SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NEVIĐENI SKANDAL! SPREČENO IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA PROTIV IRIKOMA Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.818

Rezultat brojnih prijava protiv firme Irikom zbog plasmana meda sumnjivog kvaliteta, konačno je rezultovao donošenjem dve pravosnažne sudske presude Privrednog suda u Beogradu sa zabranom obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda u trajanju od godinu dana, obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje livadskog meda u trajanju od šest meseci, i obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje lipovog meda u trajanju od šest meseci. Umesto da to bude vest zbog koje će se radovati svi pošteni pčelari Srbije, ona se pretvorila u svoju suprotnost. Jer, PRESUDE NISU IZVRŠENE NITI JE TO VIŠE MOGUĆE ZBOG ZASTARELOSTI, a u tekstu ćete pročitati i zašto. 

Naime, Privredni sud u Beogradu je sa nedopustivim zakašnjenjem dostavio ove presude radi sprovođenja izvršenja Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, te je ona bila sprečena da ih izvrši zbog zastarelosti. 

U narednom tekstu je detaljno opisan čitav sled događaja, koji je proizveo SKANDALOZNO NEIZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA, zbog čega je SPOS danas podneo krivičnu prijavu protiv osumnjičenog lica iz Privrednog suda u Beogradu

Na osnovu dokumenata dobijenih u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (OVDE) došli smo do informacija da je Privredni sud u Beogradu doneo i javno objavio dve osuđujuće presude protiv okrivljenih IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN i odgovornog lica Stojadinović Zorice iz Zemuna zbog izvršenog privrednog prestupa. Oba lica, pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, su oglašeni odgovornim i kažnjeni prema odredbama Zakona o privrednim prestupima („Službeni list SFRJ“, br. 4 od 14. januara 1977, 36 od 15. jula 1977 – ispravka, 14 od 22. marta 1985, 10 od 7. marta 1986 – prečišćen tekst, 74 od 14. novembra 1987, 57 od 29. septembra 1989, 3 od 19. januara 1990, „Službeni list SRJ“, br. 27 od 14. avgusta 1992, 16 od 7. aprila 1993 – dr. zakon, 31 od 18. juna 1993 – dr. zakon, 41 od 23. jula 1993 – dr. zakon, 50 od 26. avgusta 1993 – dr. zakon, 24 od 18. marta 1994, 28 od 21. juna 1996, 64 od 23. novembra 2001, „Službeni glasnik RS“, broj 101 od 21. novembra 2005 – dr. zakon).

Prvom presudom, poslovni broj: 3. Pk. 411/2015, dana 22. 11. 2016. godine, rešavajući po optužnom predlogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od 30.04.2015, odnosno 18.04.2016. i 06.06.2016. godine, protiv okrivljenih IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN i odgovornog lica Stojadinović Zorice iz Zemuna, zbog privrednog prestupa, jer nisu u svim fazama proizvodnje i prometa obezbedili uslove za kvalitet hrane, propisane članom 11. i 18, tada važećeg, Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda („Službeni list SCG”, broj 45/03 i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik). Te su okrivljeni, na taj način, a utvrđen ovom presudom, postupili protivno članu 55. stavu 1. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“, br.41/2009), te ih je Privredni sud u Beogradu, na osnovu člana 79. stav 1. tačka 13. i stava 2. istog člana tog zakona osudio. 

Sud je doneo i javno objavio presudu kojom je okrivljeno pravno lice, IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN i okrivljeno odgovorno lice, Stojadinović Zoricu proglasio ODGOVORNIM i OSUDIO ih na novčanu kaznu u iznosu od 400.000,00 dinara (četiristohiljadadinarainulanulapara), odnosno 50.000,00 dinara (pedesethiljadadinarainulanulapara) i izrekao ZAŠTITNU MERU zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje lipovog meda i bagremovog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, u Ul. Sremski front broj 7, u trajanju od 6 (šest) meseci, u roku 15 dana od pravosnažnosti presude. Ova presuda je, nakon okončanog žalbenog postupka pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu, postala pravosnažna 09.03.2017. godine, te se više nije mogla pobijati žalbom, kao redovnim pravnim lekom, odnosno kao takva se mogla dostaviti okrivljenima i time uz nepostojanje zakonskih smetnji postala izvršna. A izvršna je postala 19.04.2017. godine, što znači da je ovu presudu trebalo izvršiti, odnosno sprovesti izrečene kazne, odnosno sprovesti izvršenje ZAŠTITNE MERE. MEĐUTIM, a između ostalog, izvršenim uvidom u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica, javno dostupnoj, za okrivljeno pravno lice IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN, u pogledu izrečene ZAŠTITNE MERE zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje lipovog meda i bagremovog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, u Ul. Sremski front broj 7, u trajanju od 6 (šest) meseci, se moglo videti da izrečena ZAŠTITNA MERA NIJE IZVRŠENA. Te je nastala zastarelost koju propisuje Zakon o privrednim prestupima u članu 39. stavu 2, koji propisuje da zastarelost izvršenja zaštitnih mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću nastaje kad protekne vreme za koje su te mere izrečene.

Na osnovu člana 25. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 (dr. zakon), 78/2011 (dr. zakon), 101/2011, 101/2013, 40/2015(dr. zakon), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (US)), utvrđena je stvarna nadležnost privrednog suda, te se odredbama ovog zakona propisuje da Privredni sud u prvom stepenu određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a na osnovu člana 5. stava 1. tačka 1. i stava 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva („Službeni glasnik RS“, br. 101/2013) utvrđuje se mesna nadležnost, a to da je Privredni sud u Beogradu, privredni sud za teritoriju grada Beograda. Zatim, na osnovu RASPOREDA POSLOVA SUDIJA PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU, ODELjENjA ZA PRIVREDNE PRESTUPE se utvrđuje da „Izvršenje presuda PK odeljenja vrše sudije tog odeljenja na sledeći način: Za izvršenje presuda donetih od strane 3. veća izvršni sudija biće predsednik 4. veća“, te je u ovom predmetu, po ovoj izvršnoj presudi, radi sprovođenja izvršenja izrečene ZAŠTITNE MERE bio nadležan sudija Ružica Šejat, a što smo takođe uvidom u dokumenta dobijena u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i mogli utvrditi.
Tek dana 02.04.2018. godine, Privredni sud u Beogradu, odnosno izvršni sudija, upućuje dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji, u čijem prilogu navodi da dostavlja ovu presudu. Međutim iz dokumenata dobijenih u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja se vidi da je dopis stavljen na poštu tek 3.9.2018. godine i otposlat primaocu, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji na adresu SIV 3 OMLADINSKIH BRIGADA 1, NOVI BEOGRAD. Dakle, posle više od 490 dana od pravosnažnosti i izvršnosti presude, navedena presuda je dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji. 

U navedenom slučaju, sud je bio dužan da dostavi ovu presudu odmah po nastupanju izvršnosti, na osnovu člana 208. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 55/2014), a to u vezi sa članom 234. istog zakona, koji propisuje da sud koji je u prvom stepenu izrekao meru bezbednosti zabrane vršenja delatnosti dostavlja pravnosnažnu odluku organu nadležnom za izdavanje dozvole ili odobrenja za vršenje određenog poziva ili samostalne delatnosti, nadležnom inspekcijskom organu, nadležnom organu za vođenje privrednih registara i poreskoj upravi. U vezi sa tim, dalje, Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 112/2015) u članu 10. stavu 2, između ostalog, propisuje i rok za upis u Centralnu evidenciju, te predviđa da nadležni sud bez odlaganja dostavlja Agenciji, radi upisa podataka, pravnosnažnu ili izvršnu odluku kojom je izrečena zabrana ili mera bezbednosti u sudskom postupku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija ili drugi postupak, a registrator je dužan da podatke o privremenom ograničenju upiše u Centralnu evidenciju u roku od pet dana, a najkasnije sledećeg radnog dana ako rok ističe neradnog dana ili na dan državnog praznika. 

Takođe, na sličan gore opisani način, Privredni sud u Beogradu, odnosno izvršni sudija, po našim saznanjima iz dokumenata dobijenih u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, (ni)je postupio i po drugoj presudi, poslovni broj: 3. Pk. 498/2015, a to kada je trebalo izvršiti ZAŠTITNU MERU zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda i livadskog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, u Ul. Sremski front broj 7, u trajanju od 6 (šest) meseci, u roku 15 dana od pravosnažnosti presude. Ovom drugom presudom, poslovni broj: 3. Pk. 498/2015, dana 22.11.2016. godine, rešavajući po optužnom predlogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od 27.08.2015, odnosno 18.04.2016. i 06.06.2016. godine, protiv okrivljenih IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN i odgovornog lica Stojadinović Zorice iz Zemuna, zbog privrednog prestupa, jer nisu u svim fazama proizvodnje i prometa obezbedili uslove za kvalitet hrane, propisane članom 11. i 18, tada važećeg, Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda („Službeni list SCG”, broj 45/03 i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik). Te su okrivljeni, na taj način, a utvrđen ovom presudom, postupili protivno članu 55. stavu 1. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“, br.41/2009), te ih je Privredni sud u Beogradu, na osnovu člana 79. stav 1. tačka 13. i stava 2. istog člana tog zakona osudio. Sud je doneo i javno objavio presudu kojom je okrivljeno pravno lice, IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN i okrivljeno odgovorno lice, Stojadinović Zorica proglasio ODGOVORNIM i OSUDIO ih na novčanu kaznu u iznosu od 250.000,00 dinara (dvestotinepedesethiljadadinarainulanulapara), odnosno 40.000,00 dinara (četrdesethiljadadinarainulanulapara) i izrekao ZAŠTITNU MERU zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda i livadskog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, u Ul. Sremski front broj 7, u trajanju od 6 (šest) meseci. Ova presuda je, nakon okončanog žalbenog postupka pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu, postala pravosnažna 19.07.2017. godine, te se više nije mogla pobijati žalbom, kao redovnim pravnim lekom, odnosno kao takva se mogla dostaviti okrivljenima i time uz nepostojanje zakonskih smetnji postala izvršna. A izvršna je postala 13.10.2017. godine, što znači da je ovu presudu trebalo izvršiti, odnosno sprovesti izrečene kazne, odnosno sprovesti izvršenje ZAŠTITNE MERE. MEĐUTIM, a između ostalog, izvršenim uvidom u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica, javno dostupnoj, za okrivljeno pravno lice IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN, u pogledu izrečene ZAŠTITNE MERE zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda i livadskog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, u Ul. Sremski front broj 7, u trajanju od 6 (šest) meseci, se moglo videti da izrečena ZAŠTITNA MERA NIJE IZVRŠENA. Te je, takođe nastala zastarelost koju propisuje Zakon o privrednim prestupima u članu 39. stavu 2. I u ovom slučaju, dakle, posle više od 320 dana od pravosnažnosti i izvršnosti presude, navedena presuda je dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede zbog zastarelosti nije mogla da izvrši zaštitnu meru zabrane obavljanja delatnosti ni po jednoj od ove dve presude, po kojima, da su presude izvršene, Irikom ne bi mogao da obavlja delatnost obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda u trajanju od godinu dana, kao ni da obavlja delatnost obrade, prerade, skladištenja i prodaje livadskog meda u trajanju od šest meseci, kao ni da obavlja delatnost obrade, prerade, skladištenja i prodaje lipovog meda u trajanju od šest meseci. 

SPOS je danas, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, podneo krivičnu prijavu protiv sudije Privrednog suda u Beogradu, Ružice Šejat, postupajućeg izvršnog sudije za sprovođenje izvršenja izrečenih zaštitnih mera u obe gore označene presude, zbog postojanja osnova sumnje da u sudskom postupku nije postupala u skladu sa zakonom i na taj način prekršila zakon i izvršila krivično delo kršenje zakona od strane sudije na drugi način iz člana 360. KZ.

P.S. 

Vest je objavljena u cilju preciznog i istinitog obaveštavanja javnosti o događajima vezanim za dve navedene sudske presude, koje NISU izvršene. Za navedeno lice, za koje, u skladu sa zakonom, postoje osnovi sumnje da je učinilo krivično delo kršenje zakona od strane sudije iz člana 360. KZ, važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom. SPOS i pčelari Srbije traže PRAVDU, i NEĆE ODUSTATI dok je nadležni organi ne utvrde i sprovedu! 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE