признанице која је предата пчелару лако се утврђује да ли је пчелару исплаћена вредност промета меда и ПДВ надокнаде у целости.

 

Сваки пчелар коме откупљивач меда нагласи у току преговора ради продаје меда да је „вредност ПДВ надокнаде ушла у цену меда“ треба да зна да ће бити оштећен јер се у цену меда не може убацивати ПДВ надокнада. ПДВ надокнада се обрачунава само и искључиво на промет меда и не сме се „убацивати“ у цену меда. Стога сваки пчелар треба да захтева да му се ПДВ надокнада обрачунава само и искључиво на вредност сваког промета меда и да му се посебно исплати на његов рачун.

 

Сваки пчелар који је у протекле 3 године продавао мед откупљивачима (независно од чињенице да ли поседује било шта од документације на име промета меда или не) може контактирати наше адвокатске канцеларије у циљу бесплатне правно-економске анализе да ли му је правилно обрачуната одн. правилно исплаћена ПДВ надокнада.

 

За све консултације и проверу ваше документације која се односи на промет меда јавите нам се на телефоне: +381649539078 (адвокат Никола Д. Јанковић), +381644391121 (адвокат Душан И. Марковић), + 381603227638 (адвокат Јелена С. Миловановић).  Број адвокатске канцеларије је 0118110934, емаил: [email protected], [email protected].

 

Адвокат Никола Д. Јанковић 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE